نقش حمایت های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروز در جهان، حمایت­ های مالی به خصوص حمایت­ های مالی ورزشی بخش مهمی از فعالیت­ های بازاریابی را تشکیل می­ دهند. در ایران هم حمایت­ های مالی ورزشی روند روبه رشدی را به خصوص در ورزش فوتبال طی می­ کند. از این رو، مدیران شرکت­ ها باید از فعالیت­ های بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیمات مهمی از جمله تخصیص منابع برای حمایت­ های مالی ورزشی اتخاذ کنند. هدف از این تحقیق، بررسی نقش حمایت­ های مالی ورزشی بر مرحله بلوغ هواداران فوتبال بود که در آن 5 متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر شرکت، علاقه به شرکت، قصد خرید و وفاداری به شرکت و محصولاتش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه­ ای طراحی و پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی آن با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ (با اجرا بر روی بخش کوچکی از جامعۀ موردنظر) برابر با 80/0 به­ دست آمد. هواداران تیم پرسپولیس در لیگ دهم به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند و تعداد 400 نفراز هواداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق، با روش آماری آزمون دوجمله ای (نسبت)، تأثیر حمایت­ های مالی ورزشی بر افزایش 5 متغیر ذکر شده در میان هواداران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به­ دست آمده، حمایت­ های مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر شرکت، افزایش قصد خرید، علاقه به شرکت و وفاداری هواداران به حامی مالی می­ شود ولی تأثیر زیادی بر آگاهی از نام ونشان تجاری ندارد. شرکت­ ها باید در نظر داشته باشند که مراحل بلوغ هواداران یک فرایند زمان بر است و به حمایت مداوم و طولانی نیاز دارد تا در نهایت بتوانند به اهداف بازاریابی خود که همانا بازگشت سرمایه، افزایش سهم بازار و افزایش مشتریان است، نائل شوند.

کلیدواژه‌ها