تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استاد دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از انجام تحقیق تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات ، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان می‌باشند. که تعداد 246 نفر به عنوان نمونه های آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های: قابلیت های فن آوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006)، سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1996)، عدالت سازمانی چستر و همکاران (2007) و خلاقیت فردی رندسیپ (2009) استفاده شد. جهت آزمون الگوی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان و مولفه های آن ها ارتباط چندگانه وجود دارد. بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان رابطه علی وجود دارد. همچنین نتایج برازش الگو نشان داد که مقدار شاخص های TLI و CFI بالاتر از 95/0 و نشان از برازش عالی الگو دارد. با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر می‌تواند به مدیران ذیربط وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شود مسیر پیشرفت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی را هموار نموده تا بتوان در جهت رشد و توسعه خلاقیت فردی کارکنان گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


- اماموردی، سجاد؛ قهرمانی، جعفر؛ اماموردی، مریم (1392). «رابطه سیستم فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس»، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 117-134.

- بلوچ، صادق (1394). بررسی رابطه عدالت سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمان مدارس شهرستان نیک شهر در سال تحصیلی 94-1393، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- حاتمی، سعید؛ صابونچی، رضا؛ سبحانی، یزدان (1394). «ارائه‌ی مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به‌منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، 7(2)، 253-266.‎
- دفت، ریچارد ال (1384). مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، هران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- دیوند، افشین (1395). بررسی نقش سبک رهبری اخلاقی در تبیین سکوت سازمانی و خلاقیت کارکنان با آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در میان کارکنان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-94. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- رسونی‌نیا، سودا (1393). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت کارکنان شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.
- صالحی، مسلم؛ قلتاش، عباس؛ زادمهر، اصغر (1389). «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان‌های شهر فسا»، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 1، شماره 2، 49-62.
- عبادی، رحیم؛ عابدینی، احمد (1384). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش ناشر: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند
- غیاثی فرد، حسن (1394). بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و نوآوری در سازمان (مطالعه موردی مرکز تحقیقات شهید یزدانی سازمان صنایع هوا فضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت.
- قلی زاده، مرتضی (1392). «بررسی رابطه عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی)»، مقاله‌های همایش‌های ایران، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها.
- کریمی، جواد؛ عباسی، همایون (1396). «تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران»، فصل‌نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(2)، 21- 28.
- گلستانی‌زاده، محبوبه؛ شاه طالبی، بدری؛ اعتباریان، اکبر (1394). «رابطه پذیرش فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان»، فصلنامه علمی- پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5(4)، 51-70.‎
- محمدی، فاطمه (1382). «شناخت فناوری اطلاعات»، ماهنامه تکنولوژی آموزشی. 
- محمدی، ناهید (1389). «خلاقیت و نوآور تعریف مفاهیم و مدیریت آن»، راهکار مدیریت، مقاله قابل دسترسی در:
http://www.mgtsolution.com/show/34935b0cf5cc9c397
- معصومعلی، سلیمان (1379). «سازمان‌های یادگیرنده پاسخی به تغییر و تحول امروز»، تهران: فصلنامه خبری آموزشی فرماندهی و ستاد، شماره هشتم، 43-48.

- مقدم، مهدی؛ محبوب‌خواه، فرهاد (1392). بررسی رابطه عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی شهرداری میاندوآب). کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها.

- نژاد ایرانی، فرهاد (1381). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان، انتشارات پیک سبحان.
- نژاد­ایرانی، فرهاد؛ سیدعباس‌زاده، میرمحمد؛ اصغری، آرش (1389). «بررسی وضعیت ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی»، فراسوی مدیریت، 4(15)، 115-144.
- هدائی، ‌هانیه؛ کولوبندی، عبدالله (1393). «بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر رفتار نوآورانه با در نظرگرفتن تعلق کاری کارکنان به‌عنوان متغیر واسطه در شهرداری منطقه 8 تهران»، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 2، 100- 116.

-  Akram, tayyaba. Haider. M. (2016). The Effects of Organizational Justice on the Innovative Work Behavior of Employees: An Empirical Study from China. Journal of creativity and business innovation, vol 2.

-  Ambrose, M. L.  (2007). "Sabotage in the workplace: The role of organizational injustice". Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 947–965.
-  Amoateng, M. A. (2015). "Organizational learning, empowerment and creativity among employees of some financial institutions in accra (Doctoral dissertation", University of Ghana).
De Clercq. Dirk,  Rahman. Zahid Mohammad, Belausteguigoitia. Imanol (2017). Task Conflict and Employee Creativity: The Critical Roles of Learning Orientation and Goal Congruence. The j of human resource management,Volume56, Issue1, 93-109
-  Duan, Q. (2017). "A Study of the Influence of Learning Organization on Organizational Creativity and Organizational Communication in High Tech Technology". Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 1817-1830.
-  Garvin, D. A. (1993). "Building a learning organization". Harvard Bus Rev. 78– 91.
-  Ghosh, D., Sekiguchi, T., & Gurunathan, L. (2017). Organizational embeddedness as a mediator between justice and in-role performance. Journal of Business Research, 75, 130-137.
-  Khan, M. N., Salman, M., Mufti, U., Wajid, M. (2016). "Impact of Organizational Justice on Perceived Creative Performance Through Mediating Role of Innovative Climate". American Journal of Business and Society, 1(2), 53-59.
-  Kiedrowski, P.J. (2006). "Quantitative assessment of a senge learning organization intervention", The Learning Organization, 13(4), 369-383
-  Kim, W., & Park, J. (2017). "Examining structural relationships between work engagement, organizational procedural justice, knowledge sharing, and innovative work behavior for sustainable organizations". Sustainability, 9(2), 205.
-  Lin, B, (2011), Information technology capability and value creation. Journal of technology in society, 29(1), 93-106.

-  Niehoff, Brian P. Moorman, Robert H.(1993). Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior .The Academy of Management Journal Vol. 36, No.3, 527-556

-  Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of learning organization, New york, Doubleday.
-  Shkoler, O., & Tziner, A. (2017). The mediating and moderating role of burnout and emotional intelligence in the relationship between organizational justice and work misbehavior. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizations, 33(2), 157-164.

Tuan, Zainun.  Smith,m (2011). The effects of changes in competition, technology and strategy on organizational performance in small and medium manufacturing companies.  Asian Review of Accounting, emeraldinsight.com

-  Winand, M., Vos, S., Claessens, M., Thibaut, E., & Scheerder, J. (2014). A unified model of non-profit sport organizations performance: perspectives from the literature. Managing Leisure, 19 (2), 121-150.