ارتباط بین وضعیت اجتماعی_اقتصادی با میزان حضور شرکت‌کنندگان در ایستگاه‌های تندرستی و همگانی استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط وضعیت اجتماعی-اقتصادی با میزان حضور شرکت‌‌کنندگان در ایستگاه‌‌های تندرستی و همگانی استان کهگیلویه و بویراحمد است. این پژوهش از دستۀ تحقیقات کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها در زمرۀ پژوهش‌های همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری جای می‌گیرد که به‌صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری را همۀ مردان و زنان شرکت‌‌کننده در ایستگاه‌های تندرستی استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می‌دهد (100000≤N) که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری در دسترس، تعداد 374 نفر وارد مطالعه شده‌اند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به انگیزۀ مشارکت ورزشی، از پرسش‌نامۀ گیل و همکاران (1983) و به‌منظور سنجش وضعیت اجتماعی-اقتصادی از پرسش‌نامۀ محقق‌‌ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام شده است. در تحلیل داده‌‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 24 و نرم‌افزار Amos نسخۀ 24 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی-اقتصادی و انگیزۀ مشارکت ورزشی شرکت‌‌کنندگان در سطح مطلوبی قرار دارد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که ابعاد وضعیت اجتماعی، تحصیلات، وضعیت مسکن، میزان درآمد و طبقۀ اقتصادی به‌ترتیب بالا‌ترین اولویت را دارند. همچنین نتایج نشان داد که میزان درآمد (158/0=β، 01/0>P)، طبقۀ اقتصادی (170/0=β، 01/0>P)، تحصیلات (282/0=β، 01/0>P)، وضعیت مسکن (166/0=β، 01/0>P) و وضعیت اجتماعی (197/0=β، 01/0>P) بر انگیزۀ مشارکت در فعالیت تندرستی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. از نتایج پژوهش حاضر می‌توان در تکمیل مبانی نظری حوزۀ ورزش همگانی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


 • آصفی، احمدعلی (1391). «شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران». هشتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و ورزش، تهران، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.

 

 • آصفی، احمدعلی (1392). شناسایی و مدل‌‌سازی عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران. رسالۀ دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

 

 • آصفی، احمدعلی؛ قنبرپور نصرتی، امیر (1397). «مدل عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران». پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8(16)، 29-46.

 

 • احسانی، محمد؛ صفاری، مرجان؛ امیری، مجتبی؛ کوزه‌چیان، هاشم (1393). «طراحی مدل ورزش همگانی ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، 6(27)، 87-108.

 

 

 • اسکندری، ستاره؛ غفوری، فرزاد (1395). «نقش شبکه‌‌های اجتماعی بر توسعۀ ورزش همگانی». دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، تهران، انجمن مدیریت ورزشی.

 

 

 • اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد؛ نجفیان‌‌رضوی، سید مهدی (1392). «نقش وضع اجتماعی-اقتصادی (SES) در انگیزۀ مشارکت شهروندان به ورزش‌‌های همگانی-تفریحی». پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 89-104.

 

 • پارساجو، علی؛ جوادی‌‌پور، محمد (1394). «موانع توسعۀ ورزش در بین کارکنان ادارات دولتی استان همدان». نهمین همایش بین‌‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.

 

 

 • پوررنجبر، محمد؛ زیتونلی، عبدالحمید (1394). «موانع توسعۀ ورزش همگانی». همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه‌‌ای و ارتقای تندرستی، گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس.
 • پورنعمت، سولماز (۱۳۹۷). «ورزش همگانی و رسانه». دومین همایش ملی ارتقا و توسعۀ ورزش‌‌های همگانی استان اردبیل، اردبیل، هیئت ورزش‌‌های همگانی استان اردبیل.

 

 • تهذیبی، خادم‌علی (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی و موانع موجود از دیدگاه شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران همایش پیاده‌روی صبح و نشاط در استان خوزستان». کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، تهران.

 

 • جباری، ثریا (۱۳۹۷). «کنکاشی در توسعۀ ورزش همگانی: رویکرد فراتحلیل کیفی». دومین همایش ملی ارتقا و توسعۀ ورزش‌های همگانی استان اردبیل، اردبیل، هیئت ورزش‌‌های همگانی استان اردبیل.

