تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی می‌باشد. طرح پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی بود. کلیه مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین تعدادی از اساتید متخصص در حوزه حقوق ورزشی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند با توجه به روش نمونه‌گیری کل شمار، 87 نفر در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که با تأکید بر نظرات مدیران و کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای طراحی گردید روایی پرسشنامه بر اساس مقادیر CVR و CVI مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS انجام شد. در این راستا برازش مدل ساختاری، مدل اندازه گیری و کلیت مدل با استفاده از معیارها، مناسب ارزیابی شد یافته های تحقیق بیانگر آن است که رسانه‌های جمعی اعم از رسانه‌های اینترنتی (وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی) سپس رسانه‌های دیداری (تلویزیون)، رسانه‌های چاپی (روزنامه، کتاب...) و رسانه‌های شنیداری (رادیو) بر ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی ورزشکاران، مربیان، مدیران، داوران و تماشاگران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند و این چهار رسانه می‌توانند 75 درصد از تغییرات آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی را پیش‌بینی نمایند. به ترتیب رسانه های اینترنتی، دیداری، چاپی و شنیداری دارای بیشترین ضریب تاثیر بر آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی بودند.

کلیدواژه‌ها