تدوین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22084/smms.2019.19898.2442

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین راهبردها و برنامه ­های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ترکیبی از روش­ های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده ­ها استفاده شد. حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به‌صورت کل شمار و تعداد آن 82 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (83/0=α) تأیید شد. در این تحقیق به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده­ ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
راهبردهای تدوین شده شامل بهره­ گیری از ارتباطات بین ­المللی جهت کسب میزبانی رویدادها و برگزاری دوره ­های آموزشی مربیگری و داوری، بهره­مندی از رویکرد استعدادیابی جهت بسترسازی تیم­های ملی در رشته­ ها و رده­های مختلف با توجه به‌وفور علاقه‌مندان، محتواسازی و استفاده از ظرفیت­های رسانه ­ای به‌منظور دانش ­افزایی جامعه هدف و ترویج و توسعه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، بهره­گیری از مشارکت و سرمایه­ گذاری بخش خصوصی به‌منظور خودکفایی فدراسیون، احداث، تجهیز، نوسازی و نگهداری پیست­ ها و اماکن ورزشی و توسعه فعالیت­ ها، شناسایی و بهره ­مندی از ظرفیت ­های قانونی، حقوقی و برنامه ­ای جهت انسجام و نظم­ بخشی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، توسعه محیط فرهنگی و اخلاقی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر ارزش­ های اسلامی- ایرانی، ایجاد هم ­افزایی ملی دستگاه ­ها و نهادهای همگرا به‌منظور اشاعه و ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی بود.

کلیدواژه‌ها


- اﺧﻼﻗﻲ ﻓﻴﺾ آﺛﺎر، ﻣﻬﺪی (1380). ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ورزش ﻛﺸﻮر در برنامه ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 10/5/80 هیئت وزﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ابلاغیه 1928/319 مورخ 15/5/80، دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و برنامه‌رﻳﺰی ﻛﺸﻮر.

- آنسف، ایگور اچ و مک دانل، ادوارد جی (1391). استقرار مدیریت استراتژیک، ترجمه عبداله زندیه، چاپ هفتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

- جوادی‌پور، محمد و سیمع‌نیا، مونا (1392). «ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه‌های آینده»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 4، 30-21.

- حاجی کریمی، عباسعلی؛ حسینی، ابوالحسن (1389). «تأثیر عوامل راهبردی زمینه­ساز بر مدیریت استعداد»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2، 71-51.

- حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علیرضا و اکبری یزدی، حسین (1387). تدوین اهداف کلان، سیاست­ها و راهبردهای ورزش دانشجویی کشور، طرح پژوهشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.

- حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علیرضا؛ اکبری یزدی، حسین؛ حمیدی، محسن (1390). «ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران: چشم­انداز و راهبردهای توسعه»، فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 12، 26-13.

- حمیدی، مهرزاد؛ رجبی نوش‌آبادی، حسین؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم و زینی‌زاده،‌ مهوش (1397). «تدوین نقشه راهبرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 10،‌ شماره 49، 158-139.

- خبیری، محمد؛ معماری، ژاله؛ عرب عامری، الهه؛ الهی، علیرضا (1389). «راهبردها و برنامه­های کلان در توسعه تکواندوی ایران»، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 27، 46-33.

- خسروی‌زاده، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکترا، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران.

- خسروی‌زاده، اسفندیار و حمیدی، مهرزاد (1391). مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی، تهران: نشر پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، 5-3.

- خوش‌سیما، غلامرضا (1383). «چابکی در سازمان‌ها»، مجله تدبیر، شماره 134،55-58.

- دبیر، علیرضا؛ مرادی، مهدی و ستاری‌فرد، صادق (1398). «تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 11، شماره 2، 132-113.

- راسخ، نازنین؛ سجادی، سید نصرا...؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد (1394). «طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران»، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 3، 334-309.

- رشیدلمیر، امیر؛ دهقان قهفرخی، امین؛ رشیدلمیر، امین (1392). «تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 4، 198-179.

- رشیدلمیر، امین؛ دهقان قهفرخی، ابراهیم و طیبی، بهمن (1397). «تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ملی ورزش‌های زورخانه‌ای»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 10،‌ شماره 2، 155-139.

- رمضانی، محمود؛ اندام، رضا؛ آقایی، علی‌اکبر (1393). «طراحی برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 7، 40-15.

- سهرابیان مقدم، علیرضا؛ صابونچی، رضا؛ شعبانی، عباس (1398). «برنامه‌های راهبردی فدراسیون قایق‌رانی جمهوری‌اسلامی‌ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 11(57)، 159-176.

- سیف پناهی، جبار (1388). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

- صفرعلیزاده، علیرضا؛ نیک‌بخش، رضا و آفرینش خاکی، اکبر (1398). «تدوین مناظر و نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و دیمتل»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 4، 120-109.

- علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ قهرمانی، امید؛ یکتاریار، مظفر (1393). «طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه». مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 1، 50-39.

- غفرانی، محسن (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان، رساله دکترا، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

- فیض، داود (1385). بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی، پژوهشی و مدیریتی کشور و ارائه راهکارهای ارتقاء آن با استفاده از مدل SWOT، کنگره ملی علوم انسانی، تهران.

- کاپلان، روبرت؛ نورتون، دیوید (1386). تبدیل استراتژی از حرف به عمل (کارت امتیازی متوازن)، ترجمه: ملماسی، رامین و جمیله سیفی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.

- گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب (1386). «طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور»، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 14.

- گودرزی، مهدی (1393). «تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش سه‌گانه ایران با استفاده از مدل SPP»، مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، 122-113.

- نصیرزاده، سید مهدی (1387). تهیه و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران مرکز.

- نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سیدعماد (1393). «طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 27، 86-63.

- هانگر، جی دیوید و ویلن، توماس ال (1395). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- همتی­نژاد، مهرعلی (1387). برنامه­ریزی راهبردی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

-  Iles, p., Chaui, X and Preece, D. (2009). “Talent Management and HRM in Multinational Companies in Beijing: Definitions, Differences and Drivers”. Journal of World Business, Vol. 412, 3.

-  Jean Loup et al. (2004). Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organizations - First Edition - Human Kinetics.