ارزیابی و خوشه بندی فدراسیون های وزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار موسسه آموزش عالی آپادانا

2 مربی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی آپادانا

چکیده

تمامی سازمان های پویای امروزی، اینترنت را به عنوان یکی از بهترین راه ها جهت ایجاد ارتباط دوسویه میان سازمان و کلیه افراد و نهادهای ذینفع انتخاب کرده اند. هدف از این پژوهش ارزیابی و خوشه بندی وبسایت 43 فدراسیون ورزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وبسایت الکسا بود. این شاخص ها شامل تعداد صفحات بازدید شده، متوسط زمان مرور سایت، درصد بازدیدکنندگان از داخل کشور، درصد بازدیدکنندگان از خارج از کشور، تعداد پیوند ها و سرعت بارگذاری هستند. با استفاده از روش خوشه بندی سلسه مراتبی، فدراسیون های شبیه به هم در قالب خوشه هایی همگن دسته بندی شدند که نهایتا سه خوشه ایجاد شد. کیفیت و اعتبار هر یک از خوشه های ایجاد شده با استفاده از روش تحلیل تشخیصی مورد تایید قرار گرفت و در نهایت به تحلیل ویژگی های هر یک از این خوشه ها پرداخته شد. مبنای تحلیل ویژگی خوشه ها، مقایسه میانگین هر شاخص در هر خوشه با میانگین کل آن شاخص در تمامی خوشه ها (کل داده ها) در نظر گرفته شد. از آن جایی که بین شاخص های متوسط زمان مرور سایت و متوسط تعداد صفحات بازدید شده در بین خوشه های مختلف، تفاوت معناداری وجود نداشت، لذا این شاخص ها در تحلیل ویژگی خوشه ها برای مقایسه خوشه های مختلف مد نظر قرار نگرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که فدراسیون های ورزشی ایران در حوزه وب سنجی عملکرد بسیار ضعیف و دور از انتظاری را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- امیری، محمدرضا؛ کرمی، سمیرا؛ فرهادی، آرزو؛ رضائی، نفیسه؛ زارعیان، سپیده (2016). «ارزیابی وب‌سایت‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص‌های وب‌سنجی در سال 1393»، مجله علمی پژوهان. شماره 2، دوره 14، 53-61.
- باغبان، حجت؛ تودار، سیدرسول؛ سام دلیری، زینب؛ ناصری مالوانی، علیرضا (1390). «ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام»، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره چهارم.
- باقری نسب، فریده (1390). «بررسی و رتبه‌بندی وب‌ سایت‌های فارسی مذهب شیعه با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس. ام. آر. تی. و اَکشن فور هلس»، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17 (2)، 305-336.
- نازدار، پروین؛ فراهانی، ابوالفضل؛ پروین، ناهید؛  ابراهیم حصاری، سامان (2017). «ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)»، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 4(16), 13-24.
- جانسون، ریچارد آرنولد، ویچرن، دین دبلیو (1379). «تحلیل آماری چند متغیری کاربردی، ترجمه حسینعلی نیرومند»، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول.
- جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ محمدی ترکمانی، احسان (2013). «نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(3)، 43-49.‎
- حاجی‌زین العابدینی محسن؛ عصاره، فریده (1386). «وب سنجی: اصول و مبانی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات»، 18(3)، 189- 212.
- حبیب‌پور، کرم؛ صفری، رضا (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی: تحلیل داده‌های کمی، تهران: چاپ چهارم انتشارات لویه (متفکران).
- داستانی، میثم؛ دانش، فرشید؛ اکرامی، علی (1392). «تحلیل وب سنجی نشریات علوم پزشکی ایران»، مدیریت اطلاعات سلامت.  10 (3): 448-441.
- سپهری، محمدمهدی؛ کارگری، مهرداد (1391). «بهبود الگوریتم خوشه‌بندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد داده کاوی (k-means)»، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 23، شماره 2، 240 تا 249.
- سهرابی، بابک؛ عابدین، بابک (2010). «ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل‌سازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعه موردی»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 11، شماره20، 115-140.‎
- سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید؛ فتاحی، رحمت الله (1391). «کاربردهـای وب‌سـنجی در سـنجش ارتباطـات علمی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و ساماندهی اطلاعات»، دوره 23، شماره 1، 149-163.
- شفیعی، شهرام؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ افروزه، حکیمه (2016). بررسی محتوای وب سایت منتخبی از فدراسیون ورزش‌های ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس. ام. آر. تی و اکشن فور هلس، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(11)، 35-41.
- سید عامری، میرحسین؛ کاشف، میرمحمد؛ محسنیان فر، سیدحسن (1390). «اینترنت و نقش آن در مدیریت ورزشی»، رشد آموزش تربیت بدنی، بهار 1390، شماره 38.
- عبدالهی، حسین؛ بازرگان، حسین (2013). «ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بهره‏‌وری آموزشی اعضای هیأت علمی»، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 3(11)، 55-76.‎
- عبداللهی، مجید؛ فرهادی، آیدا؛ حسن‌زاده، دلارام (2016). «وب‌سنجی وب‌سایت دانشگاه‌های مجازی ایران در سال 1392»، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 1(2)، 85-98.‎
- عبدوی، فاطمه؛ غلامیان، سمیه (2015). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی»، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(9)، 30-40.‎
- عرفان‌منش، محمدامین؛ دیدگاه، فرشته (1388). «ارزیابی ظاهری، ضریب تأثیرگذاری و میزان بازدید از وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران»، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 15، شماره 3 (پیاپی 58). 169- 191.
- علیزاده زوارم، علی؛ پویا، علیرضا (2017) ارزیابی و خوشه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب‌سایت، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 7(1)، 189-206.‎
- غریبه نیازی، منیره؛ کربلا آقایی کامران، معصومه (1394). «ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با روش نمایه ارزیاب وب، پژوهش‌نامه علمی سنجی»، دوره 1، شماره 2، 31-50.
- فتحی، فرید (2012). «ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی منتخب»، پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزش، 1(4)، 17-36.
- فرجپهلو، عبدالحسین (1385). تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقـاتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب سال هفدهم، شماره 1،(پیاپی 65).
- قاسمی میمندی، مهرداد؛ محمدآبادی، محمدرضا؛ منتظری، مهدیه (2016). «ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش‌های PCA و خوشه‌بندی سلسله مراتبی»، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 8 (3)، 83-96.‎
- نباتعلی، قاسم؛ جلالی دیزجی، علی (1390). «بررسی وبگاه‌های ادارات کل کتابخانه‌های عمومی ایران: مطالعه وب‌سنجی»، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17 (2)، 197-225.
- هومن، حیدرعلی (1390). «تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری»، تهران: چاپ سوم انتشارات پیک فرهنگ.
-    Aguillo, I. F., Ortega, J. L., & Fernández, M. (2008). Webometric ranking of world universities: Introduction, methodology, and future developments. Higher education in Europe, 33(2-3), 233-244.
-  Alexa Internet (2015). About Alexa Internet. Available at: http://www.alexa.com.
-  Bertot, J.C., Snead, J.T., Jaeger, P.T. & McClure, C.R. (2006). Functionality, usability and accessibility: Interactive user-centered evaluation strategies for digital libraries, Performance Management and Metrics, 7 (1): 17-28.
-  Braynik, G. (2003). Atomatic Web Usability Evaluation: What Need to be done?. 6th Conference on Human Factors & the web.
-  Chiu, W., & Won, D. (2016). Relationship between sport website quality and consumption intentions: application of a bifactor model. Psychological reports, 118(1), 90-106.
-  Ddvece, C. Lapiedra, R. & Palacios, D. (2013). Website Effectiveness for Tourism Accommodaion Companies. Strategies in E-Business: 55-65.
-  Gao Y., Liwen V. (2005). “Web hyperlink profiles of new sites: A comparison of newspapers of USA, Canada and China”; Aslib Proceeding: New Perspectives, 57(5): 398-411.
-  Hur, Y., Ko, Y. J., & Valacich, J. (2011). A structural model of the relationships between sport website quality, e-satisfaction, and e-loyalty. Journal of sport management, 25(5), 458-473.
-  Napagoda, C. (2013). Web Site Visit Forecasting Using Data Mining Techniques. International Journal Of Scientific & Technology Research, 2(2): 170-174.
-  Noruzi A. (2006). The Web Impact Factor: A Critical Review. The Electronic Library, 24(4): 490‐500.
-  Osareh, F. (2003, August). Mapping the structure of library and information schools (LIS) websites using cluster and multidimensional. In International Conference on Scientometrics and Informetrics, 9th (25-29).
-  Ūsas, A., Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždienė, B., & Simanavičius, A. (2018). Quality evaluation of internet websites which represents the lithuanian basketball through consumers approach. Economics and Management.