بازنگری و بهینه سازی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بازنگری و بهینه­ سازی شاخص­ های ارزیابی عملکرد هیأت­ های ورزشی استان همدان می­ باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - پیمایشی است که استفاده از فن دلفی انجام شده است. جامعة آماری تحقیق شامل کارمندان و کارکنان هیأت­ های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می­ باشد که 148 نفر به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری اطلاعات شامل پرسشنامة محقق ساخته که پس از تأیید روایی صوری آن توسط صاحب نظران، پایایی آن نیز در یک مطالعة راهنما (88/.α=) تأیید شد، همچنین از مصاحبة  نیمة ساختار یافته و جلسات بحث متمرکز در این تحقیق استفاده به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر شاخص­ های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی از آزمون آمار استنباطی تحلیل واریانس دوطرفة فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان دادند از شاخص­ های موجود، 30 عنوان شاخص بازنگری و دو عنوان شاخص بدون تغییر باقی ماند و در نهایت شاخص­ های ارزیابی در 9 محور کلی با 66 عنوان شاخص، تقسیم­ بندی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده  برای ارزیابی عملکرد هیأت­ های ورزشی استان همدان، تیپ­ بندی­ های مختلفی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها