بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه‌سازان رادیو است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است که توسط پرسشنامه انجام شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه‌سازان رادیو بود که تعداد 90 نفر بعنوان نمونه با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق شامل سه بخشِ ویژگی‌های دموگرافیک(7 گویه) قوت‌ها (15 گویه) و ضعف‌ها (22 گویه) استفاده شده که بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار16SPSS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین نقاط قوت بالا بودن سرعت اطلاع‌رسانی شبکه‌های رادیویی، تعداد مناسب کارشناسان ورزشی در شبکه‌های، تعامل مناسب با متخصصان و اساتید دانشگاهی، سطح کیفی مناسب گزارش‌ها و تحلیل‌های ورزشی بود. نتایج همچنین مهمترین ضعف‌ها را وجود محدودیت‌های مالی برای شبکه‌های رادیویی و نبود امکان پخش برخی از ورزش‌ها، نبود درآمدزایی مستقل جهت توسعه گروه ورزش شبکه‌های رادیویی، نبود برنامه‌های استراتژیک بازاریابی از رشته‌های ورزشی نشان داد. مدیران و دست‌اندرکاران رادیو باید با شناسایی نقاط ضعف و قوت‌ها و بهره‌گیری از فرصتها و تهدیدات محیطی برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بالا برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- جلالی، محمدعلی (1373). نحوه گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شمال تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی، دانشگاه تربیت معلم.
- حلاجی، محسن و هاشمی، کیومرث (1394). «برنامه راهبردی ورزش در انگلستان چشم­اندازی برای 2020»، آشنایی معلمان تربیت‌بدنی با برنامه­های راهبردی کشورهای پیشرفته در تربیت‌بدنی و ورزش، رشد آموزش تربیت­بدنی، دوره‌ پانزدهم، ش 3.
- خسروی­زاده، اسفندیار؛ حقدادی، عابد و کمانکش، اکرم (1394). «موانع و راهکارهای ارتباط صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی در استان مرکزی»، پژوهش در ورزش دانشگاهی، ش 8 (36-15).
- رجبی، رضا و احمدی، عبدالحمید (1384). «ورزش زنان در آیینه رسانه­ها، بررسی جایگاه ورزش زنان در رسانه­های گروهی ایران و جهان و راهکارهای توسعه»، خلاصه مقالات پنجمین همایش بین­المللی علمی- ورزشی به سوی آینده.
- زین‌العابدینی، شهرام (1392). تعیین استراتژی (راهبردی) شبکه رادیویی ورزش به روش تحلیل (SWOT)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
- سیف‌پناهی، جبار (1388). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
- غفرانی، محسن (1378). طراحی و تدوین استراتژی توسعه­ی ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان، رساله دکتری دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران.
- قاسمی، حمید (1386). نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور و ارائه الگو، رساله دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- گودرزی، محمود (1386). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی ایران، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران.
- میرفخرائی، تژا (1381). «ذهنیت اجتماعی و گفتمان ورزشی»، فصلنامه شماره سی، بهار، 62-70.
-  Floorball New Zealand Strategic Plan (2013 – 2016). 1Earn Place Island Bay Wellington, New Zealand contact@floorball.org.nz www.floorball.org.nz.
-  Hamidi, K and Delbahari, v  (2011). Formulating a Strategy for a University Using SWOT Technique: A Case Study Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 264-276, 2011 ISSN 1991-8178
-  Home, John (2005). Sport and the Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal, Volume 22 .Number 4. December, 415-432.Pub: HUMAN KINETICS.
-  L.F. Lee, Francis (2005). Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong Kong. Sociology of Sport Journal, Volume 22 .Number 2. 194-213.Pub: HUMAN KINETICS.
-  Llines, Montserrat (1995). The Contribution to and Effect of the Media on the Olympic Games. Thirty-eight years of lectures 1961-1998.International Olympic Academy (IOA).321-322
-  Schmieder, Jon and Alexander, Gary. (2017). Columbia County Sports Tourism Strategic Planning Project Final Presentations.
-  Table tennis England; (2015). facilities strategy 2015-2025; www.tabletennisengland.co.uk
-  The University Of The West Indies (2012). Strategic Plan 2012-2017, University Council, The University Office of Planning and Development.
-  Yang, Y. & Wu, W. W. & Liang, D.P. and Yu, B. (2010). “Strategic planning for management of technology of China’s high technology enterprises”, Journal of Technology Management in China, Vol. 5, 6-25.
-  Zhang, D, Zhang, L, Lou, X. (2012). Analysis of China’s sport industry investment funds by using the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) method. African Journal of Business Management, 6(17), 5720-5724.