ارائه مدل توسعه سیاست گذاری مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران با استفاده از مدل داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت ورزش، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل توسعه مالیات در فوتبال حرفه‌ای ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته بود که به‌صورت کیفی و کمی اجرا گردید. نمونه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل نخبگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 11 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش، برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیز به جامعه آماری اضافه شدند. تعداد این افراد پس از برآوردهای اولیه، 150 نفر مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور بررسی یافته‌های تحقیق از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی و همچنین آزمون نشانه و آزمون معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر در نرم‌افزارهای SPSS نسخه 17 و PLS نسخه 2 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی مؤثر بر توسعه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی در فوتبال حرفه‌ای ایران شامل جنبه‌های قانونی، جنبه‌های مدیریتی، جنبه‌های نظارتی، جنبه‌های انسانی و بانک‌های اطلاعاتی می‌باشد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شرایط زمینه‌ای مؤثر بر توسعه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی در فوتبال حرفه‌ای ایران شامل ویژگی‌های فرهنگی، زیرساخت‌های فنی، حمایت‌های سازمانی و وضعیت مالی فوتبال می‌باشد. نتایج تحقیق نشـان داد که شـرایط مداخله‌گر مؤثر بر توسعه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی در فوتبال حرفه‌ای ایران شامل عوامل کلان و خردی می‌باشد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که پیامـدهای تـوسعه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی در فوتبال حرفه‌ای ایران شامل پیامدهای فردی و سازمانی می‌باشد. نهایتاً تحقیق حاضر مشخص نمود که مدل تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی سالاری، تقی؛ نعمتی خیرآبادی، سیدمهدی؛ قزلباش، اعظم (۱۳۹۴). «بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی»،دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی 22 (10).
 • ابراهیمیان، محمدتقی؛ ابراهیمیان، مجید (۱۳۹۳). بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور،اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
 • الماسی، حسین؛ مرجانی، امیربابک و قریشی، راهله (1391). «عوامل سازمانی مؤثر بر فرار از مالیات بر ارزش افزوده. مطالعه موردی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران»، پژوهشنامه مالیات، شماره 16، 21- 37
 • جباری، امیر؛ فیروزه، غزال (۱۳۹۶). بررسی مالیات سبز و منفعت مضاعف در اقتصاد ایران،کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
 • جوانی داشدبی، قاسم؛ اصلانی، عظیم (۱۳۹۵). مروری بر مفهوم مالیات و بررسی تفاوت اجتناب مالیاتی با فرار مالیاتی،پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق.
 • داستانی، کمیل؛ کارگر، غلامعلی؛ زارعیان، حسین (1394). «بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی»، نشریه مدیریت ورزشی، 7 (6)، 904-891.
 • زارعیان، حسین؛ افروزه، محمدصادق؛ افشاری، مصطفی (1397). «شناسایی مصادیق اقتصاد سایه‌ای مؤثر بر توسعه ورزش حرفه‌ای ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 7 (4)، 206-185.
 • سفیدیان، زینب؛ آسیایی، محسن (۱۳۹۴). بررسی تأثیر مالیات (درآمد - دستمزد) روی عرضه نیروی کار،اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تأکید بر پژوهش‌های نوین، ساری، بسیج اساتید دانشگاه پیام‌نور استان مازندران، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌ای آینده ساز.
 • سلطان حسینی، محمد؛ سلیمی، مهدی؛ اعتمادی، مریم (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای»، مدیریت ورزشی، 7 (3)، 456-437.
 • سلیمی‌فر، مصطفی و سراداری، احمد (۱۳۹۶). بررسی تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو D8 طی دوره 2000 تا 2016، همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده: فرصت‌ها و چالش‌ها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • فرازمند، حسن؛ افقه، سید مرتضی؛ پژدمان، فاطمه (۱۳۹۳). بررسی رابطه مالیات بر مشاغل بر اشتغال در ایران،کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.
 • فرزادنیا، شهلا (۱۳۹۵). نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
 • قنبری گزان بند، زینب؛ دانشور،‌ هادی (۱۳۹۶). مقایسه قانون مالیات بر ارزش افزوده کشورهای اتحادیه اروپا و ایران، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
 • کارنما، اسداله؛ مهدیخانی، مریم (۱۳۹۰). بررسی اصلاح نظام مالیاتی در جهت دست‌یابی به جهاد اقتصادی،کنفرانس بین‌المللی جهاد اقتصادی، کرمان، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
 • کریم‌زاده، سعید؛ جلالی، کبری (۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران (از دیدگاه کارکنان اداره کل امورمالیاتی شهر اصفهان)، دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه‌ی اقتصادی و مدیریت مالی، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.
 • کیانی، محمدسعید؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ نظری، لیلا (1399). «بررسی روش‌های جلوگیری از فرار مالیاتی در صنعت ورزش ایران»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 5 (17)، 1-3.
 • مهرآرا، محسن؛ میکائیلی، سیده وجیهه (1396). «بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش افزوده بخش ورزش: رویکرد مدل خود توزیع با وقفه‌های گسترده»، مطالعات مدیریت ورزشی، 46، 90-69.
 • Andreff, W. (2002). “FIFA regulation of international transfers and the Coubertobin tax: enforcement, scope and return”. A rejoinder to Bill Gerrard. European Sport Management Quarterly, 2(1), 57-63.
 • Andreff, W. (2010). Why Tax International Athlete Migration? The'Coubertobin'Tax in a Context of Financial Crisis.
 • Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). “Corporate governance, incentives, and tax avoidance”. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1-17.
 • Blackshaw, I. (2009). “Money Laundering and Tax Evasion in football”. The International Sports Law Journal, (3-4), 134-135.
 • Braithwaite, V. (2017). Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion. United Kingdom: Routledge.
 • Capacci, S., Allais, O., Bonnet, C., & Mazzocchi, M. (2016). The impact of the French soda tax on prices, purchases and tastes: an ex post evaluation.
 • Cindori, S., & Manola, A. (2020). “Particularities of anti-money laundering methods in football”. Journal of Money Laundering Control. https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0075
 • Coates, D. (2006). “The tax benefits of hosting the Super Bowl and the MLB All-Star game: the Houston experience”. International Journal of Sport Finance, 1(4), 239-252.
 • Coors, C. (2017). “Sports image rights in the UK–countering tax evasion in the football industry”. Global Sports Law and Taxation Reports, 8(1), 30-34.
 • Koresky, K. (2001). “Tax Considerations for US Athletes Performing in Multinational Team Sport Leagues or You Mean I Don't Get All of My Contract Money”. Sports Law. J., 8, 101.
 • Manoli, A. E., Antonopoulos, G. A., & Bairner, A. (2019). “The inevitability of corruption in Greek football”. Soccer & society, 20(2), 199-215.
 • Maxcy, J., & Milwood, P. (2018). “Regulation by taxes or strict limits: Managing profits in American professional team sport leagues”. Sport, Business and Management: An International Journal, 8(1), 52-66.
 • Parker, H. (2018). Instead of the Dole: An enquiry into integration of the tax and benefit systems. United Kingdom: Routledge.
 • Riahi-Belkaoui, A. (2004). “Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale”. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 13(2), 135- 148.
 • Zaklan Georg, Frank Westerhoff and Dietrich Stauffer. (2009). “Analysing tax evasion dynamics via the Ising model”, Journal of Economic Interaction and Coordination, No. 1, 1-14.