دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1401 
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 49-63

10.22084/smms.2021.22469.2673

رضا آریایار؛ سید حمید سجادی هژاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


ارائه مدل توسعه استارت آپ های ورزشی در ایران

صفحه 81-94

10.22084/smms.2021.23216.2752

مسلم صالحیان صالحیان؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ آیه ریزوندی