طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

4 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22084/smms.2019.14408.2086

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری آمادگی سازمانی و مدیریت دانش منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان  می­باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 350 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ استاندارد مدیریت دانش (همتی، 1389) و پرسشنامه­ آمادگی سازمانی (ضیایی و همکاران، 1390) بود. روایی پرسشنامه­ها مورد تأیید چند تن از اساتید و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفاى کرونباخ، (75/0) و (78/0) به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون دوجمله­ای و روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم­افزار Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت آمادگی سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوب و بالاتر از متوسط می­باشد. همچنین آمادگی سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر مثبت و معنی­دار دارد. وزارت ورزش و جوانان از سطح بالای آمادگی سازمانی این وزارتخانه، به‌عنوان اهرمی برای استقرار و توسعه مدیریت دانش به منظور افزایش عملکرد بهتر، استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اخوان خرازیان، مریم؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ منافی، معصومه (1395). مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (17)، 29-61.
- افخمی روحانی، حسین؛ دعایی، حبیب‌الله (1391). رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2(1)، 55-70.
- بدری آذرین، یعقوب؛ سید عامری، میرحسن و ایمانپور، علی (1391). تحلیل رگرسیونی رابطه بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی، مدیریت ورزشی، شماره 15، 50-25.
- ترک‌زاده، جعفر؛ عبدشریفی، فاطمه (1394). پیش بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت، 24(78)، 33-64.
- تقی‌زاده، هوشنگ؛ سلطانی، غلامرضا؛ مهدی لوی، روح الله (1389). بررسی میزان فرآیند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی، فصلنامه فراسوی مدیریت، 2(12)، 33-48.
- دسترنج ممقانی، نسرین؛ اخوان، پیمان؛ ثقفی، فاطمه (1390). بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان‌ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26 (2)، بهار، 499.
-  ردایی، علیرضا؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ شاکری، فاطمه (1392). بررسی رابطه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمان، فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28(3)، 643-658.
-  شاوون حسینی، امین؛ یوزباشی، علیرضا و نسل سراجی، رویا (1394). وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران، راهبرد فرهنگ، شماره سی ام،  137-159.
-  شعبانی­بهار، غلامرضا؛ باقری، یوسف؛ هنری، حبیب (1394). طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران، فصلنامه مدیریت ورزشی، 7(1)، 145-158.
- ضیایی، محمد صادق؛ منوریان، عباس؛ کاظمی کفرانی، ابراهیم (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکت فولاد سازی)، نشریه مدیریت دولتی، 8(3)، 179-198.
- عبداللهی، حیدر (1394). طراحی مدل اثر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر بالندگی اعضاء هیئت‌علمی گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 25-58.
- لگزیان، محمد؛ ملک‌زاده، غلامرضا؛ حسینی، زهرا (1392). طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم­های اطلاعاتی، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1(29)، 61-93.
- موسوی، سیدجعفر؛ صفانیا، علی­محمد؛ شیروانی، سمیه (1393). بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(7)، 81-95.
- موسی خانی، محمد؛ اجلی قشلاجویی، مهدی؛ صفوی میر محله، سید رحیم (1389). ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان­ها در زمینه مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)،  مدرس علوم انسانی پژوهش­های مدیریت در ایران، 14 (2)، تابستان، 221.
- نوناش، هادی (1393). قابلیت سازمان­ها در یادگیری از شکست. تدبیر، ماهنامه علمی آموزشی تخصصی تدبیر، 25 (270)، 20-22.
-  Akhavan, P., Hosnavi, R. and Sanjaghi, M.E. (2009), “Identification of knowledge management critical success factors in Iranian academic research centers”, Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol.2 No. 4, 276-288.
-  Alas, R., Vadi, M, Demirer, H, & Bilgin, N. (2012). “Readiness to change at Turkish hotel industry”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 615-619.‏
-  Anup D, Anuj, D. (2006). Quantitative and Qualitative Approach to Knowledge Management: Episodic Extraction, Enhancement and Creation of Tacit Knowledge. Knowledge Management International Conference and Exhibition (KMICE), Kuala Lumpur, pp. 149-153.
-  Belay, A. M. Torp, O. & Thodesen, C. (2016). Managing concurrent construction projects using knowledge management and set-based thinking. Procedia Engineering 164, 235 – 242.
-  Chang, M., Y. Hung, D.Yen, and P. Tseng. (2009). The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government. Expert Systems with Applications 36: 5376–5386.
-  Chuang, C., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2013). Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership, and tacit knowl-edge. Journal of Management, http://dx.doi.org/10.1177/0149206313478189
-  Dave, B., & Koskela, L. (2009). Collaborative knowledge management. A construction case study. Automation in Construction, 18(7), 894-902.
-  Dawei, J. (2011). The Application of Date Mining in Knowledge Management. International Conference on Management of e-Commerce and e-Government, IEEE Computer Society, 7-9. doi:10.1109/ICMeCG.2011.58
-  Frost, A. (2014). A Synthesis of Knowledge Management Failure Factors. Knowledge Management Tool Journal. www.knowledge-management-tools.net/failure.html
-  Frost, Alan. "A synthesis of knowledge management failure factors." Recuperado el 22 (2014). By Alan Frost M.Sc., January 25, 2014.
-  Gaziulusoy, A.I., Boyle, C., McDowall, R. (2013). System innovation for sustainability:a systemic double-flow scenario method for companies. Journal Clean. Prod. 45,104e116.
-  Greiner ME, Bo-hmann T, Krcmar H (2007). A strategy for knowledge management.J. Knowl. Manage. 11(6): 3-15.
-  Hallstedt, S.I., Thompson, A.W., Lindahl, P. (2013). Key elements for implementing a strategic sustainability perspective in the product innovation process. J. Clean.Prod.51, 277-288.
-  Hellstrom, A., Lifvergren, S., Gustavsson, S., Gremyr, I. (2015). Adopting a management innovation in a professional organization: the case of improvement knowledge in healthcare. Bus. Process Manag. J. 21 (5), 1186-1203.
-  Holt, D.T., Bartczak, S.E., Clark, S.W., and Trent, M.R., 2004, “The Development of Instrument to Measure Readiness for Knowledge Management”, Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Science, pp: 6-17.
-  Holt, T. Daniel; Bartczak, E. Summer; Clark, W. Steven; Trent, R. Martin (2007); “The development of an instrument to measure readiness for knowledge management”; Knowledge Management Research & Practice; 5; 75-82.
-  Lee, H. and Choi, B. (2003). "Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination", Journal of Management Information Systems, Vol. 20 No. 1, 179-228. )P. 191(.
-  Lopes, C. M ., Scavarda, A., Hofmeister., Fernando ,L., Thom_e , A.M. T., Vaccaro, G. L. R.(2016).An analysis of the interplay between organizational sustainability,knowledge management, and open innovation. Journal of Cleaner Production xxx 1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.083
-  López-Nicolás, C., & Mero˜no-Cerdán, A. (2011). Strategic knowledge management,innovation and performance. International Journal of Information Management, 31, 502–509.
-  Lucas, L. Rivera. P. (2006). ‘‘Effective Leadership and Management in Universities and Higher Education Institutions’’, California Management Review, Vol. 41, No. 3, 125-145.
-  Manjula. J, Mustapha. S.M. (2006). Issues on Knowledge Management in Organisations today. Knowledge Management International Conference and Exhibition (KMICE), Kuala Lumpur, 225-231.
-  Mohamed, S.F, Anumba, C.J. (2006). Potential for Improving Site Management Practices through Knowledge Management.Construction Innovation, 6: 232-249.
-  Pathirage, C.P., Amaratunga, D.G, Haigh, R.P. (2007). Tacit knowledge and organisational performance: construction industry perspective. J.Knowl. Manage. 11(1): 115-126.
-  Pradanaa, S.I., Kurniawatib, A., Ambarsaric, Nia. (2015). Knowledge management system implementation readiness measurement in PDII LIPI based on people and organizational structure factors. Industrial Engineering and Service Science 2015, IESS 2015 Procedia Manufacturing .4, 216 – 223
-  Rahman, H. A., & Wang Chen. (2010). Preliminary approach to improve knowledge management in engineering management. Scientific Research and Essays Vol. 5(15), 1950-1964, 4 August, 2010. ISSN 1992-2248 ©2010 Academic Journals.
-  Rezgui Y, Hopfe C.J., Vorakulpipat, C. (2010). Generations of knowledge management in the architecture, engineering and construction industry: An evolutionary perspective, Advanced Engineering Informatics, 24(2): 219-228.
-  Salojärvi, S., Furu, P., & Sveiby, K.-E. (2005). Knowledge management and growth inFinnish SMEs. Journal of Knowledge Management, 9(2), 103–122.
-  Sánchez, A .A, Marín, G. S., Morales. A.M. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices onknowledge management and firm performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa. 1-11. http://dx.doi.org/10.1016/j.redee.2015.03.003
-  Schiuma, G., Carlucci, D., Sole. (2012). Applying a systems thinking framework to assess knowledge assets dynamics for business performance improvement Expert Systems with Applications, 39, 8044–8050.
-  Silwattananusarn1, T. & Tuamsuk, K. (2012). Data Mining and Its Applications for KnowledgeManagement: A Literature Review from 2007 to2012. International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process (IJDKP) Vol.2, No.5: 13-24.
-  Sirmon, D. G., Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Gilbert, B. A. (2011). Resource Orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth and life cycle Effects. Journal of Management, 37(5): 1390–1412.
-  Skyrme, D. and Amidon, D. (1997),"The knowledge agenda", Journal of Knowledge Management, Vol. 1 No. 1: 27-37.
-  Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350.
-  Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management J, 5(2), 171–180
-  Wong, K.Y. & Aspinwall, E. (2005). “An Emprical Study of the Important Factors for Knowledge_Management Adoption in the SME Sector”, Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3: 64_82. 64.
-  Wong, K.Y. and Aspinwall, E. (2003). "Is knowledge management equivalent to information technology?", Proceedings of the Fourth, European Conference on Knowledge Management, Oxford University, Oxford, 989-97.
-  Yang, J. (2010). The knowledge management strategy and its effect on firm per-formance: A contingency analysis. International Journal of Production Economics, 125: 215–223
-  Zhang, X., Mao, X. & AbouRizk, S., (2009). Developing a knowledge management system for improved value engineering practicves in the construction industry. Automatation in Construction, 18: 77-89.