ارزش‌گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزش­گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی، که بخشی از آن طریق توزیع الکترونیکی و مصاحبه به‌صورت آنلاین و بخشی دیگر از طریق توزیع، به صورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند، جمع­آوری شده است؛ در نهایت تعداد 369 پرسشنامه مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت، تمایل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راست‌نمایی ضرایب پارامترهای این مدل برآورد شده­اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت، از نرم‌افزارهای MAPLE و SHAZAM استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد متغیرهای تعداد افراد خانواده، تأهل، سن و قیمت پیشنهادی دارای اثرات معنادار بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیت­بدنی بوده است اما متغیر تحصیلات، درآمد ماهیانه خانواده، جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد 5/66899 تومان در ماه و همچنین ارزش سالانه مشارکت در ورزش 802794 تومان برای هر فرد برآورد گردیده است. در نهایت به برنامه­ریزان توسعه ورزش پیشنهاد می­شود جهت افزایش مشارکت در ورزش از ابزارهای مختلف من جمله بازاریابی اجتماعی و برگزاری مسابقات در سطح خرد (محلات و مناطق) استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


- اشنفدر، مارک ج (1392). اقتصاد در ورزش. مترجم: سیدمحمدحسین رضوی، محسن بلوریان، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی شمال پایدار، آمل.
- شایسته، کیوان؛ شیبانی، حسن (1394). «بررسی تأثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران»، تحقیقات نوین بازاریابی، 5(3)، 121-142.
- کلاشی، مازیار؛ حسینی، سید عماد؛ رجایی، محمد هادی (1395). «اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 8 (38)، 82 - 165.
-  Anokye, NK; Pokhrel, S; Buxton. M; Fox-Rushby, J. (2012). The demand for sports and exercise: results from an illustrative survey. Eur J Health Econ, 13, 277–287.
-  Anokye, NK; Pokhrel, S; Fox-Rushby, J. (2014). Economic analysis of participation in physical activity in England: implications for health policy. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11, 117.
-  Asafu-Adjaye, J., Tapsuwan, S. (2008). A contingent valuation study of scuba diving benefits: Case study in Mu Ko Similan Marine National Park, Thailand. Tourism Management, 29(2), 1122-1130.
-  Breuer C, Wicker P (2009) Decreasing sports activity with increasing age? Findings from a 20-year longitudinal and cohort sequence analysis. Res Q Exerc Sport, 80(1), 22–31.
-  Breuer, C. (2006). Sport participation in Deutschland _ ein demoo ¨konomisches Modell [Sports participation in Germany _ A demo-economic model]. Sport wissenschaft-The German Journal of Sport Science, 36(3), 292- 305.
-  Cawley, J. (2004). An economic framework for understanding physical activity and eating behaviours. Am. J. Prev. Med. 27(3S), 117–125.
-  Downward, P., Riordan, J. (2007). Social Interactions and the Demand for Sport: An Economic Analysis. Contemporary Economic Policy, 25(4), 518-537.
-  Farrell, L., & Shields, M. A. (2002). Investigating the economic and demographic determinants of sporting participation in England. Journal of the Royal Statistical Society (Series B), 165(2), 335- 348.
-  Hallmann, K; Breuer, C. (2014). The influence of socio-demographic indicators economic determinants and social recognition on sport participation in Germany. European Journal of Sport Science, 14(1), 324-331.
-  Haneman, N; (2007). Cost and Benefit analysis and the environment. Edward Publishing Limited.
-  Hinrichs T, Trampisch U, Burghaus I, Endres H, Klaaßen-Mielke R, Moschny A, Platen P. (2010). Correlates of sport participation among community-dwelling elderly people in Germany: a crosssectional study. European Rev Aging Phys Act. 7(2), 105–115.
-  Hovemann G, Wicker P. (2009) Determinants of sport participation in the European Union. European J Sport Soc, 6(1), 49–57.
-  Humphreys, B. R., & Ruseski, J. E. (2009). The economics of participation and time spent in physical activity (Working paper 2009- 09). Edmonton: University of Alberta, Department of Economics, Institute for Public Economics.
-  Humphreys, BR; Ruseski, JE. (2006). Economic Determinants of Participation in Physical Activity and Sport. Working Paper Series, 06-13, 1-25.
-  Klein T (2009) Determinanten der Sportaktivität und der Sportart im Lebenslauf. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 61(1), 1–32.
-  Lee, C. K., & Han, S. Y. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23(5), 531- 540.
-  Lera-López, F; Rapún-Gárate, M. (2007). The Demand for Sport: Sport Consumption and Participation Models. Journal of Sport Management, 21, 103-122.
-  Pawlowski, T; Breuer, C. (2011). The Demand for Sports and Recreational Services: Empirical Evidence from Germany, European Sport Management Quarterly, 11(1), 5-34.
-  Strawinski, P. (2010). Economic determinant of sport participation in Poland. Rivista Di, Doritto Ed Economia Dello Sport. 51(3), 55-76.
-  Sturm, R. (2004). The economics of physical activity: societal trends and rationales for intervention. Am. J. Prev. Med. 27(3S), 126-135.