 

 • جلالی، سیده فاطمه (1390). رابطۀ وضعیت اجتماعی-اقتصادی و انگیزه‌های شرکت در ورزش همگانی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان.

 

 • چال‌اشتری، شهرام؛ صفانیا، علی‌محمد؛ سوری، پروانه (1394). «بررسی وضع موجود فعالیت‌های ورزشی استان البرز و شناسایی موانع توسعه». نهمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و ورزشی، تهران.

 

 • چراغ‌بیرجندی، کاظم؛ داودی‌بجد، رامین (۱۳۹۷). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی شهر بیرجند و ارائۀ راهکار». دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

 

 • حسینی، تهمینه؛ حیدری‌‌نژاد، صدیقه؛ ازمشا، طاهره (1396). «نقش وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی». فصلنامۀ پرستاری سالمندان، 4(2)، 80-92.

 

 • رحیمی، امیرحسام؛ خیامیان، زهره؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل (1396). «مقایسۀ عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی در خوابگاه‌‌های دانشجویی». پژوهش در ورزش تربیتی، 5(13)، 175-192.

 

 • رضوی، محمدحسین؛ اشکوه طاهری، رضا (۱۳۸۹). «بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی (SES) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران». مدیریت ورزشی، 2(5)، 21-۳۴.

 

 • رمضانی‌‌نژاد، رحیم؛ مهرابی‌‌دلجو، سعید؛ محمدی، سید مهدی؛ هزبری، کاظم (1393). «رابطۀ وضعیت اجتماعی-اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد شرکت‌‌کننده در ورزش همگانی». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(1)، 1-11.

 

 • رمضانی‌‌نژاد، رحیم؛ محبی، حمید؛ دمیرچی، ارسلان (1388). «مقایسۀ دیدگاه‌‌ها و انگیزه‌‌های دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیرایرانی دربارۀ فعالیت‌‌های بدنی و ورزشی». مدیریت ورزشی، 1(3)، 167-182.

 

 • سوادی، مهدی؛ همتی‌‌نژاد، مهرعلی؛ قلی‌‌زاده، محمدحسن؛ گوهررستمی، حمیدرضا (1396). «طراحی الگوی توسعۀ ورزش همگانی در استان هرمزگان». فصلنامۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، 6(2)، 86-101.

 

 • شعبانی، عباس؛ خواجه، فرزاد (1396). «اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی کشور». مطالعات جوانان، 16(36)، 57-68.

 

 • شیبانی، مریم (1390). بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی از دیدگاه بانوان تربت‌حیدریه. پایان‌‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 • غفوری، فرزاد؛ رحمان‌سرشت، حسین؛ احسانی، محمد؛ کوزه‌چیان، هاشم (1386). «مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت‌بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی». مجلۀ حرکت، 16(16)، 57-78.

 

 • فراهانی، ابوالفضل؛ عادل‌‌خانی، امین؛ موسوی‌‌نسب، فاطمه (1396). «وضعیت اجتماعی-اقتصادی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی کلان‌شهرها (سیاست‌ها، راهکارها و شاخص‌های کنترل)». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5(16)، 61-75.

 

 • فولادیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، رضا؛ فارسی، علیرضا (1388). «ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار». فصلنامۀ المپیک، 17(4)، 29-39.

 

 • مجدآرا، علی (1392). ورزش برای همه. تهران: انتشارات آوای ظهور.
 • مجیدخواه، شادی (1395). بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی معلولین در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.

 

 • محمدی، افتخار؛ صابری، امین (۱۳۹۵). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی در منطقۀ آزاد اروند». دومین همایش ملی توسعۀ پایدار دریامحور، خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

 

 • مظاهر حاجی‌آقا، غلامرضا (1389). بررسی انگیزه و رابطۀ آن با وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکت‌‌کنندگان در ورزش‌‌های صبحگاهی شهر تبریز. پایان‌‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام‌‌نور تهران.

 

 • مهدی‌‌زاده، رحیمه؛ اندام، رضا؛ روزبهانی، شهناز (1392). «موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه». پژوهش در ورزش‌‌های دانشگاهی، 3(3)، 109-126.

 

 • Andersen, P. L., & Bakken, A. (2019). “Social Class Differences in Youths’ Participation in Organized Sports: What are the Mechanisms?” International Review for the Sociology of Sport, 54(8), 921-937.

 

 • Ball, K., Salmon, J., Giles-Corti, B., & Crawford, D. (2006). “How Can Socio-economic Differences in Physical Activity Among Women be Explained? A Qualitative Study”. Women & Health, 43(1), 93-113.

 

 • Cleland, V., Ball, K., & Crawford, D. (2012). “Socioeconomic Position and Physical Activity Among Women in Melbourne, Australia: Does the Use of Different Socioeconomic Indicators Matter?” Social Science & Medicine, 74(10), 1578-1583.

 

 • Cohen, B., Vittinghoff, E., & Whooley, M. (2008). “Association of Socioeconomic Status and Exercise Capacity in Adults with Coronary Heart Disease (from the Heart and Soul Study)”. The American Journal of Cardiology, 101(4), 462-466.

 

 • Diller, G. P., Inuzuka, R., Kempny, A., Alonso-Gonzalez, R., Liodakis, E., Borgia, F., & Dimopoulos, K. (2013). “Detrimental Impact of Socioeconomic Status on Exercise Capacity in Adults with Congenital Heart Disease”. International Journal of Cardiology, 165(1), 80-86.

 

 • Duncan, M., Woodfield, L., Al‐Nakeeb, Y., & Nevill 1, A. (2002). “The Impact of Socio‐economic Status on the Physical Activity Levels of British Secondary School Children”. European Journal of Physical Education, 7(1), 30-44.

 

 • Green, K., Smith, A., & Roberts, K. (2005). “Young People and Lifelong Participation in Sport and Physical Activity: A Sociological Perspective on Contemporary Physical Education Programmes in England and Wales”. Leisure Studies, 24(1), 27-43.

 

 • Huang, H., & Humphreys, B. R. (2012). “Sports Participation and Happiness: Evidence from US Microdata”. Journal of Economic Psychology, 33(4), 776-793.

 

 • Kanters, M. A., Bocarro, J. N., Edwards, M. B., Casper, J. M., & Floyd, M. F. (2013). “School Sport Participation under two School Sport Policies: Comparisons by Race/Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status”. Annals of Behavioral Medicine, 45(suppl-1), S113-S121.

 

 • Kolt, G. S., Driver, R. P., & Giles, L. C. (2004). “Why Older Australians Participate in Exercise and Sport”. Journal of Aging and Physical Activity, 12(2), 185-198.

 

 • Malete, L., & Feltz, D. L. (2001, June). “Participant Motivation, Achievement Goal Orientations, and Patterns of Physical Activity Involvement Among Botswana Youths”. In Journal of Sport & Exercise Psychology (Vol. 23, Pp. S16-S16). 1607 N Market St, Champaign, Il 61820-2200 Usa: Human Kinetics Publ Inc.

 

 • Neville, T. (2004). “The Status Syndrome: How Social Standing Affects Our Health and Longevity (Book)”. Library Journal, 129(12), 109-109.

 

 • Seclén-Palacín, J. A., & Jacoby, E. R. (2003). “Sociodemographic and Environmental Factors Associated with Sports Physical Activity in the Urban Population of Peru”. Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health, 14(4), 255-264.

 

 • Smith, B. L., Handley, P., & Eldredge, D. A. (1998). “Sex Differences in Exercise Motivation and Body-Image Satisfaction Among College Students”. Perceptual and Motor Skills, 86(2), 723-732.

 

 • Stalsberg, R., & Pedersen, A. (2018). “Are Differences in Physical Activity Across Socioeconomic Groups Associated with Choice of Physical Activity Variables to Report?” International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 922.

 

 • Sudano, J. J., & Baker, D. W. (2006). “Explaining US Racial/Ethnic Disparities in Health Declines and Mortality in Late Middle Age: the Roles of Socioeconomic Status, Health Behaviors, and Health Insurance”. Social Science & Medicine, 62(4), 909-922.

 

 • Vandendriessche, J. B., Vandorpe, B. F., Vaeyens, R., Malina, R. M., Lefevre, J., Lenoir, M., & Philippaerts, R. M. (2012). “Variation in Sport Participation, Fitness and Motor Coordination with Socioeconomic Status Among Flemish Children”. Pediatric Exercise Science, 24(1), 113-128.