نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

10.22084/smms.2018.16328.2204

چکیده

هدف از انجام این تحقیق نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در نیمه اول سال 1396 در اردوی تیم ملی می باشد، که تعداد آن ها 156 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه ‎ها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. در جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009)، سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو(1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب71/0، 74/0، 70/0 و 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که ضریب تاثیر هوش هیجانی مربیان در انگیزش موفقیت (925/0β=)، در تعهد (799/0β=) و سبک حمایت اجتماعی مربیان در انگیزش موفقیت (837/0β=)، در تعهد (817/0β=) و سبک بازخورد مثبت مربیان در انگیزش موفقیت (668/0β) و در تعهد (639/0 β=) در سطح آلفای 05/0=α معنی دار بوده است لذا می‌توان گفت که هوش هیجانی و سبک های رهبری ذکر شده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی‌گیران نخبه ایران تاثیر معنی داری دارد .

کلیدواژه‌ها


- اختری، ‌هادی‌ (1394)‌‌. ارتباط هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت با ادراک موفقیت کشتی­گیران تیم ملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر‌، 23- 1.

- بیگمی، زهرا؛ خبیری، محمد؛ هنری، حبیب (1395). «نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش‌بینی هوش هیجانی بازیکنان»، مطالعات مدیریت ورزشی، سال دوم، شماره 17، 201- 218.

- حسن نایبی، افسانه (1395). ارتباط ابعاد رفتار رهبری و انگیزش موفقیت با عملکرد تیمی بازیکنان زن سوپر لیگ بسکتبال ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 102.

- حسن نایبی، افسانه؛ هادوی، سیده فریده (1395). «ارتباط ابعاد رفتار رهبری و انگیزش موفقیت با عملکرد تیمی بازیکنان زن سوپر لیگ بسکتبال ایران»، دومین همایش ملی تربیت‌بدنی، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، 52.

- شعبانی‌بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصراله؛ پارساجو، علی (1390). «رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی شرکت کننده در نهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور»، مجله مدیریت ورزشی، سال اول، شماره 8، 105- 93.

- علی محمدی، رفعت؛ نادریان جهرمی، مسعود (1392). «ارتباط مهارت‌های روان‌شناختی با نمره ارزشیابی داوران در لیگ برتر ایران»، دومین کنگره بین‌المللی علم و فوتبال، تهران: فدراسیون ملی فوتبال، 111.

- غفوری، مهدی؛ شهبازی، مهدی؛ رستگار، پریسا؛ فاتحی، احسان (1392). «بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبه زن و مرد رشته‌های تیمی و انفرادی»، نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، سال 5، شماره 4، 105- 91.

- فتحی، حسن؛ نوروزی، رسول (1392). «رابطه سبک‌های رهبری مربیان با انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، سال اول، شماره 18، 116-101.

- کریمی، مریم؛ حیدری‌نژاد، صدیقه؛ شفیع‌نیا، پروانه؛ نوروزی، علی محمد (1394). «بررسی ارتباط بین رفتار رهبری مربیان با انگیزش موفقیت و اجتناب از شکست در بازیکنان زن تیم‌های والیبال»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره 40، 12 پیاپی، 21-33.

- کیانی، روح‌الله (1394). ارتباط سبک‌های رهبری مربیان کیوکوشین کاراته با تعهد ورزشی ورزشکاران نخبه باشگاه‌های شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، 32.

- گودینی، حسن (1391). ارتباط سبک رهبری مربیان با جو انگیزشی بازیکنان نخبه رشته‌های رزمی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 98.

- معتمدی، جلال (1394). ارتباط هوش هیجانی با سبک‌های رهبری مربیان تیم‌های ملی رشته‌های رزمی رینگی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، 11-13.

- ملک زاده، رضا؛ هادوی، سیده فریده (1395). استعدادیابی فوتسال، تهران: انتشارات حتمی، 56- 61.

- موسوی والا، سیده زینب (1395). ارتباط بین هوش هیجانی  و خودکار آمدی با انگیزش پیشرفت  شناگران نخبه زن ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، 98.

-  Alemayehu, A, Mengistu, S, Beker, G., (2016). "Coaches’ Leadership Style and Motivational Climate of Players in South East Ethiopian National League Foot Ball Clubs. Journal of Tourism, Hospitality and Sports", Review of European Studies, 6(2), 17-35.

-  Bum, C, Shin, A, Stephen H., (2015). "The Relationships between Coaches’ Leadership Styles, Competitive State Anxiety, and Golf Performance in Korean Junior Golfers". National Institute for Sport Research Bucharest, Romania. 20(2), 72-75.

-  Soyer, F, Sari, I, Talaghir, L.G., (2014). "The relationship between perceived coaching behavior and ochievement motivation: a research in football players". Procedia- Social and behavioral sciences, 15(2), 421-425.

-  Toros, T., (2010). " Examination of the Relationship Between Autocratic Coaching behaviors Perceived By Elite S portsmen and Their Motive to Approach Success". World Applied Sciences Journal,11(10), 1210-1215.

-  Vasiliki, D, Dimitra, S., (2009). ''Emotional intelligence, body image and disordered eating attitudes in combat sport athletes'', J Exerc Sci Fitness.7(2), 104-11.