تدوین عرصه ها و اصول منشور ملی ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم انسانی، مؤسسۀ آموزش‌عالی نقش‌جهان، بهارستان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تدوین عرصه‌ها و اصول منشور ملی ورزش ایران است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به‌صورت مطالعۀ عمیق و تحلیلی است که از طریق مطالعۀ اسناد کلان ملی و بالاسری، مطالعۀ تطبیقی منشور ورزش کشور‌های منتخب و مصاحبۀ عمیق با خبرگان و متخصصان ورزش، با استفاده از تکنیک دلفی و کدگذاری نتایج انجام شده است. اطلاعات مورد نظر پژوهش بر اساس بررسی دقیق اسناد کلان ملی همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نقشۀ علمی کشور، نظام جامع ورزش کشور، قانون وزارت ورزش و جوانان، نظام‌نامۀ فرهنگی ورزش کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره جمع‌آوری گردیده است. تدوین عرصه‌ها به روش تماتیک و استخراج اصول منشور ملی ورزش ایران با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق این افراد را در بردارد: خبرگان و صاحب‌نظران در ورزش و تربیت‌بدنی شامل متخصصان دانشگاهی و اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی؛ متخصصان اجرایی ورزش کشور شامل وزارت ورزش، فدراسیون‌ها، ادارات تربیت‌بدنی، باشگاه‌های ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و تربیت‌بدنی سایر ارگان‌ها؛ ورزشکاران و مربیان نخبۀ ملی. ابتدا از هریک از حوزه‌های یادشده پانزده نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت. همچنین چند جلسه گروه کانونی با تعداد مشخصی از خبرگان (هفت نفر) انجام شد. مصاحبه‌های کیفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس با به دست آمدن عرصه‌های ویژۀ منشور ورزش، مصاحبه‌های عمیق با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفت. در مرحلۀ پایانی، از هرکدام از عرصه‌های اصلی ورزش (معنویت، تربیت، اخلاق، نیرومندی، سلامت و تحرک، جامعه و مناسبات بین‌المللی) تعدادی اصول استخراج و اولویت‌بندی و سرانجام منشور ملی ورزش ایران تدوین شد. این اصول بر اساس مطالعاتی عمیق و رویکردی پژوهشی که چهارچوب عرصه را در مسیر مشخص بیان می‌کند، توصیف ‌گردید. این عرصه‌ها را می‌توان شعاع‌های حرکتی و مأموریتی ورزش دانست که از یک طرف پایه‌های مبانی اصلی آن در تعلیم و تربیت‌اند که دارای مبانی دقیق و روشنی است و از طرف دیگر با ماهیت ورزش در قرآن و اسناد بالادستی ارتباط نزدیکی دارد. عرصه‌های ذکرشده در منشور به نحوی است که بسته‌ای نظری و عملی برای تحقق اهداف ورزش را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


 • احمدزاده، احمد؛ موسوی، سید جعفر؛ دوستی، مرتضی (1393). «شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(7)، 15-29.
 • افروزه، محمدصادق؛ عسگرپور، داود (1399). «شناسایی مؤلفه‌های اخلاقی کشتی‌گیر ایرانی». پژوهش در ورزش تربیتی، 8(19)، 141-162.
 • باقری، خسرو (1389). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و قوانین و مقررات کشور (1399). «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان». قابل دسترس در: https://dotic.ir/news/7624.
 • پورسلطانی زرندی، حسین؛ قره، محمدعلی؛ موسوی‌راد، سیده طاهره (1396). «تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 4(2)، 219-229.
 • جوادی‌پور، محمد (1390). برنامۀ استراتژیک توسعۀ ورزش همگانی. پروژۀ تحقیقاتی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های همگانی.
 • حریری، نجلا (1394). «فوکوس گروه به‌مثابۀ تحقیقات کیفی». نقد اطلاع‌رسانی و ارتباطات کتاب، 2(7 و 8)، 161-166.
 • خسروی‌زاده، اسفندیار؛ خلجی، حسن؛ مندعلی‌زاده، زینب (1398). «تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 357-374.
 • خلجی، حسن (1387). «تأثیر ایمان و معنویت بر عملکرد ورزشی در اسلام». پژوهش‌نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 4(7)، 51-62.
 • خلجی، حسن؛ بهرام، عباس؛ آقاپور. سید مهدی (1388). اصول و مبانی تربیت‌بدنی. تهران: انتشارات سمت.
 • دوستی، آرش؛ صابونچی، رضا؛ شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1398). «تحلیل تماتیک دیپلماسی ورزش در توسعۀ روابط بین‌الملل». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ۷(۲۷)، ۱۳۱-۱۴۶.
 • زارعیان، حسین؛ باران‌چشمه، مهرعلی؛ فاضل‌بخششی، محمود؛ راسخ، نازنین (1396). «تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت‌بدنی نیروهای مسلح». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 4(2)، 210-217.
 • زرگر، افشین (1394). «ورزش و روابط بین‌الملل: جنبه‌های مفهومی و تئوریک». فصل‌نامۀ تخصصی علوم سیاسی، 11(31)، 37-48.
 • سازمان تربیت‌بدنی (1391). نظام‌نامۀ توسعۀ پژوهش ورزش کشور.
 • شریعتی، مهدی؛ گودرزی، محمود (1396). «مدل‌سازی ساختاری (SEM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش در توسعة روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ۵(۱۶)، ۸۹-۱۰۴.
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی (1395). نظام‌نامۀ فرهنگی ورزش کشور. مصوبۀ «اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزۀ فرهنگی ورزش کشور»، جلسۀ 781، تاریخ تصویب: 25 خرداد 1395، تاریخ ابلاغ: 6 مرداد 1395، شمارۀ مصوبه: 2094، قابل دسترس در:

https://sccr.ir/pro

 

