دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-151 

مقاله پژوهشی

بررسی موانع و چالش های توسعۀ شنا در ایران

صفحه 1-12

سید محمد حسین رضوی؛ منصور فیروزی؛ فرزام فرزان


اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی تعادل پویای ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردیمچ پا

صفحه 139-151

محمد کریمی زاده اردکانی؛ محمد حسین علیزاده؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی