دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

صفحه 1-11

10.22084/smms.2018.14464.2090

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی