تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

«ورزش همگانی و تفریحی» جنبشی است که آرمان المپیک را که همانا ورزش را یک حق انسانی برای همۀ افراد صرف نظر از جنس، نژاد و طبقۀ اجتماعی می­ داند، ترویج می­ کند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان ارومیه­­ ای در برنامه­­ های ورزش همگانی و تفریحی می­­ باشد. کلیۀ شهروندان بالای 20 سال با حداقل مدرک دیپلم، جامعه آماری این تحقیق بودند که 400 شهروند با استفاده از روش نمونه­ گیری مرحله­­ ای به عنوان نمونۀ آماری این تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامۀ محقق ساخته روا که پایایی آن با استفاده از روش آزمون – باز آزمون (81/0r=) به دست آمد، به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته­ های تحقیق نشان داد که راهکارهای تبیین شده در رابطه با رسانه­ های گروهی، اماکن و تأسیسات ورزشی، مسؤولان و برنامه­­ ریزان ورزشی و آموزش ورزش همگانی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه­ های ورزش همگانی و تفریحی نقش دارند. لذا اختصاص زمان بیشتری به برنامه­­ های ورزشی در شبکۀ استانی، طرح­­ریزی پارک و فضای تفریحی جهت انجام فعالیت­های غیرساختمند مانند پیاده­ روی و دوچرخه سواری، عدم دریافت شهریه از کسانی که برنامه­ های ورزشی را مورد توجه قرار می­­ دهند و نیز استفاده از مربیان متخصص، از راهکارهایی است که می­ تواند مشارکت عمومی شهروندان را در برنامه­ های ورزش همگانی و تفریحی بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها