تدوین استراتژی توسعه فوتبال ساحلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

3 دکترای تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

4 کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

چکیده

فوتبال ساحلی ورزشی نوظهور است. از طرفی برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع، از ضروریات توسعه است. از این‌رو هدف پژوهش، تدوین سند توسعه راهبردی فوتبال ساحلی ایران با روش سوات بود. روش تحقیق، توصیفی و به‌صورت مطالعات استراتژیک انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف تدوین استراتژی توسعه فوتبال ایران با روش سوات کاربردی بود و اطلاعات به‌صورت میدانی و به روش آمیخته کیفی و کمی گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مدیران و مربیان برجسته فوتبال ساحلی (75 نفر) و در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدود بودن اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (83=α). یافته‌ها نشان داد که در فوتبال ساحلی کشور، هشت قوت، هشت ضعف، نه فرصت و نه تهدید، وجود دارد و با استفاده از تحلیل سوات، تعداد 12 استراتژی حاصل و اولویت‌بندی شد. توسعه و بهره‌وری منابع انسانی، ایجاد نظام یکپارچه مدیریت استعداد و طراحی و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد، باید در اولویت اقدام مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • اساسنامه فدراسیون فوتبال (1390). فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، روابط عمومی و کمیته امور بین‌الملل.
 • اندام، رضا؛ آقایی، علی‌اکبر؛ عنبریان، مهرداد و پارساجو، علی (1395). »تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیک SWOT»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 12: 16-1.
 • دربانی، حسن؛ تقی بیگلو، ناصر و قاسمی، حمید (1390). «تدوین استراتژی ورزش‌های قهرمانی در استان زنجان»، نشریه بین‌المللی پژوهش آکادمیک در مدیریت، دوره 1، چاپ ویژه.
 • دوستی، م (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه‌های فوتبال مازندران»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوازدهم، شماره 23: 219-236.
 • رجایی، محمدعلی و رجبی، آزیتا (1385). «درآمدی بر توریسم ورزشی و تأثیر آن بر توسعه شهرها»، مجله تحقیقات جغرافیایی.
 • سلمانی، احسان (1396). «تعیین موانع جذب اسپانسر در لیک برتر فوتبال ساحلی از دیدگاه مدیران و مربیان»، همایش ملی دستاوردهای علوم ورزش و سلامت دانشکاه پیام نور.
 • سند راهبردی توسعه فوتبال ایران (1392). فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، کمیته مطالعات راهبردی.
 • شفیعی، شهرام؛ رستمی، هشام؛ ممشلو، حسین و همکاران (1396). «تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائه استراتژی‌های مناسب»، مدیریت و توسعه ورزش، سال ششم، ش 2، پیاپی 11.
 • عباسی، همایون؛ خانمرادی، سعید و عیدی، حسین (1395). «آسیب‌شناسی راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزه‌ی ورزش براساس مدل SWOT»، نشریه مدیریت ورزشی، 8 (6): 891-905.
 • عبداللهی، محمدحسن؛ حمیدی، مهرزاد؛ آقایی، نجف و خبیری، محمد (1397). «تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های باشگاه فولاد ماهان براساس چارچوب جامع تدوین استراتژی»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی سال هشتم، شانزده پیاپی، ش 61.
 • فرد آر، دیوید (1393). مدیریت استراتژیک، مترجم: پارسائیان علی، اعرابی محمد، چاپ سی وششم - دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • کلهری، کاظم (1387). «مدیریت عملکرد و تأثیر آن بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی»، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، بنیاد توانمند سازی منابع انسانی.
 • گوهری، ظهراب؛ حمیدی، مهرزاد و امیرحسینی، سید احسان (1398). طراحی نقشه استراتژیک و جاری‌سازی سند راهبردی توسعه فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC و ISM، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
 • محسنی‌فر، علی؛ دوستی، مرتضی و تابش، سعید (1397). «تحلیل موانع تأمین مالی باشگاه‌های فوتبال ساحلی ایران»، علوم ورزش، شماره 32: 41-64.
 • مظفری، سیدامیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه و رضایی، زین العابدین (1391). «راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13: 33-48.
 • نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین و حسینی، سید عماد (1393). «طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 27: 64-86.
 • نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سید عماد و رئیسی، مجتبی (1392). «تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی (پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی)، شماره 5: 90-73.
 • یزدانی، شهرام و جهاندیده، عبدالغفور (1391). «ورزش‌های آبی- ساحلی ایران گامی برای توسعه گردشگری در چابهار»، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران- 28 لغایت 30 بهمن.
 • Belka, J., Hulka, K., Safar, M., Weisser, R. & Chadimova, J. (2015). “Beach Handball and Beach Volleyball as Means Leading to Increasing Physical Activity of Recreation Sportspeople Pilot Study”. Journal of Sports Science, 3: 165-170.
 • CFA (2012). China Football Association Development Plan, WWW CFA.com.
 • Dayan, R., Heisig, P., Matos, F., & Matos, F. (2017). “Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy”. Journal of Knowledge Management, 21(2): 308-329.‏
 • KFF (2011). Kuwait Football Federation's Strategic Planning (2011-2015). www KFF.com.
 • NFF (2017). Shaping Football in New Zealand, Sporty.co.nz.
 • Volleyball Australia Strategic Plan. (2012). Available from: http://www.avf.org.au.