تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشیار مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش، مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (n=850) بود که بر اساس فرمول کوکران، 265 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌‌نامه‌های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1995)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و آمادگی فردی برای تغییر دونهام و همکاران (1989) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی روانشناختی دارای اثری مثبت و معنی‌دار بر آمادگی فردی برای تغییر می‌باشد (0.49= 7.69، t=β). سرمایه روانشناختی نیز اثری مثبت و معنی‌دار بر آمادگی فردی تغییر دارد (0.86= 11.01، t=β). اثر توانمندسازی روانشناختی بر سرمایه روانشناختی نیز مثبت و معنی‌دار بود (0.79= 10.29، t=β). در نهایت اثر مثبت توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر با نقش میانجی سرمایه روانشناختی تأیید گردید (0.68= 8.71، t=β). می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توسعه توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی می‌توانند نقش مهمی در آمادگی کارکنان برای پذیرش تغییرات ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- افجهء، سیدعلی‌اکبر و رضایی ابیانه، ندا (1392). «رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 70، 247-231.
- شریفی، ناهید و شاه طالبی، بدری (1394). «مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط بین سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی و ادراک از عملکرد شغلی»، فصل‌نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 59، 150-121.
- صفانیا، علی‌محمد (1394). «رابطه بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان»، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 7، 42-30.
- محمودی، احمد؛ کارگر، غلام‌رضا؛ متقی شهری، محمدحسن و اسلامی، ایوب (1393). «بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 8، 28-15.
- ملکی، محمدرضا؛ گوهری، محمودرضا و قربانیان، عظیمه (1391). «رابطه توانمندسازی ساختاری و آمادگی فردی پرستاران برای تغییر»، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76، 18-10.
- نامور، یوسف و بهشتی، سریه (1393). «بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تهعد با عملکرد شغلی»، فصل‌نامه آینده پژوهی مدیریت، 101، 21-13.
-  Abdul Ghafar, M. A., Ahmad, J., & Lokman, N. (2017). “The mediating effect of psychological empowerment on the relationship between employee involvement and attitude towards organizational change: Evidence from Malaysian government-linked companies”. Asian Journal of Business Management Studies, 8 (2), 84-91.
-  Armeanu, D. S., Vintila, G., Gherghina, S. C. (2017). “Does renewable energy drive sustainable economic growth? Multivariate panel data evidence from EU-28 countries”. Energies, 10, 381-402.
-  Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). “Creating readiness for organizational change”. Human Relations, 46 (6), 681-704.
-  Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). “Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover”, Human Resource Management, 48 (5), 677-693.
-  Bagus, E. P., Eliyana, A., & Istyarini, W. (2017). “The relationship between self-efficacy and readiness for change: The mediator roles of employee empowerment”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (3), 201-206.
-  Barton, L.C.; Ambrosini, V. (2013). “The moderating effect of organizational change cynicism on middle manager strategy commitment”. The International Journal of Human Resource Management, 24, 721-746.
-  Caliskan, S., & Isik, I. (2016). “Are you ready for the global change? Multicultural personality and readiness for organizational change”. Journal of Organizational Change Management, 29 (3), 404-423.
-  Ceptureanu, S. I., Ceptureanu, E. G., & Marin, I. (2017). “Assessing role of strategic choice on organizational performance by Jacquemin- Berry entropy index”. Entropy, 19, 448-460.
-  Dorling, J. L. (2017). “Impact of psychological capital on the resistance to change during post-merger integration: A theoretical model”. Journal of Organizational Change Management, 30 (6), 936-956.
-  Fernandez, S., & Moldogaziev, T. (2015). “Employee empowerment and job satisfaction in the US Federal bureaucracy: A self-determination theory perspective”. American Review of Public Administration, 45 (4), 375-401.
-  Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S. & Harris, S. G. (2007). “Readiness for organizational change the systematic development of a scale”. The Journal of Applied Behavioral Science, 43, 232-255.
-  Khammarnia, M., Ravangard, R., & Asadi, H. (2014). “The relationship of psychological empowerment and readiness for organizational changes in health workers, Lorestan, Iran”'. The Journal of the Pakistan Medical Association, 64 (5), 537-541.
-  Kirrane, M., Lennon, M., O’Connor, C., & Fu, N. (2017). “Linking perceived management support with employees’ readiness for change: the mediating role of psychological capital”, Journal of Change Management, 17 (1), 47-66.
-  Kitchin, P. J. (2017). “Using a dual-sited organizational ethnography to examine change within and between community sport organizations”. Managing Sport and Leisure, 22 (3), 181-196.
-  Liao, R. X., & Liu, Y. H. (2016). “The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey”. Nurse Education Today, 36, 31-36.
-  Lizar, A. A., Mangundjaya, W., & Rachmawan, A. (2015). “The role of ppsychological capital and ppsychological eempowerment on iindividual rreadiness for cchange”. The Journal of Developing Areas, 49 (5), 343-352.
-  Luthans, F., Avey, J. B., Clapp-Smith, R., & Li, W. (2008). “More evidence on the value of Chinese workers’ psychological capital: A potentially unlimited competitive resource?”. International Journal of Human Resource Management, 19 (5), 818-827.
-  Madsen, S. R., Miller, D., John, C. R. (2006). “Influential factors in individual readiness for change”. Journal of Business and Management, 12 (2), 93-104.
-  Malik, S. Z. & Masood, S. (2015). “Emotional Intelligence and Resistance to Change: Mediating role of psychological capital in telecom sector of Pakistan”. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9 (2), 485-502.
-  Mensah, J., & Amponsah- Tawiah, K. (2016). “Mitigating occupational stress: The role of psychological capital”. Journal of Workplace Behavioral Health, 31 (4), 189-203.
-  Mufidah, M., & Mangundjaya, W. L. (2018). “The Impact of Psychological Capital and Psychological Empowerment on Employee’s Affective Commitment to Change”. Global Journal of Business and Social Science Review, 6 (1) 9-14.
-  Namasivayam, K., Guchait, P., & Lei, P. (2014). “The influence of leader empowering behaviors and employee psychological empowerment on customer satisfaction”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (1), 69-84.
-  Nassar, M. A. (2018). “Psychological empowerment and organizational change among hotel employees in Egypt”. Research in Hospitality Management, 7 (2), 91-98.
-  Newman, A., Ucbasaran, D., Zhu, F. & Hirst, G. (2014). “Psychological capital: A review and synthesis”, Journal of Organizational Behavior, 24, 120-138.
-  Parker, A., Halgin, D. S., & Borgatti, S. P. (2016). “Dynamics of social ccapital: Effect of performance feedback on network change”. Organization Studies, 37 (3), 375-397
-  Perck, J., Van Hoecke, J., Westerbeek, H., & Breesch, D. (2016). “Organizational change in local sports clubs: The case of Flemish gymnastics clubs”. Sport, Business and Management: An International Journal, 6, 158-181.
-  Raelin, J. D., & Cataldo, C. G. (2011). “Whither middle management? Empowering interface and the failure of organizational change”. Journal of Change Management, 11(4), 481-507.
-  Rafferty A. E., Jimmieson N. L., & Armenakis A. A. (2013). “Change readiness: a multilevel review”. Journal of Management, 39 (1), 110-135.
-  Saragih, E, H. (2015). “Individual attributes of change readiness: A case study at Indonesia state-owned railway company”. Social and Behavioral Sciences, 172, 34-41.
-  Spreitzer, G. M. (1995). “Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation”. Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-1465.
-  Sune, A., & Gibb, J. (2015). “Dynamic capabilities as patterns of organizational change: An empirical study on transforming a firm’s resource base”. Journal of Organizational Change Management, 28, 213-231.
-  Thompson, K. R., Lemmon, G., & Walter, T. J. (2015). “Employee engagement and positive psychological capital”. Organizational Dynamics, 44 (3), 185-195.
-  Wang, J. L., & Wang, H. Z. (2012). “The influences of psychological empowerment on work attitude and behavior in Chinese organizations”, African Journal of Business Management, 6, 8938-8947.