 • عرفانی، نصرالله؛ پارساجو، علی (1396). «راهکارهای توسعۀ اخلاق جوانمردی در بین ورزشکاران بخش قهرمانی استان همدان». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 7(14)، 17-27.
 • فراهانی، ابوالفضل؛ محمدی‌رئوف، مصطفی؛ شجیع، رضا؛ ملکی، علی (1399). «مطالعۀ تطبیقی وضعیت حکمرانی ورزشی در ایران و کشورهای منتخب». پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 9(1)، 75-96.
 • قربانی، محمدحسین؛ امیری‌مقدم، مرجان؛ زارعیان، حسین (1398). «شناسایی و تدوین الگوی ارزش‌های اخلاقی در ورزش ایران». پژوهش در ورزش تربیتی، 7(17)، 227-304.
 • قزلسفلی، محمدتقی؛ میرخوشخو، سیده آمنه (1389). «پسامدرن و معرفت‌شناسی توسعه.» رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 23، 9-32.
 • کریم‌نیا، الهام؛ خداداد کاشی، فرهاد؛ موسوی جهرمی، یگانه (1392). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (1996-2012). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران.
 • مورگان، دیوید (1394). فوکوس گروه به‌مثابۀ پژوهش کیفی. ترجمۀ نصرت فتی، تهران: نشر نی.
 • ناظری، مهرداد؛ زعفرانی، روزبه (1385). «محیط زیست، توسعۀ پایدار، آیندۀ ایران». گزارش، 176، 60-65.
 • ویسی، محمد؛ علی‌پور درویشی، زهرا؛ قدیمی، بهرام؛ خبیری، کاوه؛ حجت، شهلا (1397). «شناسایی و تدوین مؤلفه‌های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریۀ داده‌بنیاد.» پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 8(16)، 55-66.

 

 • African Youth Charter. (2006). “AFRICAN UNION COMMISSION”. Availabe at: https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/african_youth_charter_2006.pdf
 • Arvaniti, N. (2006). “Ethics in Sport: The Greek Educational Perspective on Anti-doping”. Sport and Society, 9(2), 354-370.
 • Boxill, J. (2003). The Ethics of Competition, Sport Ethics. Oxford: Blackwell Press, First Edition.
 • Bruno, A. R. (2015). Ethics in Sports: Guidelines for Teachers. Editor: Ethics in Sport National Plan, Luso-Ilyrian Institute for Human Development Press.
 • Cha, V. (2013). “The Asian Games and Diplomacy in Asia: Korea, China, Russia”. The International Journal of the History of Sport, 30(10), 1176-1187.
 • Coaching association of Canada. (2016). “Code of Conduct with Disciplinary Procedures”. Availabe at: https://coach.ca/sites/default/files/2020-01/CAC_Code_of_Conduct_EN.pdf
 • Ministry of Youth Affairs & Sports. (2013). “Draft National Sports Development Bill”. India. Availabe at: http:// www.australianwomensport.com.au /default.asp?ageID=4&n=About+AWRA
 • Graves, S. (2018). “Love Your Opponent as Yourself: A Christian Ethic for Sport”. Sport, Ethics and Philosophy, 12(1), 50-69.
 • Grix, J., & Houlihan, B. (2014). “Sports Mega‐events as Part of a Nation's Soft Power Strategy: The Cases of Germany (2006) and the UK (2012)”. The British Journal of Politics & International Relations, 16(4), 572-596.
 • Grosset, Y., & Attali, M. (2011). “The International Institutionalization of Sport Ethics”. Global Society, 48, 517-525
 • I., & Vortenbocsh, J. (2010). “Philosophy of sport in Belqium and Netherland”. Journal of Phiolsophy of Sport, 37(2), 225-236.
 • United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. (1978). “International Charter of Physical Education and Sport”. General Conference at its twentieth Session, Paris, 21 November 1978.
 • Morgan, W. J. (1993). “Amateurism and Professionalism as Moral Languages: In Search of a Moral Image for Sport”. Quest, 45(4), 470-493.
 • Rosa, B. A., Carvalho, E, N, Carvalho, L, X, & Lima, J, A, L. (2015). Ethics in Sport: Guidelines for Coaches. Editor: Ethics in Sport National Plan, Luso-Ilyrian Institute for Human Development Press.
 • Council of Europe. (1992). “European Sports Charter. Adopted by the Committee of Ministers at the 480th meeting of the Ministers' Deputies”. 24 September 1992, Availabe at: https://rm.coe.int/16804c9dbb
 • UN Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace. (2004). Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals (Report). Geneva: UN, Availabe at: https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/sport-development-and-peace-towards-achieving-millennium-development
 • USA Ultimate. (2016). “Coaching Ethics Code”. Availabe at: www. https://usaultimate.org/resources/usa-ultimate-coaching-ethics-code