تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد دانشگاه اراک

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش ­های جانبازان و معلولین استان همدان بود. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان اصلی این هیأت ورزشی بودند که 170 نفر از آنها به روش نمونه ­گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ ها با استفاده از پرسشنامه محقق ­ساخته گردآوری شدند. داده­ ها از طریق ماتریس ­های SWOT، ارزیابی عوامل راهبردی­، TOWS، QSPM و آزمون فریدمن در نرم ­افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این هیأت دارای 10 قوت و 13 ضعف است و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می ­باشد. بر این اساس، 8 راهبرد WO، 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST و 1 راهبرد WT برای آن تدوین گردید. لیکن، چون این هیأت از نظر راهبردی در موقعیت WO قرار داشت، راهبردهای WO آن اولویت ­بندی شدند. به‌علاوه، به تدوین بیانیه­ های رسالت و چشم ­انداز، ارزش ­های محوری، حوزه ­های کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت آن مبادرت گردید. در مجموع، از نظر محیط درونی هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان همدان در موضع ضعف و از نظر محیط بیرونی دارای فرصت است. از این رو، پیشنهاد می ­شود این هیأت ابتدا راهبردهای WO و سپس سایر راهبردها را در قالب برنامه ­های عملیاتی مناسب اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، نوشین؛ مجیدی، نسیم؛ عسکری کچوسنکی، جعفر (1392). «بررسی نقش رسانه­های ورزشی کشور بر ترویج ورزش در جامعه جانبازان و معلولین»، فرهنگ ارتباطات، 3(10): 249-227.
-  اردستانی، عباس (1390). نگاهی به چشم‌ انداز توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولان، همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین فدراسیون ورزش­های جانبازان و معلولین.
-  اشرفی، سعید؛ کاشف، سیدمحمد؛ سیدعامری، میرحسن (1392). «ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(7): 128- 115.
-  اعرابی، سیدمحمد (1389). دستنامه برنامه­ریزی استراتژیک، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-  الوانی، سیدمهدی (1385). مدیریت عمومی، چاپ بیست هشتم، تهران: نشر نی.
-  امیرکبیری، علی­رضا (1381). مدیریت استراتژیک، تهران: نگاه دانش.
-  بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ افراسیابی­راد، محمدصادق (1389). «ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری  Topsis(مطالعه موردی: شهر شیراز)»، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 1(3): 130- 103.
-  حاتمی، سعید؛ صابونچی، رضا؛ سخاوت، آرش؛ آهار، مصطفی؛ موسوی، سید حسین (1391). «مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در ورزش همگانی»، تحقیقات علوم ورزشی، 2(7): 38- 29.
-  حمیدی­زاده، محمدرضا (1382). برنامه­ریزی استراتژیک، تهران: سمت.
-  خسروی­زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد (1390). مدیریت استراتژیک در سازمان­های ورزشی، تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
-  رحیمی گلوشاهی، ارشد؛ حامی، محمد؛ شجاعی، وحید (1397)، «برنامه‌ریزی راهبردی جانبازان استان مازندران»، طب جانباز، 10(3): 133-142.
-  رﺳﺘﮕﺎری، ﻣﻬﺪی (1388). اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ، ﺗﻬﺮان: عصر انتظار.
-  رضوی، سیدمحمدحسین؛ رجب­زاده، رضا؛ میرزاپور، علی­اکبر؛ سجادی، سیداحمد (1392). «نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی»، مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، 9(18): 140- 129.
-  سبحانی، نوبخت؛ بیرانوندازاده، مریم؛ اکبری، مجید؛ سوری، فاطمه (1395). «ارزیابی مؤلفه­های مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای استفاده‌ی جانبازان و معلولان در شهر خرم­آباد»، جغرافیای برنامه­ریزی شهری، 4(2): 298- 283.
-  سخنگویی، یحیی (1390). معلول، ورزش و تفریح. همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، تهران، 3-2 اسفند 1390.
-  سجادی، سیدنصرالله (1385). مدیریت سازمان­های ورزشی، تهران: سمت.
-  شرکت سامان صنعت یاران یزد (1390). سند برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ورزش استان یزد.
-  علی­حسینی، بهناز؛ بحرالعلوم، حسن؛ حسینی­نیا، سیدرضا (1393). «ارتباط بین انگیزه­های مشارکت و تعهد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(6): 54-43.
-  فدراسیون جانبازان و معلولین کشور (1394). قابل دسترسی در:  www.parasport.ir  15/02/2016
-  فردآر، دیوید (1388). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-  کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران (1394). قابل دسترسی در:  www.paralympic.ir 15/02/2016
-  کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران (1398). برنامه استراتژیک 2015- 2018: دورنمای استراتژیک کمیته بین‌المللی پارالمپیک، وب سایت رسمی کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران.
-  لیموچی، سیما (1385). شهر و ورزش جانبازان و افراد با معلولیت فرصت­ها و موقعیت­های اجتماعی برای ورزش افراد با معلولیت، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران 18-17 آبان 1385، قابل دسترسی در:
-  Armandnia, M., Akbari Yazdi, H, Elahi, A.R. (2017). Strategic Planning for Iranian Veterans and Disabled Championship Sports Using Combined SWOT and AHP Analysis, World J Environ Biosci, 2017, 6, (SI):56-77.
-  Asian parolympic committee (2018).APC Strategic Plan 2015-2018, http://www.asianparalympic.org , 30/01/2018.
-  British Paralympic Association (2016). The British Paralympic Association Strategic Plan 2016-2021, www.paralympics.org.uk, 15/02/2016. 
International Paralympic Committee (2015). Strategic Plan 2015 to 2018: Strategic outlook for the International Paralympic Committee, https://www.paralympic.org , 15/02/2016. 
-  Jaarsma E. A., Dijkstra P. U., Geertzen J. H. B., Dekker, R. (2014). "Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities: A systematic review". Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24, pp: 871–881.
-  Scottish Disability Sport (2012). Scottish Disability Sport Strategic Plan 2012–2017, www.scottishdisabilitysport.com, 15/02/2016. 
-  UNICEF Bosnia and Herzegovin (2016). strategy for advancement of rights and status of persons with disabilities in the Federation of Bosnia and Herzegovina (2016-2021). https://www.usaid.gov/bosnia , 15/02/2016.