دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-94 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی

صفحه 1-9

سیروس احمدی؛ مسعود نادریان؛ سعید کارگر


بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان

صفحه 73-85

رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ فریده تقی پور جهرمی