تأثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه رازی

3 استادیار دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه رازی

10.22084/smms.2018.15549.2151

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام وعملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در سال 1395-1394 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش گردآوری داده‌ها به روش میدانی می‌باشد. جامعه آماری برابر با نمونه آماری، شامل 176 نفر بازیکن در قالب 8 تیم بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه رفتار مربیگری مارتین و بارنز (1999) و پرسشنامه انسجام تیمی کارون و همکاران (1985) استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم‌های فوتبال بانوان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگری75/0، انسجام83/0) به دست آمده است. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با نظر پنج تن اساتید و روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از نرم‌ افزار ایموس انجام شد. در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(گرایش مرکزی،پراکندگی) و آمار استنباطی (مدل‌یابی معادلات ساختاری–نرم‌افزار اموس) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتارهای مربیگری واکنشی مثبت بر انسجام و عملکرد تیمی تاثیر معنادار داشته است؛ رفتار مربیگری طبیعی بر انسجام تاثیر معنادار داشته و بر عملکرد تیمی تاثیری نداشته است و رفتارهای مربیگری واکنشی منفی بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معنادار و بر انسجام تاثیر منفی و معنادار داشته است. روی هم رفته، با توجه به تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی، مسئولین ورزشی و باشگاه‌ها می‌توانند با آموزش مدل ارتباطی رفتار مربیگری به مربیان، انسجام و عملکرد گروهی را در ورزش بانوان ارتقا ببخشند.

انسجام تیمی، رفتارهای مربیگری، عملکرد تیمی، لیگ برتر

کلیدواژه‌ها


-  بسمی، معصومه؛ ترکفر، احمد؛ آزاد فدا، شیوا (1394). «ارتباط بین رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم­های قهرمانی کشور- والیبال نشسته بانوان ایران»، پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 11 (21): 148-139.

-  حسینی کشتان، میثاق؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ احسانی، محمد (1386). «رابطه سبک­های رهبری فوتبال و انسجام گروهی تیم­های فوتبال لیگ برتر ایران»، فصلنامه المپیک، شماره 1 (پیاپی 49)، چکیده.

-  رحمان­پور، عادل؛ غفرانی، محسن؛ فهیم­دوین، حسن (1394). «بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌نور کشور در سال 1390»، مدیریت ورزشی، 7 (2)، 237-252.

-  مرادی، محمدرضا (1385). «بررسی ارتباط بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم­های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 32.

-  نظریان مادوانی، عباس (1388). تأثیر رفتارهای مربیگری مربیان بر کارایی مربیگری و پویایی تیمی در لیگ برتر والیبال ایران، رساله دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران، 74.

-  Benson, A. J., Siska, P., Eys, M., Priklerova, S. & Slepicka, P. (2016). “A prospective multilevel examination of the relationship between cohesion and team performance in elite youth sport”. Psychology of Sport and Exercise. Volume 27, 39-46.

-  Carron, A. V., Browley, L. R., & Widmeyer, W. N. (2002). “Measurement of cohesion in sport and exercise: A meta-analysis”. Journal of Sport & Exercise Psychology. 24, 168-188.

-  Case, R. W. (1984). “Leadership in Sport: The situational leadership theory”. Journal of Psychology Education, Recreation & Dance.55 (1). 15-16.

-  Chelladurai, P., & Saleh, S. D, (1980). "Dimensions of leader behavior in sports: Development of a Leadership scale", Jurnal of Sport Psychologhy, 2, 34-45.

-  Chiniara, M., & Bentein, K. (2017). The servant leadership advantage: When perceiving low differentiation in leader-member relationship quality influences team cohesion, team task performance and service OCB. The Leadership Quarterly. In press. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.05.002.

-  Gill, R. (2006). “Theory and practice of leadership.” SAGE Publications, London. 117-120

-  Mack, E. D., Gammage, L. K. (1998). “Attention to group factors: coach considerations to building an effective team. University of North Carolina”. International perspective international.4 (3), 119-127.

-  Martens, R. (1985). "Successful coaching”. A publication for the American sport education program and the national federation interscholastic coaches association. 200-220.

-  Mills N, Pajares F, Herron C. (2007). “Self-efficacy of college intermediate French students”: Relation to achievement and motivation. Language learning. 57 (3): 417-442.

-  Northouse, P. G. (2010). Leadership: “Theory and Practice (5thed)”. SAGE, California, 110-130.

-  Paul, R., Drake, J. R., & Liang, H. (2016). “Global Virtual Team Performance: The Effect of Coordination Effectiveness, Trust, and Team Cohesion”. IEEE Transactions on Professional Communication. 59 (3), 186- 202.

-  Philippe, R., Sagar, S., Huguet, S., Paquet, Y., & Jowett, S. (2011). “From teacher to friend: The evolving nature of the coach-athlete relationship”. Int. J. Sport Psychology, 42, 1-23.

-  Ramzaninezhad, R., Hoseini, M., Dadban, M., & Shafiee, S. (2009). "The rela-tionship between collective efficacy, group cohesion and team performance in professional volleyball teams". Brazilian Journal of Biomotricity, 3 (1), 31-39.

-  Rhind, D. J. A., Jowett, S., & Tang, S. X. (2012). "A comparison of athlete's perceptions of the coach-athlete relationship in team and individual sports". Journal of Sport Behavior.  35 (4), 433-452.

-  Roach, M. (2016). "Does Prior NFL Head Coaching Experience Improve Team Performance?" Journal of Sport Management. 30 (3), 298-311.

-  Ronayne L.S. (2004). "Effects of Coaching Behaviors on Team Dynamics: How Coaching Behaviors, Influence Cohesion and Collective Efficacy”. MS in Sport Studies. Miami University.

-  Smith, R. E. Smoll, F. L. (2001). "Conducting sport psychology training programs for coaches. Cognitive – behavioral principles and techniques". In J. M. Williams (Ed), applied sport psychology (4th ed). 378-400.

-  Tekleab, A. G., Karaca, A., Quigley, N. R., & Tsang, E. W. R. (2016). “Re-examining the functional diversity–performance relationship: The roles of behavioral integration, team cohesion, and team learning”. Journal of Business Research. 69 (9), 3500-3507.