اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی، رویکرد جدیدی برای بررسی نظام‌مند و جامع توسعه کارآفرینی در حوزه‌های مختلف مانند ورزش می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، مرور پژوهش‌های کارآفرینی ورزشی ایران در محورهای شش‌گانه سیاست، بازار و دولت؛ محور حمایت و پشتیبانی؛ و محور سرمایه انسانی و مالی در این رویکرد می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه مقالات علمی ـ پژوهشی چاپ‌شده (94مقاله) در حوزه کارآفرینی ورزشی از سال‌ ۱۳۸۵ تا 1396 بودند که بر اساس واژگان کلیدی از پایگاه علمی سید و همچنین جستجو در سامانه 18 نشریه مرتبط برای دریافت جدیدترین مقالات ،گردآوری شدند. سپس مقالات مرتبط با هر محور، بر اساس تحلیل سلسله مراتبی در سه سطح کلان، میانی و خرد طبقه‌بندی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سطح کلان سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی ورزش، تشکیل تعاونی‌های ورزشی و به‌ویژه فرهنگ سازمان‌های ورزشی ایران از پیشران‌های کارآفرینی در سطح کلان معرفی‌شده‌اند. در سطح میانی، ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی؛ و به‌ویژه برنامه‌ریزی و محتوای آموزش مبتنی بر کارآفرینی در دانشگاه همراه با فناوری اطلاعات از عوامل اثرگذار بر فرآیند کارآفرینی ورزشی می باشند. در سطح خرد، متغیرهای مختلفی بر کارآفرینی در ورزش اثرگذار هستند که مهم‌ترین آن ویژگی‌های متنوع شخصیتی افراد می‌باشد. البته سرمایه‌گذاری و ریسک مالی؛ و مهارت‌های کارآفرینی و اجتماعی نیز مهم تلقی شده‌اند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات آتی، اثرات تعاملی متغیرهای مربوط به هریک از محورهای اکوسیستم کارآفرینی در ورزش بیشتر موردبررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- احمدی، کافشانی، عبدالله؛ ناظمی، علی (1393). «بررسی ارتباط هوش هیجانی با قصد کارآفرینانه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی تربیت‌بدنی دانشگاه تهران»، مدیریت ورزشی، 6(3)، 41-421.

- امینی، مرجان؛ جمشیدی، رحیم و حیدری‌نژاد، صدیقه (1393). «اولویت‌بندی موانع کارآفرینی از نظر دانشجویان تربیت‌بدنی با استفاده از روش TOPSIS». پژوهش در ورزش دانشگاهی، 6، 15-32.

- اندام، رضا و خارکن، مریم (1393). «ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4 (8)، 55-63.

- آراستی، زهرا و غلامی، منیره (1389). «علل شکست کارآفرینان در ایران»، توسعه کارآفرینی، 2(8)، 163-184.

- بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، سیده مریم (1389). «تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 57، 85-105.

- براتی، امیر؛ یاوری، الهام و شریف، حسین (1396). «شناسایی شاخص‌های الویت‌دار سنجش اکوسیستم‌های کارآفرینی برای پیاده‌سازی در مناطق ایران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(45)، 84-61.

- برومند، محمدرضا؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ رضوی، سید محمدحسین و ملک اخلاق، اسماعیل (1390). «بررسی موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران»، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 7 (14)، 51-72.

- پورسلطانی زرندی، حسین؛ طاهرخانی، عصمت و شفیعی، شهرام (1394). «ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان»، مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(2)، 117-128.

- پیمانی‌زاد، حسین؛ قاسمعلی‌پور، حسن (1391). «رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرین سازمانی در اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی»، مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1(1)، 29-36. 

- تجاری، فرشاد و خدایاری، عباس (1385). «مطالعه آمادگی کارآفرینی در ورزش: تحلیل مقدماتی مقیاس اندازه‌گیری کارآفرینی در ورزش (ERI)»، پژوهش در علوم ورزش،10، 73-88.

- جوادیان صراف، نصرالله و شجیع، رضا (1388). «بررسی نگرش دانشجویان تربیت‌بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه‌اندازی کسب‌وکار بعد از فراغت از تحصیل»، پژوهش در علوم ورزشی، 22، 81-95.

- جواهری، فاطمه و قضاتی، سرور (1383). «موانع کارآفرینی زنان: بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، 5(2)، 161-178.

- حق‌شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائمی، علی؛ شاهین، آرش و یزدان‌شناس، مهدی (1386). «الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(8)، 31-73.

- دانایی فرد، حسن؛ فروهی، مهشید و صالحی، علی (1386). «ارتقاء کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 42، 221-262.

- داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقر صاد، وجیهه (1396). «عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ»، توسعه کارآفرینی، 10(1)، 100-120.

- دستوم، صلاح؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین و رسولی، رحیم (1392). «بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2)، 91-108.

- رضوانی، مهران؛ خداد حسینی، سید حمید و طغرایی، محمدتقی (1391). «نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه‌های کارآفرین: صنایع غذایی»، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 2(1)،  67-90.

- رضوی محمودآبادی، سید محمدجواد؛ قهرمان تبریزی، کوروش و زارعی محمودآبادی، محمد (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپلند»، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12(23)، 113-130.

- زارع، قاسم؛ حمیدی، مهرزاد و سجادی، سید نصرالله (1386). «رابطه بین عوامل روان‌شناختی توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی کشور»، نشریه علوم حرکت و ورزش، 5(9)، 71-81.

- زالی، محمدرضا و گودرزی، کبری (1396). «شناسایی ویژگی‌های مربوط به اشتیاق به کار رهبران کارآفرین توسعه کارآفرینی»، 10(1)، ،121-140.

- زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان (1396). «شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 51(5)، 187-205.

- سعیدی مهرآباد، محمد و مهتدی، محمدمهدی (1387). «تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی رفتارهای کارآفرینانه»، توسعه کارآفرینی، 1(2)، 57-73.

- سیفی سالدهی، محمد‌هادی؛ سیفی سالدهی، مهدی؛ کوزه‌چیان،‌ هاشم و احسانی، محمد (1393). «ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10( 19)، 55-68.

- سیفی سالدهی، محمدهادی؛ کوزه‌چیان،‌ هاشم؛ احسانی، محمد و سیفی سالده، مهدی (1391). «تأثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 13، 215-236.

- شوهانی، محمد حسین؛ حسانی، محمد؛ صالحی‌پور، مژگان (1394). «رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 9(4)، 93-103.

- صادقی، حسین؛ هنری، حبیب و مندعلیزاده، زینب (1396). «بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور»، مدیریت ورزشی، 6(4)، 671-681.

- صادقی، سیدهادی و قنادان، محمود (1388). «بازآفرینی و آزمون فرایند کارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران»، توسعه کارآفرینی، 2(5)، 163-188.

- طباطبایی، محمدحسن؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اسدی، حسن (1392). «بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیونهای موفق و ناموفق»، مدیریت ورزشی، 16: 126-115. 

- عسکریان، فریبا و صدقی، شبنم (1393). «بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی»، دو فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، 1(4): 81-69.

- عظیم زاده، سید مرتضی؛ احسانی، محمد؛ کردنائیج، اسدا... و کوزه‌چیان، هاشم (1393). «تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 22، 182-202.

- عظیم‌زاده، سید مرتضی؛ احسانی، محمد؛ کردنائیج، اسدا...؛ کوزه‌چیان، ‌هاشم و پیتز، برندا (1393). «مدلی برای راه‌اندازی کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط ورزشی»، دو فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، 1(4): 51-68.

- فخرانی، عباس؛ حمیدی، مهرزاد و جلالی فراهانی، مجید (1394). «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان تربیت‌بدنی مدیریت ورزشی»، 7(6)، 935-950.

- فراهانی، ابوالفضل و فلاحتی، مهدی (1386). «بررسی رابطه بین عوامل روان‌شناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها»، پژوهش در علوم ورزشی، 15، 67-79.

- فراهانی، ابوالفضل؛ عجم، قاسم؛ عزیزیان، کهن و سراج، سارا (1390). «رابطه بین عوامل روان‌شناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی»، مدیریت ورزشی، 8، 55-41.

- فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، حمید و محمدی، نصراله (1392). «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 61-74.

- فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، حمید و محمدی، نصراله (1392). «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 61-74.

- فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، محمود و نادری، ندا (1389). «نقش آموزش‌های رسمی و برنامه‌های کمک درسی رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد در تأمین مهارت کارآفرینی دانشجویان از نظر دانش‌آموختگان»، مدیریت ورزشی، 6، 101-119.

- فرید، داریوش (1388). «بررسی رابطه بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)»، مدیریت ورزشی، 2، 97-116.

- قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1393). «راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(3)، 21-38.

- قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1395). «واکاوی محتوای سیاست‌ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی»، توسعه کارآفرینی، 9(1)، 58-39.

- کاکاپور، صبا و خنیفر، حسین (1393). «رابطه بین مهارت اجتماعی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های دانش بنیان شهر تهران»، توسعه کارآفرینی، 7(2)، 349-367.

- گودرزی، مهدی؛ جلالی فراهانی، مجید؛ رجبی، حسین و حمیدی، مهرزاد (1395). «تحلیل عوامل رفتاری موثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(11)، 45-53.

- محمدکاظمی، رضا و امیدی، یاور (1390). «کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1(2)، 69-84.

- محمدکاظمی، رضا؛ زعفریان، رضا؛ خدایاری عباس و جوادی نیا، سید مهران (1393). «شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات»، توسعه کارآفرینی، 7(1)، 111-95.

- محمدکاظمی، رضا؛ قاسمی، حمید و رستم بخش، محمدرضا (1390). «شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی (وزارت ورزش) کشور»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 1(2)، 0-103.

- محمدکاظمی، رضا؛ میرزایی، فهیمه و زیویار، فرزاد (1393). «عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانه ورزشکاران دانش‌آموز (مقطع متوسطه آموزش‌و پرورش شهر تهران)»، مطالعات مدیریت ورزشی، 25: 158-145.

- محمدی الیاسی، قنبر (1387). «موضوع کارآفرینی به‌عنوان یک حوزه‌ی علمی»، توسعه کارآفرینی، 1(1)، 51-85.

- مقیمی، سید محمد (1382). «سازمان‌های غیردولتی کارآفرین»، فرهنگ مدیریت، 1(3)، 95-124.

- مقیمی، سید محمد؛ طالقانی، غلامرضا؛ رمضان‌پور نرگسی، قاسم و داوری، علی (1390). «ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد»، توسعه کارآفرینی کشور مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 3(8)، 133-148.

- مندعلیزاده زینب و محمد احسانی (1392). «شناسایی موانع محیطی و فردی زنان کارآفرین در ورزش و ارائه راهکارهای پیشنهادی»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،1(3)، 33-41.

- مندعلیزاده زینب؛ هنری، حبیب و شهلایی، جواد (1391). «تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(3)، 141-154.

- مندعلیزاده، زینب و هنری، حبیب (1389). «بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش؛ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 2(2)، 113-136.

- مندعلیزاده، زینب و هنری، حبیب (1389). «بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش؛ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 2(2)، 113-136.

- مندعلیزاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه چیان،‌ هاشم و هنری، حبیب (1393). «شناسایی شاخص‌های کارآفرینی پایدار در ورزش»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(4)، 35-21.

- مندعلیزاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه چیان،‌ هاشم و هنری، حبیب (1394). «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، 29: 116-99.

- مندعلیزاده، زینب؛ احسانی، محمد و هنری، حبیب (1395). «طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظری برخاسته از داده‌ها»، مدیریت ورزشی، 8(5)، 709-725.

- موسوی‌راد، طاهره و فراهانی، ابوالفضل (1393). «طراحی و تدوین مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه منابع کارآفرینی سازمانی با خروجی‌های کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(4)، 85-77.

- موسوی‌راد، سیده طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل؛ نجات اصفهانی، علی و هنری، حبیب (1391). «طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه راهبرد سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینان سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی»، مدیریت ورزشی، 12، 201-217.

- ناصح، مهتاب؛ قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل (1390). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی‌های ورزشی در ایران»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 8، 51-62.

- نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس‌الدین و وطن‌دوست، مریم (1392). «ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 129-144.

- نوروزی سیدحسینی، رسول و کلاته سیفری، معصومه (1393). «اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران»، مدیریت ورزشی،6(1)، 89-108.

- هنری، حبیب و مندعلیزاده، زینب (1390). «بررسی اهداف و استراتژی‌های کارآفرینی در ورزش کشور بر اساس تحلیل استراتژیک SWOT»، مطالعات مدیریت ورزشی، 12: 126-107.

- هنری، حبیب و مندعلیزاده، زینب (1392). «چارچوب تبیین و تدوین بیانیه مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب نظران ورزشی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2)، 49 -60.

- یدالهی، جهانگیر؛ زالی، محمدرضا و باقری‌فرد، سید مرتضی (1390). «شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علمی کاربردی»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، 4(1)، 17-34.

-  Entezari, Y. (2015). “Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran”. Social and Behavioral Sciences, 195: 1206 – 1215.

-  Feld, B. (2012). “Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in YourCity”. New York: Wiley Online Library. DOI: 10.1002/9781119204459.

-  Gynawali, D., & Fogel, D. (1994). “Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications”. Entrepreneurship Theory & Practice, 18 (4): 43-62.

-  Isenberg, D. (2010). “How to start an entrepreneurial revolution”, Harvard Business Review, www.hbr.org.10.

-  Isenberg, D. (2011). “How to foment an entrepreneurial revolution”. The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. 10th international Entrepreneurship Forum, Bahrain, January 11, 3-5.

-  Isenberg, D. (2011). “The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship”. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com/ (last accessed: 2012). 1-32.

-  Isenberg, D. (2012). “Introducing the Babson entrepreneurship ecosystem project”, The Babson Global.1-28.

-  OECD. (2015). “New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening theRange of Instruments”. OECD Published 9-10 February 2015 in Istanbul. 

-  Ratten, V. (2011). “Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management”, Int Entrep Manag J, 7, 57–69.

-  Spigel, B. (2017). “The Organization of Entrepreneurial Ecosystems”. Entrepreneurship Theory & Practice, 41(1): 49-72.

-  Stam, E. (2015). “Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique”. European Planning Studies, 23(9): 1759-1769.

-  Stam, E., & Spige, B. (2016). “Entrepreneurial Ecosystems”. Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 16-13 This paper can be downloaded at: http://www.uu.nl/organisatie/utrecht-university-school-of-conomicsuse/onderzoek/publicaties/discussion-papers.