پیش بینی عملکرد ورزشی بر پایه انگیزه های ورزشی و اضطراب رقابتی تکواندوکاران المپیاد دانشجویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عملکرد ورزشی بر پایة انگیزه­ های ورزشی و اضطراب رقابتی تکواندوکاران بود. جامعة آماری را تکواندوکاران شرکت کننده در یازدهمین المپیاد دانشجویی سال 1391 تشکیل می­ دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 240 نفر (128 مرد و 112 زن) تعیین شد که به روش نمونه­ گیری طبقه­ ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامة انگیزه­ های ورزش و آزمون اضطراب رقابت در ورزش پاسخ دادند و عملکرد ورزشی آنها بر اساس نتایج مسابقات محاسبه شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین انگیزه­ های ورزشی کنترل فشار روانی، تجدید قوا، لذت، چالش، تأیید اجتماعی، پیوندجویی، رقابت، اجبار پزشکی، پیشگیری از بیماری، سلامتی مطلوب، کنترل وزن، ظاهر، قدرت، چابکی، و انگیزه­ های ورزشی با عملکرد ورزشی تکواندوکاران رابطة مستقیم معنی‌داری را نشان داد. همین­طور نتایج بین اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی تکواندوکاران رابطة مستقیم معنی‌داری را نشان داد. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد انگیزه­ های پیوندجویی، کنترل وزن، تجدید قوا و سلامتی مطلوب 611/0 از واریانس عملکرد ورزشی تکواندوکاران را تبیین می­ کنند و توانایی پیش‌بینی عملکرد ورزشی تکواندوکاران را دارند. به­ گونه­ ای که یک انحراف معیار تغییر همزمان در انگیزه­ های ورزشی مذکور به­ ترتیب باعث 390/0، 337/0، 245/0 و 239/0 انحراف معیار تغییر در عملکرد ورزشی تکواندوکاران می­ شود. از این رو، به مربیان تکواندوکاران پیشنهاد می­ شود به منظور ارتقای عملکرد ورزشی، انگیزه­ های ورزشی تکواندوکاران را افزایش دهند.
 

کلیدواژه‌ها