چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - تهران - ایران

4 دانشگاه آزاد واحد چالوس

10.22084/smms.2019.19897.2435

چکیده

هدف: هدف این پژوهش چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران با رویکرد گراندد تئوری بود.
روش شناسی : این تحقیق به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و از نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران (18 نفر) و نمونه آماری با روش نمونه گیری نظری و به هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده های طی سه مرحله کدگذاری باز ، محوری و گزینشی و از طریق نرم افزار نرم افزار مکس کیودا 12 تحلیل شد.
یافته ها : تحلیل نشان داد که شرایط علی شامل (برنامه‌ریزی، سازماندهی، داوری و مربیگری و باشگاه‌ها)، شرایط زمینه ای (فناوری اطلاعات، نقل وانتقالات، امنیت و حراست و سلامت لیگ )، عوامل مداخله ای( روابط عمومی و فرهنگی)، راهبردها ( فنی و توسعه، تجارت و بازاریابی ورزشی، مالی وپشتیبانی) و سرانجام پیامدها (رضایت مشتریان، بهبود وضعیت اقتصادی و رونق صنعت فوتبال، اجرای مسابقات حرفه‌ای، افزایش بهره وری منابع انسانی، پر کردن اوقات فراغت و بهبود عملکرد باشگاه ها) شناسایی و با یکدیگر مرتبط شده اند. در پایان نیز پارادایم و الگوی نظری کیفیت عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال شکل گرفت.
نتیجه گیری : عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال در ایران با توجه به محدودیت های پیش روی آن که تحت تاثیر شرایط گوناگون ایجاد شده است، تا رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. بنابراین بکارگیری برخی راهبردها(فنی و توسعه و... ) می تواند پیامدهای مطلوبی را برای سازمان لیگ به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها