دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
7. مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

صفحه 81-93

10.22084/smms.2019.18447.2339

ناصر بای؛ امیرحسین منظمی؛ اکرم اصفهانی‌نیا؛ زهرا حاجی انزهایی؛ امیر قنبرپور نصرتی