بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه­ های ورزشی بود. روش تحقیق، پیمایش بود. جامعة آماری، زنان30-15 ساله شهر جهرم بودند که 336 نفر به ­عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. متغیر وابسته تحقیق به صورت کیفی و بر حسب مراجعه یا عدم مراجعه به باشگاه های ورزشی (در طی یک سال گذشته) سنجش شد و جهت سنجش اعتماد اجتماعی از یک مقیاس پژوهشگر ساخته استفاده گردید که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تعیین اعتبار سازه­ای گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 3/47 درصد زنان در یکسال گذشته به باشگاه­ های ورزشی مراجعه کرده و 7/52 درصد به باشگاه­ ها مراجعه نکرده ­اند. تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد اعتماد اجتماعی رابطه معنا داری با مراجعه زنان به باشگاه­ های ورزشی دارد و با افزایش اعتماد اجتماعی، احتمال مراجعه زنان به باشگاه­ های ورزشی بیشتر می شود. 

کلیدواژه‌ها