ارائه مدل توسعه سیاست گذاری مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران با استفاده از مدل داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس گروه ورزش همگانی(معاون ورزشی)-اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

2 هیات علمی

چکیده

تحقیق حاضرباهدف ارائه مدل توسعه مالیات درفوتبال حرفه ای ایران طراحی واجراگردید. تحقیق حاضرازجمله تحقیقات آمیخته بودکه به صورت کیفی وکمی اجراگردید.نمونه اماری تحقیق در بخش کیفی شامل نخبگان آگاه به موضوع پژوهش که براساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری تعداد11نفربه عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند.دربخش کمی علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشوروحوزه اقتصادومالیات درورزش،برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشوروبرخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیزبه جامعه آماری اضافه شدند. تعداد این افرادپس ازبرآوردهای اولیه،150نفرمشخص وابزارگردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته وپرسشنامه محقق ساخته بود.به منظوربررسی یافته های تحقیق ازکدگذاری باز،محوری و انتخابی دربخش کیفی وآزمون نشانه وآزمون معادلات ساختاری دربخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضردرنرم افزارهای SPSS نسخه17 وPLS نسخه2 انجام گردید.نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل قانونی،مدیریتی،نظارتی،انسانی و بانک های اطلاعاتی می باشد. نتایج تحقیق همچنین نشان دادکه شرایط زمینه ای موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل ویژگی های فرهنگی، زیرساخت های فنی، حمایت های سازمانی و وضعیت مالی فوتبال می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط مداخله گر موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل عوامل کلان و خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که پیامدهای توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل پیامدهای فردی و سازمانی می باشد. نهایتا تحقیق حاضر مشخص نمود که مدل تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها