تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیرت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و استراتژی نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی نشان‌های مؤثر شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش‌های همگانی و معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و پیشکسوتان ورزش همگانی کشور بودند. نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف بود و پس از انجام 27 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران آگاه به موضوع پژوهش، اشباع نظری حاصل گشت و مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 162 نشان اولیه و 26 نشان نهایی می‌تواند راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران را تعیین کند. سپس در کدگذاری محوری، نشان‌های نهایی در 12 مفهوم و 5 مقوله طبقه‌بندی شدند. در نهایت مقوله‌های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل توسعه بخش‌های کلان، مدیریت جامع ورزش، توسعه آگاهی‌ها و ارتباطات اجتماعی، توسعه ساختاری، محیط‌ جذاب و انگیزشی ورزش تعیین شدند. مدیران ورزش کشور می‌توانند از مفاهیم، مقوله‌های شناسایی شده در راهبردهای برنامه‌ریزی‌های آینده خود به منظور توسعه ورزش همگانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابراهیمی، عبدالحسین؛ مهدی­پور، عبدالرحمن و ازمشا، طاهره (1394). «تأثیر شاخص­های همجواری و دسترسی به مکان­های ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی»، مطالعه موردی: مناطق هشتگانه شهر اهواز، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره 5، نوبت بهار، 31-39.
- آصفی، احمدعلی و اسدی دستجردی، حسن (1395). «بررسی موانع توسعه‌ی ورزش همگانی در دانشگاه­های دولتی شهر تهران و ارائه راهکارهای کاربردی توسعه‌ی آن»، مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره‌ی 6، نوبت بهمن و اسفند، 823 – 844.
- آصفی، احمدعلی؛ محمد خبیری؛ اسدی دستجردی، حسن و گودرزی، محمود (1393). «بررسی عوامل سازمانی مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران»، پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره بیستم، نوبت پاییز و زمستان، 63-76.
- جوادی­پور، محمد؛ قویدل سرکندی، مژده؛ مونا، سمیع­نیا (1392). «ارائه‌ی چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعه‌ی ورزش همگانی در ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 21، نوبت بهمن و اسفند، 127-148.
- جوادی­پور، محمدو مونا سمیع­نیا (1392). «تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران»، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دوره3، شماره 5، 15-28.
- داوری، کوروش؛  شجاعی مقدم، امیررضا و رضوی مطلق، زهراسادات ( 1389). «بررسی رابطه بین روش­های جلب مشارکت با انجام فعالیت­های داوطلبانه در بین داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1389»، نشریه امداد و نجات، دوره 2، شماره 4، 46-51.
- رمضانی­نژاد، رحیم؛ هژبری، کاظم (1396). «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 91، نوبت پاییز، 233-263.
- روزبهانی، محبوبه؛ کامکاری، کتایون و میرزاپور، علی­اکبر (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت‌های ورزشی تفریحی استان البرز»، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال 1، شماره 2، نوبت تابستان، 33-42.
- سوادی، مهدی؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛  قلی­زاده، محمدحسن  و  گوهررستمی، حمیدرضا (1396). «طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان»، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، نوبت پاییز، 86- 101.
- سیدعامری، حسن و قربان‌بردی، محمدآلق (1391). «تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه­های ورزش همگانی و تفریحی»، مطالعه موردی، ارومیه، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 4، نوبت پاییز و زمستان، 23-34.
- شکوری، علی (1390). مشارکت­های اجتماعی و سازمان­های حمایتی، با تأکید بر ایران، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
- شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان و صفاری، مریم (1392). «ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 76، نوبت زمستان، 69-97.
- صفاری، مرجان و قره، محمدعلی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش­های تفریحی ایران»، مدیریت ورزشی، نوبت فروردین و اردیبهشت، دوره 8، شماره 1، 51-68.
- عابدینی، صمد و طالبی، شیدا (1396). «عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال»، جامعه­شناسی کاربردی، دوره 28، شماره 1، شماره پیاپی 65، نوبت بهار، 131-144.
- عرب نرمی، بتول؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سید نصرالله و خیبری، محمد (1395). «تلویزیون و توسعه‌ی ورزش همگانی: یک نظریه برخاسته از داده­ها»، مطالعات مدیریت ورزشی، نوبت 8، شماره 40 : 17-38.
- قره، محمدعلی؛ صفاری، مرجان و نیری، شهرزاد (1395). «بازپردازی کارکردهای رسانه‌ی ملی جهت توسعه‌ی ورزش­های تفریحی: ارائه راهبردها و راهکارها»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال ششم، چهاردهم پیاپی، شماره 11، نوبت بهار و تابستان، 63-76.
