طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبری ورزش دانشگاه بودند. اعضای شورای راهبری شامل رئیس و 2نفر از معاونین دانشگاه، رئیس و 2نفر از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی، و 3نفر از اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه بودند. استراتژی های ورزش دانشگاه در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 9 هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه استراتژی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. مدل ساختاری تفسیری ، یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در چهار سطح نشان داد. طراحی این نقشه تسهیلگر پیاده سازی استراتژی ها جهت دستیابی به توسعه سبک زندگی سالم و فعال در دانشجویان می باشد.

کلیدواژه‌ها


- حمیدی، مهرزاد؛ وحدانی، محسن (1395). مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی، تهران، انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول.
- کشاورز، لقمان (1388). مدل سازی اجرای استراتژی کمیته ملی المپیک با رویکرد BSC، رساله دکترای تخصصی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، 10-1.
- نژادسجادی، سیداحمد (1391). تدوین الگوی اجرای استراتژی‌ها و طراحی نقشه استراتژیک سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک BSC، رساله دکترای تخصصی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، 10-1.
- وحدانی، محسن (1395). طراحی الگوی مدیریت راهبردی در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، رساله دکترای تخصصی در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
-  Ambosie G. (2009). “vision and objectives”, publishing Business in Canada, 228.
-  Grant, R. M. (2015). Contemporary Strategy Analysis 9e Text Only. John Wiley & Sons.
-  Hamidi, M., & Vahdani, M (2016). performance management in sport organizations, Bamdad Ketab Press,Tehran, 227-266(Persian).
-  Hoye, R., Smith, A. C., Nicholson, M., & Stewart, B. (2015). Sport management: principles and applications. Routledge, 704.
-  Kaplan R., & Norton D. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press.
-  Kaplan R., & Norton D. (2008). Execution premium, Harvard Business School Press.
-  Kaplan, R., & Norton, D. P. (2015). Balanced Scorecard Success: The Kaplan-Norton Collection (4 Books). Harvard Business Review Press.
-  Malone, D. W. (2014). An introduction to the application of interpretive structural modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3), 397-404.
-  Olia, m. S., mirghafoori, s. H., & shahvazian, s. (2011), conducting strategic map of organization with the use of ism. Journal of searches of business administration  2(4), 92-106.
-  Peters, G. (2014). The Big Idea: Balanced Scorecards. Business Strategy Review, 25(1), 68-69.
-  Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., & Rodrigues, L. L. (2016). Extrinsic and intrinsic factors in the Balanced Scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations. European Journal of Management and Business Economics, 25(2), 47-55.
-  Rodríguez Bolívar, M. P., López Hernández, A. M., & Ortiz Rodríguez, D. (2010). Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport services.
-  Rosenberg Hansen, J., & Ferlie, E. (2014). Applying strategic management theories in public sector organizations: Developing a typology. Public Management Review, (ahead-of-print), 1-19.
-  Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-320.
-  Yüksel, H., & Coşkun, A. (2013). Strategy focused schools: an implementation of the balanced scorecard in provision of educational services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 2450-2459.