رابطه سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان می­باشد. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی می­ باشد که به­صورت میدانی انجام شده است و در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعة آماری تحقیق شامل کلیة کارمندان ادارات ورزش و جوانان این استان، به تعداد 80 نفر است و حجم نمونه هم برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. ابزار جمع­ آوری داده­ ها، دو پرسش­نامه استاندارد رهبری خدمتگزار و خلاقیت بوده است که پایایی آنها به­ ترتیب 90/0 و 86/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها نیز از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و گام­ به­ گام) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که: ضریب همبستگی بین سبک رهبری خدمتگزار و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان در سطح 05 /0 p< برابر 38/0 می­ باشد که این آمار نشان­ دهندة ارتباط مثبت و معنادار بین این دو متغیر است. لذا به مدیران سازمان­ های ورزشی پیشنهاد می­ شود که به­ منظور افزایش میزان خلاقیت سازمانی کارکنان در شیوه­ های مدیریتی خود تجدیدنظر نموده و از سبک­ های کارآمدتر رهبری مانند رهبری خدمتگزار، استفاده کنند.


 

کلیدواژه‌ها