ارائه مدل توسعه استارت آپ های ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائۀ مدل توسعۀ استارتاپ‌های ورزشی در ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌‌ها توصیفی-پیمایشی است که به‌صورت آمیخته انجام شده است. در مرحلۀ اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی-تحلیلی و از نوع هم‌بستگی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبۀ میدانی، استادان شاخص حوزۀ مدیریت ورزشی متخصص در حوزۀ استارتاپ‌ها و همچنین استادان کارآفرینی جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. این افراد به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (13 مصاحبه با 13 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمّی)، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از بخش کیفی، اقدام به ساخت پرسش‌نامه نموده و این پرسش‌نامه (59 گویه و 8 کد محوری) در بین تمامی کارکنان و مدیران استارتاپ‌های ورزشی توزیع گردید (84 نفر). با توجه به مقادیر T (بیشتر از 58/2)، مشخص گردید که در سطح 99/0، هریک از مؤلفه‌‌های ماهیت نوآورانه، شناخت بازار، سازمانی، فناورانه، محیطی، مدیریت تیم، فردی و انسانی به‌ترتیب از عوامل مؤثر بر توسعۀ استارتاپ‌های ورزشی در ایران به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


 • خواجه‌دهی، امیرحسین؛ فتح‌الله، مهدی (1396). «ارائۀ مدل توسعه‌یافتۀ رشد استارتاپ‌ها در حوزۀ فناوری اطلاعات». سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
 • رابینز، اسیون (1397). مبانی رفتار سازمانی، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی.
 • رحمان‌سرشت، حسین؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ خاشعی، وحید؛ دوست‌محمدیان، شهیده (1399). «مدل تاب‌‌آوری استارتاپ‌‌ها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعۀ چندموردی با رهیافت تاریخی)». بهبود مدیریت، 14(2)، 1-32.
 • سازمان برنامه و بودجۀ کشور (1395). بررسی شاخص‌‌های عمدۀ بازار کار در سال‌‌های 1384 تا 1395. قابل دسترس در:

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/shbkar.pdf

 • سخدری، کمال؛ زارعی، بهروز؛ صادقی، بهزاد (1396). «تحلیل مدل رفتاری کسب‌وکارهای نوپا با استفاده از مدل توسعۀ مشتری (مطالعۀ موردی: کسب‌وکارهای نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌های شهر تهران)»، توسعۀ کارآفرینی، 10(3)، 395-415.
 • سلیمی، فضه؛ ریحانی، محمد (۱۳۹۸). «بررسی حمایت‌های قانونی از استارتاپ‌‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران». سومین کنگرۀ ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، گیلان، دانشگاه گیلان.
 • محمدی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان، اسماعیل (1395). «ارائۀ مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی». پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 43-54.
 • نقی‌غلامی، علی؛ زارع، علی‌رضا؛ قلاوند، اکبر؛ شیرالی، رضوان (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌‌گیری بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور». پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(2): 57-66.
 • نیازی، پریسا؛ نظری، رسول؛ عظیم‌زاده، سید مرتضی (1397). «ارائۀ مدل توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8(29)، 87-103.

 

 • Berg, V., Birkeland, J., Nguyen-Duc, A., Pappas, I., & O., Jaccheri, L. (2018). “Software Startup Engineering: A Systematic Mapping Study”. Journal of Systems and Software, 144, 255–274.
 • Blank, S., & Dorf, B. (2012). The Startup Owner’s Manual: the Step-by-Step Guide for Building a Great Company. K & S Ranch Press.
 • Bren, A. (2008). The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship. Wiesbaden: Erlangen-Nurnberg.
 • Carmel, E. (1994). “Time-to-completion in Software Package Startups”. In: Proceedings of the Twenty-Seventh Hawaii International Conference on System Sciences. Wailea, HI, USA.
 • Chorev, S., & Anderson, A. R. (2006. “Success in Israeli High-Tech Start-ups; Critical Factors and Process”. Tec novation, 26(2), 162-174.
 • Ciletti, D., & Chadwick, S. (2012). Sports Entrepreneurship: Theory and Practice. Fitness Information Technology Press.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research. 3rd ed. Sage Publications.
 • Crowne, M. (2002). “Why Software Product Startups fail and what to do about it. Evolution of Software Product Development in Startup Companies”. IEEE International Engineering Management Conference. 1, 338–343.
 • Ghezelseflou, H. R. (2020). “Designing a Successful Model of Information System (ISSM) Event Management of Sports Organizations, Case Study: Golestan Province Horse Racing Course”. Journal of Communication Management in Sports Media, 8(2), 10-20.
 • Ghezzi, A., & Cavallo, A. (2018). “Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches”. Journal of Business Research, 110, 519-537.
 • Giardino, C., Paternoster, N., Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., & Abrahamsson, P. (2016). “Software Development in Startup Companies: the Greenfield Startup Model”. IEEE Transactions on Software Engineering, 42(6), 585–604.
 • Giardino, C., Wang, X., & Abrahamsson, P. (2014). “Why Early-Stage Software Startups Fail: A Behavioral Framework”. In: Lassenius, C., Smolander, K. (eds) Software Business. Towards Continuous Value Delivery. ICSOB 2014. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 182. Springer, Cham, 27-41.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2008). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (3rd Ed.). New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.
 • Greenberger, B. D., & Sexton, D. L. (1998). “An Interactive Model of New Venture Initiation”. Journal of Small Business Management, 26(3), 1.
 • Groenewegen, G., & Langen, F. (2012). “Critical Success Factors of the Survival of Start-ups with a Radical Innovation”. Journal of Applied Economics and Business Research, 2(3), 155-171.
 • Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2011). “An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research”. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414–433.
 • Hochberg, Y. (2015). “Accelerating Entrepreneurs and Ecosystems: The Seed Accelerator Model”. NBER/Innovation Policy and the Economy, 16(1), 25-51.
 • Islam, M. A., & Alghobiri, M. A. (2018). “E-Entrepreneurship for E-Startups: Potentials, Common Challenges and Way Forward”. Information Management and Business Review, 10(4), 44-50.
 • Jacobson, I., Spence, I., & Ng, P-W. (2017). “Is There a Single Method for the Internet of Things?” ACM Queue, 15(3), 25-51.
 • Jáki, E., Molnár, E. M., & Kádár, B. (2019). “Characteristics and Challenges of the Hungarian Startup Ecosystem”. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 50(5), 2-12.
 • Klačmer Čalopa, M., Horvat, J., & Lalić, M. (2014). Analysis of Financing Sources for Start-up Companies”. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 19(2), 19-44.
 • Mel, S. D., Mckenzie, D., & Woodruff, C. (2009). Innovative Firms or Innovative Owners? Shri Lanka: The World Bank Development Research Group.
 • Menkveld, D. (2012). Determinants among the Internet Startup Life Cycle. Master of Business Informatics Student. Faculty of Science Department of Information and Computing Sciences Utrecht University, Utrecht, the Netherlands.
 • Nandram, S. S., & Boemans, M. (2001). De Beset Undernamed: Conditions Boor undernamed Success. Breakeven: Universities Nyenrode.
 • Parker, S. C., & Belghitar, Y. (2006). “What Happens to Nascent Entrepreneurs? An Econometric Analysis of the PSED”. Small Business Economics, 27(1), 81-101.
 • Paternoster, N., Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., & Abrahamsson, P. (2014). “Software Development in Startup Companies: A Systematic Mapping Study”. Information and Software Technology, 56(10), 1200–1218.
 • Rahardjo, D., & Sugiarto, M. (2019). “Valuation Model Using a Mixed Real Options Method: A Review on Singapore and Indonesia Digital Startups”. In: 16th International Symposium on Management (INSYMA 2019). Atlantis Press.
 • Reynolds, P. D. (2007). “New Firm Creation in the United States A PSED | Overview”. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 3(1), 1-150.
 • Rise, E. (2011). The Lean Startup: How Today s Entrepreneurs Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business.
 • Sandberg, B. (2008). Managing and Marketing Radical Innovations. Oxon: Rutledge.
 • Trauffler, G., & Tschirky, H. (2007). Sustained Innovation Management: Assimilating Radical and Incremental Innovation Management. Basingstoke England: Palgrave Macmillan.
 • Tripathi, N., Oivo, M., Liukkunen, K., & Markkula, J. (2019). “Startup Ecosystem Effect on Minimum Viable Product Development in Software Startups”. Information and Software Technology, 114, 77-91.
 • Tripathi, N., Seppnen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2018). “Insights into Startup Ecosystems through Exploration of Multi-vocal Literature”. Information and Software Technology, 105, 56-77.
 • Van Vuuren, J., & Groenewald, D. (2007). “A Critical Analysis of the Influence of Start-Up Factors in Small Businesses and Entrepreneurial Ventures in South Africa”. Acta Commercii, 7(1), 269-280.