مقایسه تأثیر مشارکت ورزش همگانی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

2 استاد ، گروه تربیت بدنی ، دانشکدۀ تربیت بدنی ، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

3 استاد دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرمشارکت ورزشی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها میدانی بود . جامعة آماری پژوهش ، شهروندان استان گیلان دارای فعالیت ورزشی( ورزش همگانی ) بودند و براساس جدول مورگان و کرجسی نمونة آماری برای جامعة بیش از 10 هزار نفر 384 نفر برآورد شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مشارکت ورزشی ، مشارکت در فضای رسانه و سرمایه اجتماعی بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی و مشارکت در فضای رسانه دارای اثر مستقیم و معنی‌داری بر سرمایه اجتماعی بود.
مقایسه نتایج بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 82/0 از طریق مشارکت رسانه ای و با ضریب مسیر 76/0 از طریق مشارکت ورزشی ارتقاء می یابد. می توان اذعان داشت که این میزان تأثیر از اختلاف بالایی برخوردار نمی باشد. همچنین توجه به ویژگی ها و دستاوردهای مشارکت ورزشی در مقایسه با مشارکت درفضای رسانه از قبیل : امکانات و خدمات بیشتر، دسترسی آسان تر، کم هزینه، متنوع، قابل اعتماد وافزایش مسئولیت پذیری و نشاط و سلامت جسمانی و روانی، مزیت مشارکت ورزشی را در مقایسه با مشارکت در فضای رسانه ای در ارتقاء میزان سرمایۀ اجتماعی نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها