تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال آمل

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش کشور و ارائه الگوی بهینه بود. روش تحقیق آمیخته و توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی مشارکت کنندگان شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران آموزش و پرورش بودند که برای تعیین مؤلفه های اصلی پرسشنامه از آنان مصاحبه بعمل آمد. نمونه آماری در بخش کمی نیز شامل 403 نفر از مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سطوح ستادی و استان های کشور بودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای ( 90/0 = α) با 24 گویه بود. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون های آمار توصیفی وروش های آمار استنباطی آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، فریدمن و تحلیل آماری و با استفاده از نرم افزار های مکس کودا ، اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الزامات و عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش عبارتند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، رهبری و مدیریت، فنی و تخصصی و فناوری اطلاعات و شاخص های مدل از برازش مناسب و معنی داری برخوردار بودند( 859/0 = KMO 574/0= AVE 555/0 = GOF ). در نهایت باید اذعان داشت فراهم سازی بستر های لازم برای ایجاد آمادگی بیشتر در پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش می تواند نقش حیاتی در اجرای مدیریت دانش سازمان مذکور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اشراقی، احمد؛ محمدی، صادق (1396). نقش ورزش در جامعه، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

-  تجاری، فرشاد و همکاران (1394). اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش، اصفهان: آسمان نگار.

-  توسلی، غلامعباس (1374). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.

-  دلاور، علی (1390). مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ سوم.

-  ساروخانی، باقر (1377). روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشگده علوم انسانی، جلد اول، چاپ اول.

-  ساعی، علی (1392). روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: نشر سمت، مرکز تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی.

-  قدیمی، بهرام (1394). اصول و مکاتب جامعه شناسی ورزش، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

-  قدیمی، بهرام (1395). ورزش در جامعه 1 و 2، تهران: انتشارات بامداد کتاب.

-  گیدنز، آنتونی (1393). جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

-  معیدفر، سعید (1393). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، همدان: انتشارات نورعلم.

-  Abe, I., & Mangan, J.A., (2015). The British impact on boys' sports and games in Japan: an International journal of the history of sport, 14(2), 187-199.

-  Altumas, M., (2009). Olympic Solidarity: Global Order, the Diffusion of Modern Sport and the Hegemony of the Olympic Movement, Loughborough University Editor.

-  Amara, M., & AL-Tauqi, M., & Henry, I.P., (2013). Sport, Arab Nationalism and the Pan Arab Games. International Review for the Sociology of Sport, 38(3), 295-310.

-  AN, M., (2015). The Golf Boom in South Korea: Serving Hegemonic Interests. Sociology of Sport Journal, 9(4), 372-384.

-  Appadural, A., & Albrow, M., (2011). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. The American journal of sociology, 103(5), 141. 

-  Bernstein, A., (2010). Things you can see from there you can't see from here. Journal of Sport & Social Issues, 24(4), 351-369.

-  Bourdieu, P., (1988). Program for Sociology of Sport. Sociology of Sport Journal, 5, 153-161.

-  Chatziefstathiou, D., (2016). The Changing Nature of the Ideology of Olympism in the Modern Olympic Era. A Doctoral Thesis, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy of Loughborough University.

-  Deenihan. J., Macphil. A., (2017). The influence of organizational socialization in preservice Teachers Delivery of sport education. Human kinetics Articles, journal of teaching pgysical education, 36, 477-484.

-  Eichberg, H., (2014). Olympic Sport: Neo-colonialism and alternatives. International Review for the Sociology of Sport, 19, 97-105.

-  Guttman, A., (2005). Sports diffusion: A response to Maguire and the Americanization commentaries. Sociology of Sport Journal, 8, 185-190. 

-  Harvey, J., & Houle, F., (2016). Sport, World Economy, Global Culture, and New Social Movements. Sociology of Sport Journal, 11, 337-355.

-  Houlihan, B., (2007). Homogenization, Americanization, and Creolization of Sport: Varieties of Globalization. Sociology of Sport Journal, 11, 356-375.

-  Lewis, P.A. (2014). Realism, causality and the problem of social structure. Journal for the Theory of Social Behaviour, 30(3), 249-268.

-  Merkel, U., (2016). The Hidden Social and Political History of the German Football Association (DFB), 1900-50. Soccer and Society, 1(2), 167-186.

-  Sidentop, D., & Hastil, PA., & Mas. H., (2014). Compelete guide to sport education.second edition, 18-55-123-206.