شناسایی و تحلیل عوامل اثر گذار بر موفقیت مدارس مجری رشته های تخصصی ورزشی در استان های شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشگاه اصفهان

3 دکتری مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

چکیده
درس تربیت بدنی در جهت گسترش سلامتی دانش آموزان می باشد و سلامتی افراد از نظر جامعه سالم و نیرومند بسیار مهم و ضامن بقاء و همچنین حفظ استقلال اجتماع و کشور است. هدف از این پژوهش شناسایی منابع تاثیرگذار بر موفقیت مدارس مجری رشته های تخصصی ورزشی در استان های شمال غرب کشور است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین، کارشناسان ورزش، معلمان تربیت بدنی استان استان‌های شمال غرب کشور (استان آذربایجان غربی، استان آذربایجان شرقی، استان اردبیل، استان زنجان) بودند. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 60 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با روش اشتراوس و کوربین تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده‌ها 56 مفهوم اولیه (سطح اول) و 7 مقوله عمده (سطح دوم) شناسایی شد. منابع شناسایی شده شامل منابع فرهنگی-اجتماعی، مالی، تسهیلاتی، مادی، فناوری، اقتصادی و مدیریتی بود.
واژه‌های کلیدی
مدارس تربیت بدنی، آموزش و پرورش، دانش آموز، رشد و توسعه ورزش

کلیدواژه‌ها