مدل‌یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رشد مداوم گردشگری ورزشی آن را به یکی از محبوب‌ترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری تبدیل کرده است. هدف تحقیق حاضر تدوین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها از نوع ‌توصیفی- همبستگی بود. جامعه ­آماری تحقیق، تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال (استقلال خوزستان و پرسپولیس) بودند. تعداد 381 نفر از تماشاگران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه ­گیری در دسترس پرسشنامه­ ها در میان نمونه توزیع گردید. ابزار جمع­ آوری داده ­ها شامل پرسشنامه لی (2009) با 5 متغیر (انگیزه، نگرش، تصویر از مقصد، رضایت و رفتار­آتی) و 31 گویه بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها توسط 10 نفر از صاحب­ نظران بررسی شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته ­های تحقیق نشان داد 40 درصد از تغییرات رضایت و 42 درصد از تغییرات رفتار آتی از طریق تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه قابل تبیین است. همچنین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی از برازش مطلوبی برابر با 061/0 برخوردار بود. نتایج تحقیق نشان داد، وجود انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد مناسب توسط گردشگران ورزشی، رضایت و رفتار آتی را به دنبال دارد. ادارک مثبت از انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد، رضایت و رفتار آتی بیشتری را در گردشگران ورزشی پدید می آورد.

کلیدواژه‌ها


- پورسلیمانی، علی و رشیدی، فرزاد (1387). «عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران در ایران»، بانک مقالات بازاریابی ایران.
- سیدعامری، میرحسن؛ صیادی، محمدامین و محمدی، میترا (1394). «تبیین وضعیت شاخص­های بازاریابی گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری استان آذربایجان غربی»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال پنجم، شماره (9)، 108-95.
- صفاری، مرجان و مرادی، عرفان (1397). «تعیین روابط علی انگیزه­های کششی و رانشی بر رفتار گردشگران ورزشی: نقش میانجی رضایت»، مطالعات مدیریت ورزشی، 22-11.
- کاظمی، مهدی (1385). مدیریت گردشگری، تهران: سمت.
- مرادی، عرفان؛ الهی، علیرضا و صفاری، مرجان (1397). «مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی»، مطالعات مدیریت گردشگری، 159-120.
- ملکیان، مینودخت و بختیار، زهرا (1395). «ایجاد انگیزه­ی فعالیت­بدنی و ورزش در دانش­آموزان»، رشد آموزش تربیت­بدنی، شماره (58)، 11-8.
- موسوی­گیلانی، سید­رضا؛ اسدی، حسن و سجادی، سید­نصرالله (1391). «بخش­بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه­ی مدل بازار هدف»، مدیریت ورزشی، شماره 12، 59-37.
- وثوقی، لیلا؛ دادورخانی، فضلیه؛ مطیعی­لنگرودی، حسن و رهنمایی، محمدتقی (1390). «ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی (مورد مطالعه: دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر)»، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال هفتم، شماره (15)، 27-1.
-  Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organization Behavior and Human Decision
-  Alegre, J., & Garau, J. (2010). “Tourist satisfaction and dissatisfaction”, Annals of tourism research, 37(1), 52-73. 52-73.
-  Anderson, E. W., & Sullivan, M. W. (1993). “The antecedents and consequences of customer satisfaction for firms”, Marketing science, 12(2), 125-143.
-  Antón, C., Camarero, C., & Laguna-García, M. (2017). “Towards a new approach of destination loyalty drivers: Satisfaction, visit intensity and tourist motivations”, Current Issues in Tourism, 20(3), 238-260.
-  Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). “Quality, satisfaction and behavioral intentions”, Annals of tourism research, 27(3), 785-804.
-  Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). “A model of destination image formation”, Annals of tourism research, 26(4), 868-897.
-  Bigne, J. E., Sanchez, M. I., & Sanchez, J. (2001). “Tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: inter-relationship”, Tourism management, 22(6), 607-616.
-  Brown, G., Smith, A., & Assaker, G. (2016). Revisiting the host city: An empirical examination of sport involvement, place attachment, event satisfaction and spectator intentions at the London Olympics. Tourism management, 55, 160-172.
-  Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism management, 29(4), 624-636.
-  Crompton, J. L. (1979). “An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image”, Journal of Travel Research, 17(4), 18–24.
-  Cronin Jr, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). “Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments”, Journal of retailing, 76(2), 193-218.
-  del Bosque, I. R., & San Martín, H. (2008). “Tourist satisfaction a cognitive-affective model”, Annals of tourism research, 35(2), 551-573.
-  Devesa, M., Laguna, M., & Palacios, A. (2010). “The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism”, Tourism management, 31(4), 547-552.
-  Dick, A. S., & Basu, K. (1994). “Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework”, Journal of the academy of marketing science, 22(2), 99-113.
-  Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent partial least squares path modeling. MIS quarterly, 39(2).
-  Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (2000). Consumer behavior. Chicago: Dryden Press.
-  Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research, 21(3), 555–581.
-  Gammon, S., & Robinson, T. (2003). “Sport and tourism: A conceptual framework”, Journal of Sport & Tourism, 8(1), 21–26.
-  Gibson, H. J., Attle, S. P., & Yiannakis, A. (1998). “Segmenting the active sport tourist market: A life-span perspective”, Journal of vacation marketing, 4(1), 52-64.
-  Giulianotti, R., Armstrong, G., Hales, G., & Hobbs, D. (2015). “Sport mega-events and public opposition: A sociological study of the London 2012 Olympics”, Journal of Sport and Social Issues, 39(2), 99-119.
-  Gratton, C., Dobson, N., & Shibli, S. (2000). “The economic importance of major sports events: a case-study of six events”, Managing leisure, 5(1), 17-28.
-  Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
-  Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
-  Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). “PLS-SEM: Indeed, a silver bullet”, Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
-  Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial management & data systems, 116(1), 2-20.
-  Hosany, S., & Prayag, G. (2013). “Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction, and intention to recommend”, Journal of Business Research, 66(6), 730-737.
-  Hua, K. P., & Chiu, L. K. (2013). Multiculturism: Issues of Malaysian female sport tourists’ in event-based sport tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 91, 270-287.
-  Huang, F. H., Ye, Y. J., & Kao, C. H. (2015). Developing a novel Intuitionistic Fuzzy Importance–performance Analysis for evaluating corporate social responsibility in sport tourism event. Expert Systems with Applications, 42(19), 6530-6538.
-  Hultman, M., Kazeminia, A., & Ghasemi, V. (2015). “Intention to visit and willingness to pay premium for ecotourism: The impact of attitude, materialism, and motivation”, Journal of Business Research, 68(9), 1854-1861.
-  Kandampully, J., & Suhartanto, D. (2000). “Customer loyalty in the hotel industry: the role of customer satisfaction and image”, International journal of contemporary hospitality management, 12(6), 346-351.
-  Kim, S. K., Park, J. A., & Kim, W. (2016). “The mediating effect of destination image on the relationship between spectator satisfaction and behavioral intentions at an international sporting event”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(3), 273-292.
-  Koo, S. K. (2013). The Effect of Destination Image, Event Image, and Satisfaction in Determining Behavioral Intention: Recurring Small-scale Event (Doctoral dissertation, University of Georgia).
-  Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2003). “A wave in time-The sports tourism phenomena”, Journal of Sport Tourism, 8(1), 35–47.
-  Lee, C. K., & Taylor, T. (2005). “Critical reflections on the economic impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup”, Tourism management, 26(4), 595-603.
-  Lee, Lee, T. H., & Jan, F. H. (2015). The effects of recreation experience, environmental attitude, and biospheric value on the environmentally responsible behavior of nature-based tourists. Environmental management, 56(1), 193-208.
-  Lee, T. H. (2009). “A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists”, Leisure sciences, 31(3), 215-236.
-  Moon, K. S., Ko, Y. J., Connaughton, D. P., & Lee, J. H. (2013). “A mediating role of destination image in the relationship between event quality, perceived value, and behavioral intention”, Journal of Sport & Tourism, 18(1), 49-66.
-  Prayag, G. (2009). “Tourists' evaluations of Destination Image, Satisfaction, and Future Behavioral Intentions-The Case of Mauritius”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(8), 836-853
-  Prayag, G., & Grivel, E. (2015). Sport tourists' motivation, sport identity, place dependence, satisfaction and revisit intentions: The case of IWC 2012. CAUTHE 2015: Rising Tides and Sea Changes: Adaptation and Innovation in Tourism and Hospitality, 670.
-  Ramkissoon, H., Uysal, M., & Brown, K. (2011). “Relationship between destination image and behavioral intentions of tourists to consume cultural attractions”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(5), 575-595.
-  Richter, N. F., Sinkovics, R. R., Ringle, C. M., & Schlaegel, C. (2016). “A critical look at the use of SEM in international business research”, International Marketing Review, 33(3), 376-404.
-  Roche, S., Spake, D. F., & Joseph, M. (2013). “A model of sporting event tourism as economic development”, Sport, Business and Management: An International Journal, 3(2), 147-157.
-  Sato, S., Gipson, C., Todd, S., & Harada, M. (2018). “The relationship between sport tourists’ perceived value and destination loyalty: an experience-use history segmentation approach”, Journal of Sport & Tourism, 22(2), 173-186.
-  Souiden, N., Ladhari, R., & Chiadmi, N. E. (2017). “Destination personality and destination image”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 54-70.
-  Tzetzis, G., Alexandris, K., & Kapsampeli, S. (2014). “Predicting visitors’ satisfaction and behavioral intentions from service quality in the context of a small-scale outdoor sport event”, International Journal of Event and Festival Management, 5(1), 4-21.
-  Wong, I. A., Xu, Y. H., Tan, X. S., & Wen, H. (2019). “The boundary condition of travel satisfaction and the mediating role of destination image: The case of event tourism”, Journal of Vacation Marketing, 25(2), 207-224.
-  Yoshida, M., & James, J. D. (2010). “Customer satisfaction with game and service experiences: Antecedents and consequences”, Journal of sport management, 24(3), 338-361.
-  Yusof, A., Omar-Fauzee, M. S., Shah, P. M., & Geok, S. K. (2009). “Exploring small-scale sport event tourism in Malaysia”, Research Journal of International Studies, 9(9), 47-58.
-  Zeugner-Roth, K. P., & Žabkar, V. (2015). “Bridging the gap between country and destination image: Assessing common facets and their predictive validity”, Journal of business research, 68(9), 1844-1853.