دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-138 
8. انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی

صفحه 105-116

فرزاد غفوری؛ رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی