شاخص ملی آمادگی حرکتی-مهارتی داوطلبان فراگیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی وضعیت فاکتورهای آمادگی حرکتی داوطلبان دختر آزمون­ های سراسری در سنوات 89 و90 دانشگاه پیام نور کل کشور به­ منظور تدوین نورم ملی آمادگی حرکتی می­ باشد. در این آزمون فاکتورهای استقامت عضلانی کمربند شانه­ ای و شکم، چابکی، نیروی عضلانی واستقامت قلبی- تنفسی بررسی شده است. آزمون شامل ورودی­های دو سال دانشگاه می­ باشد جامعة آماری این پژوهش 1630 نفر است و نمونه برابر جامعه آماری است. تدوین نورم ملی آمادگی حرکتی داوطلبان دختر آزمون­ های ورودی تربیت­ بدنی نتیجة نهایی این مقاله می­ باشد. در این نورم، کشش بارفیکس بیش از 15 و دراز نشست بیش از 22 و دو 4×9 متر کمتر از 98/10 ثانیه و پرتاب توپ طبی کمتر از 5/2 و اجرای کل آزمون دو در بیش از 164 ثانیه شاخص­ های "عالی" و کشش بار فیکس کمتر از 2، دراز نشست کمتر از 10، دو 9×4 متر بیش از 2/17 و پرتاب توپ طبی بالاتر از 4/4 و اجرای کل آزمون در زمان بالاتر از 228 ثانیه شاخص" خیلی ضعیف" نورم می­ باشد.‍
نورم تدوین شده می­ تواند شاخص علمی برای داوطلبان ورود به رشته تربیت­ بدنی ­باشد و ملاک پذیرش و یا طبقه­ بندی و حتی تعیین واحدهای جبرانی عملی داوطلبان ورود به این رشته گردد.

کلیدواژه‌ها