دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان ایران

صفحه 1-14

10.22084/smms.2020.20201.2465

زهره میرشکاران؛ حسن بحرالعلوم؛ هادی باقری


سیاستگذاری ورزشی در ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری

صفحه 65-76

10.22084/smms.2020.20892.2512

جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام؛ حمید رضا ملک محمدی


شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

صفحه 77-90

10.22084/smms.2020.20907.2513

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی