تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به طور کل­شمار و در بخش کارکنان بر اساس جدول مورگان 103 نفر به طور تصادفی برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ، و پرسشنامۀ تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعۀ مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب 87/0 و 84/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده، از روش­های آماری توصیفی و روش­های آماری استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، t – استودنت تک نمونه­ای، تحلیل مسیر و برای تعیین روابط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای آموس گرافیک نسخه 18 و SPSS نسخه 17 استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی مدیران با ضریب تأثیر64/0 بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار است. در ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان، تعهد عاطفی با بار عاملی 93/0، خودتنظیمی با بار عاملی 85/0، مهارت اجتماعی با بار عاملی 8/0، همدلی با بار عاملی 77/0، خودانگیزشی با بار عاملی 7/0، خودآگاهی با بار عاملی 65/0، تعهد هنجاری با بار عاملی 65/0 و تعهد مستمر با بار عاملی 51/0 بیشترین نقش را دارند(05/0p<).

کلیدواژه‌ها