تدوین سند توسعه استراتژیک فوتبال ساحلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

3 دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

4 دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

چکیده

فوتبال ساحلی ورزشی نوظهور است. از طرفی برنامه ریزی بلند مدت و جامع، از ضروریات توسعه است. از اینرو هدف پژوهش، تدوین سند توسعه راهبردی فوتبال ساحلی ایران با روش سوات بود. روش تحقیق، توصیفی و به صورت مطالعات استراتژیک انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و اطلاعات به صورت میدانی و به روش آمیخته کیفی و کمی گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مدیران و مربیان برجسته فوتبال ساحلی (75 نفر) و در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدود بودن اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (83α=). یافته ها نشان داد که در فوتبال ساحلی کشور، هشت قوت، هشت ضعف، نه فرصت و نه تهدید، وجود دارد و با استفاده از تحلیل سوات، تعداد 12 استراتژی حاصل و اولویت بندی شد. توسعه و بهره وری منابع انسانی، ایجاد نظام یکپارچه مدیریت استعداد و طراحی و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد، باید در اولویت اقدام مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها