تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تأثیر رسانه‌های جمعی در توسعه‌ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه‌ی مسئولیت مدنی ورزشی می‌باشد. طرح پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی - تحلیلی، از نوع همبستگی بود. کلیه مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین تعدادی از اساتید متخصص در حوزه حقوق ورزشی به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند با توجه به روش نمونه‌گیری کل شمار، 87 نفر در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که با تأکید بر نظرات مدیران و کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای طراحی گردید روایی پرسشنامه بر اساس مقادیر CVR و CVI مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 مورد تأیید قرار گرفت. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS انجام شد. در این راستا برازش مدل ساختاری، مدل اندازه‌گیری و کلیت مدل با استفاده از معیارها، مناسب ارزیابی شد یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که رسانه‌های جمعی اعم از رسانه‌های اینترنتی (وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی) سپس رسانه‌های دیداری (تلویزیون)، رسانه‌های چاپی (روزنامه، کتاب...) و رسانه‌های شنیداری (رادیو) بر ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی ورزشکاران، مربیان، مدیران، داوران و تماشاگران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند و این چهار رسانه می‌توانند 75 درصد از تغییرات آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی را پیش‌بینی نمایند. به ترتیب رسانه‌های اینترنتی، دیداری، چاپی و شنیداری دارای بیشترین ضریب تأثیر بر آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی بودند.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، عبدالحمید؛ نجمی، روح اله (1387). «بررسی پوشش بیمه‌ای بازیکنان فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران و مقایسه آن با لیگ حرف‌های ژاپن»، تازه‌های جهان بیمه، 28-29.
 • ایرانپور مبارکه، میترا؛ اتقیا، ناهید؛ مختاری دینانی، مریم (1398). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان»، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 6(4)، 59-66.
 • آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول (1395). مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM). ناشر: نگاه دانش.
 • آقایی، مجید؛ صفاری، علی (1398). «تحلیل فقهی و جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، 12(1)، 11-29.
 • آقائی شهری، ملیحه السادات؛ معماری، ژاله؛ سعادتی، مهسا (1396). «شناسایی روابط میان حوزه‌های صنعت ورزش ایران»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 16(37)، 113-128.
 • بنیان، عباس؛ کاشف، مجید (1393). «تفاوت آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای ورزشی»، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(4)، 79-90.
 • جلیلیان، فریبا؛ رومیانی، محبوبه (1397). «مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران»، فصلنامه علمی- حقوقی قانون یار، 2(7)، 277-288.
 • جوان جعفری، عبدالرضا؛ صفری، صادق (1393). «چالش‌های حقوق کیفری در مواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال»، پژوهش حقوق کیفری، 3(9)، 57-81.
 • حسینی، سید محمد؛ اسحاق، الهام (1394). «مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، 4(1)، 55-67.
 • حسینی‌نژاد، حسینعلی (۱۳۷۰). مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
 • خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران؛ کیا، فرخ (1392). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش»، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(2)، 48-55.
 • خداداد شهری، نیره (۱۳۹۳). «پیوند رسانه و ورزش»، فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱ (۱ و ۲)، ۱۴۹-۱۵۸.
 • خسرومنش، رحیم؛ خبیری، محمد؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ خنیفر، حسین؛ زارعی متین، حسن (1397). «تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(1)، 63-73.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • زارع، علیرضا؛ حیدری‌نژاد، صدیقه (1396). «رابطه نقش رسانه‌های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال»، فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5(18)، 15-28.
 • زارع، علیرضا؛ حیدری‌نژاد، صدیقه؛ شیرالی؛ رضوان (1395). «تأثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال»، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(12)، 11-24.
 • صلواتیان، سیاوش؛ خوش‌بیان، ابوذر (1397). «تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه‌های تلویزیونی استانی صداوسیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه»، فصلنامه رسانه، 2(29)، 9-30.
 • طلوعی اشلقی، عباس؛ پاشائی، محمود؛ مدبری کلیانی، رحیم (1389). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش شهروندی (همگانی)»، مطالعات مدیریت شهری، 2(2)، 181-192.
 • عرب نرمی، بیتا (1397). «تلویزیون و توسعه ورزش؛ مطالعه‌ای با رویکرد نظریه گفتمان»، فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5 (20)، 53-62.
 • فراهانی، ابوالفضل؛ نصیرزاده، عبدالمهدی و وطن‌دوست، مریم (1394). حقوق ورزشی، تهران: انتشارات حتمی.
 • فیض، زهرا (1397). «رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(5)، 105-116.
 • قاسمی، حمید (1397). فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش، چاپ پنجم، تهران: نشر بامداد کتاب.
 • قاسمی، حمید؛ فنازاد، رضا (1397). حقوق رسانه، تهران: نشر اندیشه آرا.
 • کشیشیان، گارینه (1396). «فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی در عصر اطلاعات»، مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 7(14)، 173-203.
 • الماسی، نجادعلی؛ انیسی، محمدعلی (1395). «مسئولیت مدنی و بیمه ورزشی»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، 9(34)، ص 26-52.
 • مخلصی، سعید؛ سجادی، سید نصراله؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1392). «بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت‌های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(3)، 31-42.
 • مرادی هزاری، رسول؛ فردی، انسیه (1397). «تأثیر پذیرش هویت اجتماعی با استفاده از برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتار مصرفی مشتریان»، فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5(19)، 63-76.
 • مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید (1390). «بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی»، نشریه مدیریت ورزشی، 3(9)، 167- 170.
 • مصطفی‌پور انزلی، شاهین؛ کاشف، سید محمد (1395). «التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران»، 5(8)، 541-544.
 • میرصفیان، حمیدرضا (1395). «بررسی دانش مربیان ورزشی از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاران»، پژوهش در ورزش تربیتی، شماره 13، 111 -134.
 • نادریان جهرمی، مسعود (1398). مبانی جامعه شناسی در ورزش، تهران: ناشر بامداد کتاب، چاپ ششم.
 • نادریان، جهرمی؛ سمیه، رهبری (1393). «امکان سنجی رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزش»، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، شماره 24، 19 -32.
 • نادریان، مسعود؛ سلطان‌حسینی، محمد (1391). «مهارت‌ها و توانایی‌های فنی برای مدیران ورزشی) شاخص و ملاک‌ها از دیدگاه مدیران»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 1(2)، 11-18.
 • Dobbs, D. B. (2001). The law of tort. LA: West Publishing Co. 43-56.
 • Hjalager, A.M. (6117). “Stages in the economic globalization of tourism”. Annals of Tourism Research, 34 (6), 437-437.
 • Mirsafian, H. (2016). “Legal duties and legal liabilities of coaches toward athletes”. Physical Culture and Sport Studies and Research, 69(1), 5-14.
 • Mohamadinejad, A., Mirsafian, H., Soltanhoseini, M. (2012). “Civil liability of referees in the sport competitions”. Journal of Human Sport and Exercise, 7, 24-34.
 • Oliveira, M. G. Leal, M. D. C., Roque, M. I., Forte, M. J., Sousa, S. R. D., & Correia, A. (2017). "Cultural memories, discursive gaps, and tourism promotion: A framework for applied research. Journal of Global Scholars of Marketing Science", 27(4), 243-257.
 • Paiement, C.A. & Payment, M.P. (2011). “Event Management for Teacher-Coaches: Risk and Supervision Considerations for School-Based Sports”. Strategies, 24(5), 35–7.
 • Qiang, H. E. (2019). "Difficulties and Countermeasures of Sports Culture Communication in China under the Background of Sports Globalization". DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (icesd). 1-5.
 • Thibault, L. (2009). "Globalization of sport: An inconvenient truth1". Journal of sport management, 23(1), 1-20.