- کشگر، سارا و سلیمانی، مجتبی (1391). «نقش برنامه خصوصی­سازی بر توسعه ورزش­های همگانی از دیدگاه کارشناسان»، پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 2، نوبت پاییز، 99-104
- مرادی، حمید؛ هنری، حبیب و احمدی، عبدالحمید (1390). «بررسی نقش چهارگانه‌ی رسانه­های ورزشی در توسعه‌ی فرهنگ ورزش همگانی»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 9.
- نادریان جهرمی، مسعود و هاشمی، هاجر (1388). «مشارکت در ورزش‌های تفریحی و انگیزه‌ها و پیش فرض‌ها در جنبه­های تفریحی ورزش»، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22: 39-53.
- نعمتی بیدگلی، جواد (1395). «بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر نگرش، گرایش و عدم مشارکت خانواده ها به فعالیت های حرکتی و ورزشی در 8 شهر جمهوی اسلامی ایران»، توسعه آموزش جندی شاپور، دوره 7،  ویژه نامه، 42-52.
-  Creswell, J. WE (2005). “Ducational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research”. 2nd ed. ed. Upper Saddle River, N.J.; [Great Britain]: Pearson/Merrill Prentice Hall.
-  Eberth, B. Smith, M. D. (2010). “Modelling the participation decision and duration of sporting activity in Scotland”. Economic Modelling 27: 822–834. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecmod.
-  Eime, R. Charity M., Melanie J. Harvey, Jack T. Payne, Warren R. (2015). “Participation in sport and physical activity: associations with socio-economic status and geographical remoteness”. BMC Public Health. 15:434.
-  Floud, S. Balkwill, A. Canoy, D. Reeves, G. K. Green, J. Beral, V and Cairns, B J. (2016). “Social participation and coronary heart disease risk in a large prospective study of UK women”.European Journal of Preventive Cardiology. Vol. 23.9. 995–1002.
-  Frawley, S., Veal, A. J., Cashman, R., and Toohey, K. (2009). “Sport for All’ and Major Sporting Events: Introduction to the Project”. School of Leisure, Sport and Tourism Working Paper 5, Sydney: UTS, Pp: 15.
-  Hallmann, K. Mun i, Cristina A. Breuer, C. Dallmeyer, So.  Metz, M. (2016). “Leisure participation: modelling the decision to engage in sports and culture”. J Cult Econ. DOI 10.1007/s10824-016-9275-8. Springer Science+Business Media New York.
Jones, R. Noble, G. (2007). “Grounded theory and management research: a lack of integrity?”, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal. Vol. 2 Issue: 2, pp.84-103, https://doi. org/10.1108/17465640710778502.
-  Lee Lok, J (2012). “The effects of socio-economic status on physical activity participation in Hong Kong adolescents: asocial ecological approach”, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), http://hdl.handle.net/10722/17453 9.
-  Meghan W, Kathleen J, Ganley PSP. (2016). The association between social participation and lower extremity muscle strength, balance, and gait speed in US adults. Preventive Medicine Reports 4. 2016: 142–14. http://ees.elsevier.com/pmed.
-         Piškur Barbara, Daniëls Ramon, Jongmans J Marian, Ketelaar Marjolijn, JEM Smeets Rob ,Norton Meghan & JHM Beurskens Anna. (2014). Participation and social participation: are they distinct concepts? Clinical Rehabilitation, Vol. 28(3) 211–220. sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
-  Qin, J., Theis, K.A., Barbour, K.E., et al., (2015). “Impact of arthritis and multiple chronic conditions on selected life domains — United States”, MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 64 .21:578–582.
-  Strauss, A. Corbin, J. (1998). “Basics of Qualitative Research: techniques and procedures for developing grounded theory”. 2rd.edition, Thousand Oaks: Sage publications, Inc.
-  Vandendriessche, J. B., Barbara, F.R. Vandorpe., & Roel, V. (2012). “Variation in Sport   articipation, Fitness and Motor Coordination with Socioeconomic Status among Flemish Children”. Pediatric Exercise Science, Vol.24: 113-12.
-  Vandermeerschen, H. Meganck, J. Seghers, J. Vos, S. Scheerder, J. (2017). “Sports, Poverty and the Role of the Voluntary Sector. Exploring and Explaining Nonprofit Sports Clubs” Efforts to Facilitate Participation of Socially Disadvantaged People.  LSTR. Voluntas. 28:307–334.
-  Weiler R, Hamer M, Stamatakis E. (2014). “Watching sport on television, physical activity, and risk of obesity in older adults”. BMC Public Health; 14(1): 1-4.
-  Wicker, P. Hallmann, K. Breuer, C. (2012). “Micro and macro level determinants of sport participation. Sport, Business and Management”: An International Journal Vol. 2 No. 1. pp. 51-68.
-  Wicker, P. Hallmann, K. Breuer, C. (2013). “Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence from multi-level models”. Sport Management Review 16. 54–67. Journalhomepage: www.elsevier.com/locate/smr.