نقش و کارکردهای توسعۀ فرهنگ و جو سازمانی در تعهد سازمانی کارمندان ادارۀ کل تربیت بدنی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

درشرایط نابسامان اقتصاد جهانی، لزوم دارا بودن و پیاده­ سازی فرهنگی قوی و ایجاد جوی ­مناسب در سازمان، اجزای لاینفکی برای تعهد بیش ­از ­پیش کارکنان می­ باشد. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکردهای توسعۀ فرهنگ و جو سازمانی در تعهدسازمانی کارمندان ادارۀ کل تربیت­ بدنی استان همدان تدوین گردید. روش­ تحقیق همبستگی بوده که به­ شکل میدانی صورت­ گرفته است. جامعۀ ­آماری کلیۀ کارمندان ادارۀ ­کل تربیت بدنی استان همدان می­ باشد. نمونه­ گیری به روش کل شمار انتخاب شد که مجموعاً از میان­50 نفر، تعداد 42، پرسشنامه پاسخ داده و تحویل داده شد. ­در این ­پژوهش­ از ­سه پرسشنامه ­استاندارد فرهنگ سازمانی­ کامرون ­و ­کویین (1999)(74/0=α)، جوسازمانی هالپین و کرافت (1963) (83/0=α) و تعهدسازمانی آلن ­و ­می­یر (1990)(76/0=α) استفاده شد. براساس یافته­ های این پژوهش و نتایج رگرسیون، نشان داده شد که 7/40 درصد از واریانس تعهدکاری مربوط به فرهنگ ­و­ جو­سازمانی است و جو­سازمانی اهمیت بیشتری در پیش­ بینی تغییرات تعهدکاری نسبت به متغیر فرهنگ­ سازمانی داراست (001/0>p، 002/1=β ). همچنین، ارتباط معناداری بین فرهنگ­ سازمانی­ و تعهد­عاطفی (05/0>p، 31/0=r) و عدم ارتباط معنادار بین جو­سازمانی و تعهد­هنجاری یافت شد (05/0<p، 143/0- =r). با توجه به نتایج تحقیق ضروری است که سازمان­ ها به علت تأثیرگذاری مستقیم کارکنان خود در سرنوشت سازمان با پرورش کارکنانی متعهد و اعتماد به آنان، در اهتمام به این امرکوشا باشند.

کلیدواژه‌ها