وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه اراک

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه اراک

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک بود. جامعة آماری تحقیق شامل کارمندان دانشگاه (255 نفر) بودند که طبق جدول برآورد حجم نمونة مورگان 194 نفر آنها به­ عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامة جهانی فعالیت جسمانی (75/0=r)، پرسشنامة کیفیت زندگی کاری (950/0=a) و پرسشنامة استرس شغلی (834/0=a) استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها، از آزمون­ های کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارمندان شرکت کننده در تحقیق دارای فعالیت جسمانی متوسط، کیفیت زندگی کاری متوسط و استرس شغلی کم می­ باشند. همچنین، بین فعالیت جسمانی و کیفیت زندگی کاری و بین فعالیت جسمانی و استرس شغلی آنها رابطة آماری معنی­ داری مشاهده نشد، اما بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی آنها رابطة آماری معنی­ داری وجود داشت. از این رو، تدوین برنامه­ های مناسب برای بهبود فعالیت جسمانی و کیفیت زندگی کاری کارمندان دانشگاه پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها