دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان ایران

صفحه 1-14

زهره میرشکاران؛ حسن بحرالعلوم؛ هادی باقری


3. ساخت و اعتبار یابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 31-46

نفیسه کاظمی راد؛ پریوش نوربخش؛ حسین سپاسی


4. تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

صفحه 47-62

اکرم شعبانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فریده هادوی


5. سیاستگذاری ورزشی در ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری

صفحه 63-78

جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام؛ حمید رضا ملک محمدی


6. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

صفحه 79-94

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی


7. تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

صفحه 95-110

هادی سلطانی؛ نیما ماجدی؛ زهرا نوبخت


8. طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 111-124

عاطفه اسدزاده؛ قدرت اله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ علی صابری


9. ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

صفحه 125-140

حسن طاهرخانی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش