بررسی تاثیر بخش های پشتیبان بر بخش اصلی صنعت ورزش ایران با استفاده از مدل مفهومی کل نگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر بخش‌های پشتیبان بر بخش اصلی صنعت ورزش ایران با استفاده از مدل مفهومی کل‌نگر است. روش تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی است؛ یعنی ابتدا با استفاده از روش کیفی «نظریۀ داده‌بنیاد - رویکرد نظام‌مند» مدل مفهومی طراحی شده و سپس با بهره‌گیری از روش کمّی «معادلات ساختاری - رویکرد حداقل مربعات جزئی» تأثیر بخش‌های پشتیبان بر بخش اصلی صنعت ورزش ایران بررسی شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در روش کمّی پرسش‌نامه است و جامعۀ آماری افرادی را دربرگرفته که در خلق انواع فعالیت‌های ورزشی در ایران نقش داشته‌اند. 604 مورد از پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده پاسخ داده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS22 و Smart-PLS تحلیل شده‌اند و ضریب تعیین برابر 0.34 و نیکویی برازش مدل برابر 0.36 محاسبه شده است. با توجه به این‌که سطح معناداری 95% (ضریب اثر 1.96) تعیین شده، یافته‌ها نشان می‌دهد ضریب اثر پنج مقولۀ پشتیبان صنعت ورزش ایران معنادار است؛ این مقوله‌ها عبارت‌اند از: مراکز آموزشی (6.770)، اماکن و تأسیسات ورزشی (5.072)، نهادهای حاکمیتی (4.726)، مشاوران (3.241) و رسانه‌ها (1.988). در مقابل، ضریب اثر سه مقولۀ پشتیبان دیگر، یعنی کالاها و تجهیزات ورزشی (0.886)، حمایت‌کنندگان درآمدزا (1.006) و فرهنگ‌سازان (1.075) معنادار نیست. همان‌گونه که یافته‌ها نشان می‌دهد، صنعت ورزش ایران در حوزه‌های مالی، فرهنگی و تولید کالاهای ورزشی باکیفیت و رقابتی مشکل دارد. این مشکلات به شکلی است که باید توسط مسئولان ارشد ورزش و نمایندگان مجلس (بالا به پایین) از طریق ارائۀ لوایح و طرح‌های کارشناسی‌شده و اقدامات لازم برطرف شود.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی، عبدالحسین؛ مهدی‌پور، عبدالرحمن؛ ازمشا، طاهره (1395). «تأثیر زیرساخت‌های ورزشی و ویژگی‌های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل چندسطحی (HLM)». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(17)، 83-98.
 • احسانی، محمد؛ صفاری، مرجان؛ امیری، مجتبی؛ کوزه‌چیان، هاشم (1393). «طراحی مدل ورزش همگانی ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، 6(27)، 87-108.
 • جلائی، سید عبدالمجید؛ بخشنده، حسین؛ اسماعیلی، محسن؛ رسولی، سید مهدی (1397). «نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 10(48)، 67-88.
 • جماعت، خاطره (1395. موانع حمایت‌های مالی از ورزش در شرکت‌های شهر صنعتی کاوه. مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 12(23)، 53-64.
 • جمشیدی، امید؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد (1394). «تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(13)، 105-115.
 • خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران؛ کیا، فرخ (1392). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ ورزش». مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی. 1(2)، 48-57.
 • خبیری، محمد؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ خسرومنش، رحیم؛ اسداللهی، آمنه (1397). «طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 8(16)، 1-11.
 • خسرومنش، رحیم؛ خبیری، محمد؛ خنیفر، حسین؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ زارعی‌متین، حسن (1398). «طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 11(57)، 17-38.
 • خسرومنش، رحیم؛ خبیری، محمد؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ خنیفر، حسین؛ زارعی‌متین، حسن (1397). «تحلیل عاملی فرهنگ‌سازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. (1)17، 63-73.
 • دوستی، مرتضی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعۀ باشگاه‌های فوتبال منتخب استان مازندران». مدیریت و رفتار حرکتی، 12(23)، 219-236.
 • رضایی، شمس‌الدین؛ احسانی، محمد؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ امیری، مجتبی (1394). «طراحی سازوکار مؤثر تجاری‌سازی باشگاه‌های فوتبال ایران». پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(25)، 119-131.
 • رهنمایی، محمدتقی؛ آقایی، لیلا (1388). «نقش شهرداری‌ها در توسعۀ فضاهای ورزشی برای گذران اوقات فراغت شهروندان؛ مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران». انجمن جغرافیای ایران، 7(22)، 25-47.
 • زارع، امین؛ بابائیان احمدی، علی؛ مرادی، غلامرضا؛ حسینی، سید عبدالرسول (1393). شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور بر اساس مدل PEST». مدیریت ورزشی. 6(4)، 575-593.
 • شریعتی، جمال‎الدین؛ سیف‎پناهی شعبانی، جبار؛ خسرومنش، رحیم (1401). «شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران». مدیریت ورزشی. 14(2)، 149-161.
 • شعبانی، عباس؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل (1393). «مطالعۀ چالش‌های موجود در بخش‌های چهارگانۀ ورزش کشور (مطالعۀ دلفی)». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. (4)8، 65-80.
 • صادقی، رضا؛ کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ کارگر، غلامعلی (1394). «تعیین و مقایسۀ علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(6)، 21-32.
 • صادقیان، زهرا؛ حسینی، سید عماد؛ فرزان، فرزام (1393). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی». پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 10(20)، 35-44.
 • صفاری، مرجان؛ قره، محمدعلی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش‌های تفریحی ایران». مدیریت ورزشی، 8(1)، 51-68.
 • عسگریان، فریبا؛ گنج‌خانلو، جعفر؛ طهماسبی، فرزاد (1399). «تأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولید کالاهای ورزشی». مطالعات مدیریت ورزشی، 12(59)، 73-90.
 • قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا (1390). «نقش اعتماد به رسانه‌های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار». تحقیقات علوم ورزش. 2(5)، 75-89.
 • کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ ذکایی، حسین (1394). «تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(13)، 11-24.
 • کلاشی، مازیار؛ کریمی، جواد؛ عیدی، حسین (1398). «ارزش‌گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(17)، 95-107.
 • گودرزی، محمود؛ اسلامی، ایوب؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1394). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 3(15)، 11-27.
 • محرم‌زاده، مهرداد (1393). «بررسی ظرفیت‌های بازاریابی ورزشی به‌منظور توسعه و ترویج رشته‌های ورزشی با تأکید بر هنرهای رزمی». مطالعات مدیریت ورزشی، 6(25)، 53-64.
 • محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SMART-PLS. تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر. چاپ اول.
 • مرتضوی، سعید؛ رجب‌زاده، محسن؛ جعفری، علی؛ عباسی، شهرام؛ گل‌محمدی، محمد (1393). «نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم‌های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 4(7)، 55-66.
 • منظمی، مریم؛ علم، شهرام؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید (1390). «تعیین عوامل مؤثر بر توسعۀ تربیت‌بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی، 3(10)، 151-168.
 • نادریان، مسعود؛ قدوسی، نرگس (1394). «شناسایی تنگناهای موجود در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(12)، 63-73.
 • نژادسجادی، سید احمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله؛ و گودرزی، محمود (1390). «تدوین الگوی اجرای استراتژی و طراحی نقشۀ استراتژی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن». پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 2(8)، 7-21
 • هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی (1391). «بررسی نقش چهارگانۀ رسانه‌های ورزشی در توسعۀ فرهنگ ورزش قهرمانی». مطالعات مدیریت ورزشی، 4(15)، 145-158.
 • یوسفی زرندی، محمدحسین؛ شریفیان، اسماعیل؛ قهرمان تبریزی، کوروش (1395). «موانع رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با نمونه‌های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 6(11)، 73-84.

 

 • Abratt, R., Clayton, B. C. & Pitt, L. F. (2015). “Corporate Objectives in Sports Sponsorship”. International Journal of Advertising, 4(6), 299-312.
 • Dima, Teodor. (2015). “Social Media Usage in European Clubs Football Industry. Is Digital Reach Better Correlated with Sports or Financial Performance?” The Romanian Economic Journal, (18)55, 117-129.
 • Gurel Goksel, A. & Serarslan, M. Z. (2015). Public Relations in Sports Clubs: New Media as a Strategic Corporate Communication Instrument”. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(2), 275-283.
 • Holland, Ch. P. (2015). “Internet and Social Media Strategy in Sports Marketing”. twenty-third European Conference on Information Systems (ECIS), Munster, Germany.
 • Lee, S. & Ross, D. D. (2012). “Sport Sponsorship Decision Making in a Global Market : An Approach of Analytic Hierarchy Process (AHP)”. Sport, Business and Management, 2(2) 156-168.
 • Thompson, A. j.; Martin, A. J.; Gee, S. & Eagleman, A. N. (2014). “Examining the Development of a Social Media Strategy for a National Sport Organization: A Case Study of Tennis New Zealand”. Journal of Applied Sport Management, 6(2), 42-65.