موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

هزینه‌های اداره و سرپا نگه داشتن ورزش، روز به روز در حال افزایش است. افراد، باشگاه‌ها و دولت‌ها در تکاپوی پیدا کردن راه‌هایی برای تأمین منابع این هزینه‌ها هستند. یکی از راه‌های اصلی در این خصوص، جذب اسپانسرشیپ می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و دسته‌بندی موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و بر روی نمونه‌ای 116 نفری متشکل از مدیرعاملان باشگاه، متخصصین مدیریت ورزشی و بازاریابی و مدیران اسپانسر انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط برخی از اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 84/0 تعیین گردید. داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله، تدوین هفت عامل «موانع ساختاری- مدیریتی، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ، عدم استفاده از اصول بازاریابی، سطح پایین حرفه‌ای فوتبال ایران، موانع حقوقی و رسانه‌ای، فقدان جنبه‌های تکنیکی در باشگاه‌ها، فقدان بسـترهای جذب اسپانسرهای بین المللی» را به عنوان موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران آشکار ساخت.

کلیدواژه‌ها