الگوی پارادایمی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی (مورد مطالعه: پژوهش‌های ملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعۀ کاربست نتایج پژوهش‌های ملی ورزشی است. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی و رویکرد اکتشافی با هدف کاربردی-توسعه‌ای است که از روش نظریه‌سازی داده‌بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بهره برده است. جامعۀ آماری دربردارندۀ استادان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی است که پژوهش ملی انجام داده‌اند و نیز مدیران سازمان‌های ورزشی که جزو خبرگان ورزشی‌اند. انتخاب آنان نیز بر پایۀ نمونه‌گیری به روش نظری (قضاوتی) انجام شده است. طی مصاحبه با صاحب‌نظر هیجدهم اشباع نظری حاصل شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در بیش از پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله‌های پدیدۀ مرکزی، شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفته است. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته است که روایی آن از سوی اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی‌اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 94/0 محاسبه شده است. از برایند مصاحبه با صاحب‌نظران می‌توان این‌گونه بحث نمود که پیامد کاربست پژوهش‌های ملی ورزشی این موارد را در پی خواهد داشت: توسعۀ مدیریت دانش و نوآوری، توسعۀ اقتصادی و حرفه‌ای، ارزش‌گذاری علم و پژوهش و تجاری‌سازی دانش، بهبود عملکرد و بهره‌وری در افراد و سازمان‌های ورزشی و توسعۀ مدیریت پویا و پیشرو در سازمان‌ها و مراکز ورزشی. در نتیجه پیشایندها و برایندهای کاربست پژوهش‌های ملی ورزشی می‌تواند در تجاری‌سازی و توسعۀ دانش، مفید و کاربردی باشند. توسعۀ کاربست پژوهش‌های ملی ورزشی مستلزم اصلاحات پارادایمی در ساختار، راهبرد و مدیریت تدوین و کاربست پژوهش‌های ملی ورزشی تقاضامحور است.

کلیدواژه‌ها


 • اصغری، روح‌الله (1394). بررسی و آسیب‌شناسی کاربست نتایج تحقیقات در نظام پژوهش‌های کاربردی در سازمان‌های دولت. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت اجرایی.
 • افشار، اسدالله (1391). «ضرورت و اهمیت پژوهش و جایگاه آن در جامعه»، قابل دسترس در:

https://www.tabnak.ir/fa/news/290998

 • افشاری، مصطفی (1397). تحلیل و کاربست عوامل مؤثر بر توانمندی‌های تحقیق و توسعه (R & D) در پژوهشگاه علوم ورزشی. طرح پژوهشی مجلس شورای اسلامی.
 • باقری دولت‌آبادی، علی؛ انفعالی، سعیده (1394). «دانشگاه و تولید علم؛ ضرورت‌ها و موانع ساختاری». در: مجموعه مقالات نخستین کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانیِ اسلامی، 4، تهران: آفتاب توسعه، 155-185.
 • پرندی، منصور؛ قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود؛ فراستخواه، مقصود (1394). «موانع تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در رشته‌های علوم پایۀ دانشگاه‌های تهران». آموزش عالی ایران، ۶(۴)، ۸۳-۱۰۶.
 • تقی‌زاده کرمان، نفیسه؛ حسین‌قلی‌زاده، رضوان؛ جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره (1394). «آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی». راهبرد فرهنگ، 1(30)، 161-188.
 • دری، بهروز؛ طالب‌نژاد، احمد (۱۳۸۷). «بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش‌آفرینی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 14(49): 1-21.
 • دستوم، صلاح؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ رسولی، رحیم (1392). «بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران بر اساس تحلیل اسناد و ساختار». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2)، 91-108.
 • ﺳﺎده، ﺻﺪرا؛ میررمضانی، متین؛ ب. ﻣﺴﮕﺮان، ﻣﺤﺴﻦ؛ ﻓﻴﺾﭘﻮر، اﻣﻴﻦ؛ آزادی، پویا (2019). «ﺧﺮوﺟﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان: کمیت، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻓﺴﺎد». ﭘﺮوژۀ اﻳﺮان 2040 اﺳﺘﻨﻔﻮرد، اﺳﺘﻨﻔﻮرد: داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد، اﻧﺴﻴﻨﺎ‌ﻫﺎل وﺳﺖ، قابل دسترس در:

www.iranian‐studies.stanford.edu/iran2040

 • عالی‌پور، علیرضا؛ عنایتی، ترانه (1396) «تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاه‌های نسل چهارم». مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 7(26: 76-53.
 • عبدالملکی، حسین؛ حیدری، فاطمه؛ الله‌یاری، محبوبه؛ زکی‌زاده، سید بهادر (1396). «آیندۀ پژوهش‌های مدیریت ورزشی در دانشگاه‌های کشور». مدیریت و توسعۀ ورزش، 7(16)، 56-68.
 • فرامرز قراملکی، احد (1386). «تصور ما از پژوهش». روزنامۀ رسالت، ۲۱ خردادماه ۸۶، شمارۀ 6168، صفحۀ ۱۸.
 • فراهانی، ابوالفضل (1389). تقاضامحوری در پژوهش‌های علوم ورزشی با تأکید بر پایان‌نامه‌های دورۀ دکتری، طرح پژوهشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
 • فراهانی، ابوالفضل (1397). «عوامل بازدارندۀ ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش ایران؛ مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(3)، 41-
 • فراهانی؛ ابوالفضل، رضایی صوفی؛ مرتضی، اسدی؛ حسن (1390). «تحلیل کیفی تولیدات علمی رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین‌المللی». مدیریت ورزشی (حرکت)، 3(8)، 107-124.
 • فراهانی؛ ابوالفضل، رضایی صوفی؛ مرتضی (1390). مدیریت پژوهش. تهران: پژوهشگاه تربیت‌بدنی، چاپ دوم.
 • کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ علیزاده گلریزی، ابوالفضل (1397). «تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی». مدیریت ورزشی، 10(4)، 595-611.
 • ماستری فراهانی، فاطمه؛ نیاز آذری، کیومرث؛ صالحی، محمد (1394). «ارائۀ مدل ساختاری جهت تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران». آینده‌پژوهی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، 26(4)، 17-27.
 • محسنی، محمد (1394). بررسی موانع کاربست نتایج پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی شمال.
 • مقصودی، عاطفه (1395). بررسی چالش‌ها و راهکارهای کاربست نتایج تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی آموزشی.
 • نظری؛ داود، فراهانی؛ ابوالفضل، هنری؛ حبیب (1387). «بررسی رابطۀ بین نوآوری و بهره‌وری در ورزش». همایش ملی مدیریت ورزشی (آکادمی ملی المپیک).
 • Corbin J. M., & Strauss, A. L. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Deborah, W., & Charles, B. (2008). Foundations of Physical Education, Exercise Science, and Sport, Edition. McGraw-Hill Press.
 • Galushko, V., & Sagynbekov, K. (2014). “Commercialization of University Research in Canada: What Can we do Better”. International Journal of Business Administration, 5(5), 1-13.
 • Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J., & Caswell, W. (2006) “Lost in Knowledge Translation: Time for a Map?”, The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26, 13–24.
 • Jacobson, N., Butterill, D., & Goering, P. (2004) “Organizational Factors that Influence University-based Researchers’ Engagement in Knowledge Transfer Activities”. Science Communication, 25(3), 246-259.
 • Park, H. W. & Leydesdorff, L. (2010). “Longitudinal Trends in Networks University Industry Government Relations in South Korea: The Role of Programmatic Incentives”. Research Policy, 39(5), 640-649.