بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شاهرود

2 استادیار دانشگاه شاهرود

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعة آماری تحقیق حاضر را تمام دست­اندرکاران برگزاری یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه­ های سراسر کشور (شامل دانشجویان و کارکنان) تشکیل می­ دادند. بر اساس روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای، تعداد 186 نفر به­ عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری اطلاعات، پرسش­نامه محقق ساخته­ ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب­نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای محاسبة پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (94/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی، شش عامل توسعه زیرساخت و مدیریت، اقتصادی، سرمایه­ ی اجتماعی، توسعه و ارتقا، همدلی و رفاقت و توسعه فرهنگی به­ عنوان مؤلفه­ های مؤثر در برگزاری رویدادهای ورزشی شناسایی شدند. در مقیاس پنج ارزشی لیکرت، میزان اهمیت عامل­ ها از دیدگاه آزمودنی­ ها بررسی شد که عامل توسعه زیرساخت و مدیریت با میانگین و انحراف معیار(43/0±17/4 ) با اهمیت­ ترین عامل و عامل توسعه اقتصادی با میانگین و انحراف معیار (50/0±88/3) کم­ اهمیت­ ترین عامل مشخص شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می­ دهد، مدیران برگزارکننده رویدادهای ورزشی با گرفتن حق میزبانی مسابقات می­ توانند بسیاری از مسائل و مشکلات؛ از جمله کاستی­ های مربوط به بخش زیرساختی و مدیریتی حوزه خود را مرتفع نمایند.

کلیدواژه‌ها