تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22084/smms.2018.17032.2236

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، به تعداد 230 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. و منظور از طبقات -کارشناسان(رسمی و قرار دادی) – و مدیران(مدیران بخش ها، معاونین، و روسای گروه ها) می باشند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شد. روایی همگرا(تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه اول) برای تأئید روایی سؤال های پرسشنامه های مذکور استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه ظرفیت جذب93/0، برای پرسشنامه حکمرانی سازمانی 98/0، برای پرسشنامه سایش اجتماعی 94/0 و برای پرسشنامه رفتار نوآورانه 90/0 بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار های اس. پی. اس. اس نسخه 88و آموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین ظرفیت جذب با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه تاثیر مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد. بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-  عباسی، همایون؛ جمشیدی، عزت‌الله؛ مرادی، محمد (۱۳۹۶). ارتباط بین ظرفیت جذب و رفتار نوآورانه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در تربیت‌بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی، دانشگاه تهران.

-  نصر اصفهانی، علی؛ امیری، زینب؛ فرخی، مجتبی؛ سیفی، محسن (1396). تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی: جوّ اخلاقی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان)، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و هشتم، شماره پیاپی(66)، شماره دوم، تابستان 96.

-  نصر اصفهانی، مهدی؛ علامه، سید محسن؛ شائمی، علی؛ تیموری، هادی (1395). بسط الگویی مفهومی سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست و دوم، شماره 62، پاییز 95، 155-177.

-  Alm, J. (2013). Action for good governance in international Sports Organisations, Final report Copenhagen: Play the Game, Danish Institute for sports studies 6-22.

-  Ayrikyan, A. & Mohammed, Z. H. (2012). Creating an Innovation Ecosystem: Governance and the Growth of Knowledge Economies, Boston University. Pardee Center Research Report.

-  Baccara, M. and Razin, R. (2006). Curb Your Innovation: On the Relationship Between Innovation and Governance Structure. This version: March.

-  Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York: John Wiley and Sons.

-  Chang, H. T; Chou, Y. J; Liou, J. W. & Tu, Y. T. (2016). The effects of perfectionism on innovative behavior and job burnout: Team workplace friendship as a moderator. Personality and Individual Differences; 96, 260-265.

-  Choi, J. N. & Chang, J. Y. (2009). Innovation implementation in the public sector: An integration of institutional and collective dynamics. Journal of Applied Psychology, 94, 245–253.

-  Dar Ong, L., Tay, A. (2015). The Effects of co-workers social undermining behaviour on employees work behaviours, Istanbul International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey: 10-18.

-  Duffy, K; Scott, L; Shaw, D; Tepper, J; Aquino, K. (2012). A Social Context Model of Envy and Social Undermining, Academy of Management Journal, Vol. 55, No. 3, 643–666.

-  Duffy, M. K; Ganster, D. C; Pagon, M. (2002). Social Undermining in the Workplace, Academy Of Management Journal, 45, 331-352.

-  Gross, R. (2017). Exploring the Moderating Impact of Absorptive Capacity on Strategic Thinking, Innovative Behavior, and Entrepreneurial Orientation at the Organizational Level of Analysis, Journal of Management Policy and Practice, Vol. 18, Iss. 3, 60-73.

-  Hatamleh, A. M. & Salameh, K. M. (2017). The Application Degree of Administrative Accountability and Organizational Governance, and the Relationship between them in the Directorates of Education in Jordan from the Viewpoint of its Administrative Leaders. Ministry of Education, Jordan Yarmouk University, Jordan.

-  Hershcovis, M. (2011). Incivility, Social Undermining, Bullying…oh my: A Call to Reconcile Constructs within Workplace Aggression Research, Journal of Organizational Behavior, 32(3): 499–519.

-  Kreft, L. (2017). The Governance of Sport, Sport, Ethics and Philosophy, Vol. 11, NO. 1, 119–131, DOI: 10.1080/17511321.2017.1294196.

-  O'Reilly, N. O., Knigh, P. (2007). “Knowledge management best practices in national sport organizations”. International Journal of Sport Management and Marketing Issue.2007; 2(3): 264-280.

-  Paliszkiewicz, J. (2010). Organizational trust – a critical review of the empirical research, w: Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 16-18 June 2010 Pattaya, Thailand.

-  Ren, F. & Zhang, J. (2015). Job Stressors, Organizational Innovation Climate, and Employees’ Innovative Behavior. Creativity Research Journal; Volume 27, 16-23.

-  Rubin, R. S., Bommer, W. H. and Bachrach, D. G. (2010(. Operant leadership and employee citizenship: A question of trust? Leadership Quarterly, 21(3): 400-408.

-  Saxena, S. & Saxena, R. (2015). Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior. Volume 5, Issue 1, Winter 2015, 19-30.

-  Scott, Kristin L; Ingram, A; Zagenczyk, T. J. and Shoss, M. K. (2015). Work–family conflict and social undermining behaviour: An examination of PO fit and gender differences. The British Psychological Society, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88, 203–218.

-  Scott, S. G. and Bruce, R. A. (1994). Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace, the Academy of Management Journal. 1994 Jun; Vol. 37, No. 3: 580-607. Published by: Academy of Management; Stable URL:http://www.jstor.org/stable/256701.

-  Shilbury, D. A; Ferkins, L. b; Smythe, L. (2013). Sport governance encounters: Insights from lived experiences. Sport Management Review; 16: 349–363.

-  Smith, H. (2005). Influence of Inter- Organizational and Extra- Organizational Factors on Innovation in PSL, Journal of Sport Management, Vol. 15, PP. 135-159.

-  Smith, M. B. & Webster, B. D. (2017). A moderated mediation model of Machiavellianism, social undermining, political skill, and supervisor-rated job performance. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/paid, Personality and Individual Differences 104, 453–459.

-  Taherpour, F; Rajaeepour, S; Siadat, A; Kazemi, I. (2016). Analysis of Bilateral Effects between Social Undermining and Co-Creation among University Faculty Members. International Education Studies; Vol. 9, No.7; 2016, ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039, Published by Canadian Center of Science and Education.(In Persian).

-  Taylor, R. D. (2014). Kin Social Undermining, Adjustment and Family Relations Among Low-Income African American Mothers and Adolescents: Moderating Effects of Kin Social Support, Journal of Child and Family Studies, 15(5):1-14.

-  Thomas, W. H. NG. and Feldman, D. C. (2012). Age and innovation-related behavior: The joint moderating effects of supervisor undermining and proactive personality. Journal of Organizational Behavior, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/job.1802.

-  Transparency International Report. (2003-2011). Available at:http://cpi.transparency.org/cpi.

-  Wang, J; Yang, J; Xue Y. (2017). Subjective well-being, knowledge sharing and individual innovation behavior: The moderating role of absorptive capacity, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 38 Issue: 8, pp.1110-1127, https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2015-0235.

-  Wang, M. L., Pbert, L. and Lemon, S. C. (2014). The influence of family, friend, and coworker social support and social undermining on weight gain prevention among adults. Obesity (Silver Spring, Md.) 22 (9): 1973-1980. doi:10.1002/oby.20814, http://dx.doi.org/10.1002/oby.20814.

-  Yang, J; Wang, J; Xue, Y. (2017). Subjective well-being, knowledge sharing and individual innovation behavior: The moderating role of absorptive capacity, Leadership & Organization Development Journal, https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2015-0235.

-  Zahra, Sh. A., and George, G. (2002). “Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension.”Academy of Management Review 27 (2): 185–203.