طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی؛ دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی؛ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران بود. روش شناسی تحقیق از نوع نظریه داده بنیاد رهیافت نظامند بود. ابزار گردآوری داده ها: بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه بود. روش تحلیل داده ها؛ پرسش و مقایسه مستمر در مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی بود. چون در روش تحقیق نظریه داده بنیاد؛ تعمیم یافته ها مدنظر نمی باشد بنابراین نمونه گیری صورت نمی پذیرد و منابع مورد بررسی و مشارکت کنندگان به صورت نظری انتخاب می شوند تا اشباع نظری حاصل گردد. بعد از بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق و انجام 16 مصاحبه با اساتید بازاریابی ورزشی؛ اشباع نظری حاصل شد. یافته ها نشان داد 11 مقوله اصلی به عنوان شرایط حمایت ورزشی در ایران وجود دارد که عبارتند از: حمایت، رسانه ها، افکار عمومی، نهادهای حاکمیتی، هواداران، شرایط اقتصادی، ماهیت حامی، ماهیت نهاد ورزشی، فعالیت ورزشی، بازاریابی کمین، و واسطه ها. حامی و فعالیت ورزشی به عنوان دو طرف اصلی در شکل گیری حمایت ورزشی شناسایی شدند و سایر مقولات از طریق تاثیرگذاری روی این دو مقوله در شکل گیری این پدیده تاثیر می گذارند. بنابراین به منظور شکل گیری حمایت ورزشی مطلوب و پایدار؛ ابتدا باید با عملکرد موفق و چشمگیر در فعالیت ورزشی مربوطه، توجه هواداران و رسانه ها را جلب کرد. سپس باید شرکتها و سازمانهای هدفی که با توجه به شرایط اقتصادی و ماهیت آنها انتخاب شده اند را با استفاده از واسطه ها و نهادهای حاکمیتی؛ ترغیب، جذب و حفظ نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ایزدی، علیرضا (1384). توصیف عوامل موثر بر جذب حامیان مالی برای تیم‌های فوتبال حرفه ای ایران، پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- بنار، نوشین؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ خبیری، محمد؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1391). «بررسی اهداف حمایت مالی ورزشی در لیگ‌های برتر ایران»، مدیریت ورزشی، (14)، 161-176 (الف).
- بنار، نوشین؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ خبیری، محمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان (1391). «طراحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران»، مدیریت و توسعه ورزش، 1(1)، 75-86 (ب).
- جلالی فراهانی، مجید؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1390). مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی، دانشگاه تهران: تهران، چاپ اول.
- جماعت، خاطره (1395). «موانع حمایت‌های مالی از ورزش در شرکت‌های شهر صنعتی کاوه»، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12 (23)، 53-64.
- حسینی، محمد سلطان؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ شعبانی‌بهار، غلامرضا؛ رجبی، مالک (1391). «بررسی دیدگاه‌ها مدیران شرکت‌های خصوصی درباره حمایت مالی از ورزش به‌عنوان ابزار بازاریابی»، مدیریت ورزشی، (12)،23-36.
- خسرومنش، رحیم (1390). تجزیه و تحلیل مدیریت حمایت مالی ورزشی باشگاه‌های مستقر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- دوستی، مرتضی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه‌های فوتبال منتخب استان مازندران»، مدیریت و رفتار حرکتی، 12 (23)، 219-236.
- رشیدزاده، حامد؛ لطفی‌نژاد، فهیمه؛ حجتی، علی؛ وحیدی، حسین (1394). «ارزیابی معیارهای تصمیم‌گیری حامیان مالی از تیم‌های ورزشی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی»، مدیریت و توسعه ورزش، (6)، 103-118.
- رمضانی‌نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ خبیری، محمد؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1391). «بررسی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی»، مدیریت ورزشی، (12)، 107-126.
- فلاحی، احمد؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ کوزه‌چیان،‌ هاشم (1395). «حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران- حمایت یا بازاریابی کمین؟»؛ مطالعات مدیریت ورزشی، (36)، 52-72.
-  Apostolopoulou, A; Papademitriou, D; (2004). “Welcome Home: Motivations and Objectives of the 2004 Grand National Olympic Sponsors”, Spot Marketing Quarterly, 13(4): 180-192.
-  Berkes, P; (2008). Macro-Level Factors Affecting Sport Sponsorship Decision-Making Process At Hungarian Soccer Clubs And Soccer Sponsor Companies, PHD Thesis, Educational And Sport Sciences, Semmelweis University, Budapest.
-  Bloxsome, E, L; Voges, K, E; Pope, N, K, L; (2010). “Sport Sponsorship: Appeal and Risks”, Research Journal of Social Science & Management, 1(8): 133-145.
-  Davis, H, A; Hilbert, J, Z; (2013). Sports Marketing: Creating Long Term Value, Published By Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts of USA.
-  Dean, D, (2002). “Associating The Corporation With A Charitable Event Through Sponsorship: Marketing The Effects On Corporate Community Relation”, Journal Of Advertising, 31(4): 77-87.
-  Douvis, J; Sarli, E; Kriemadis, A; Vrondou, O; (2015). “An Analysis of Sponsorship Deals in Sport”, International Journal of Sport Management, Recreation, Tourism, (17): 14-36. 
-  Gwinner, K, P; Eaton, J; (2013). “Building Brand Image Through Event Sponsorship: The Role Of Image Transfer”, International Journal Of Advertising, (28): 47-57.
-  Holmqvist, M; (2005). Sport Sponsorship as a Promotion Tool, Bachelor Thesis, Lulea University of Technology, Sweden.
-  Johnston, M; Paulsen, N; (2016), “The Relative Importance of Sponsorship Selection Criteria: A Choice-Based Conjoint Study Using Hierarchical Based Analysis”, International Journal of Sport Management and Marketing, (6): 468-475.

-  Kang, K, J; Stotlar, D (2011). “An Investigation of Factors Influencing Decision Making for Participation in The Olympic Partners Sponsorship: A Case Study of Samsung”, International Journal of Applied Sports Sciences, 23(1): 225-250.

-  Kim, Y; Lee, H, W; Magnusen, M; Kim, M; (2015). Factors Influencing Sponsorship Effectiveness: A Meta-Analytic Review and Research Synthesis, Journal of Sport Management, 29(4): 408-425.

-  Kotler, Ph; (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs To Know, Published By John Wiley & Sons, Inc; Hoboken, New Jersey, USA.
 Lee, S; Ross, S, D; (2012). Sport Sponsorship Decision Making In A Global Market: An Approach of Analytic Hierarchy Process (AHP), Sport, Business And Management: An International Journal, 2(2): 156 – 168.
-  Maki, D; (2007). Sport Sponsorship As A Marketing Communication Tool, A Case Study of Tow B2B Companies, Bachelor Thesis, Lulea University Of Technology, Sweden. 
-  McKelvey, S; Grady, J; (2015). Sponsorship Program Protection Strategies For Special Sport Events: are Event Organizers Outmaneuvering Ambush Marketing Marketers?, Journal of Sport Management, The Official Journal of The North American Society For Sport Management, 22(5): 550-586.
-  Seyed Ameri, M, H; Bashiri, M; (2010). “Evaluation of Sport Sponsorship as an Element of Sport Marketing Mix”, World Journal of Sport Science, 3(1): 12-27.
-  Shabestari, S, T; (2015). “Factors (Massive Media Coverage, Reputation) To Attract Sponsors Sport”, West Azarbayjan Province, International Journal of Sport Studies, 5(12): 1239-1242.