ارتباط بین تحلیل رفتگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی، انگیزه و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه­ ای هندبال بود. نمونۀ آماری تحقیق بازیکنان حرفه­ ای هندبال لیگ برتر به تعداد 148 نفر بودند. ابزار اندازه­ گیری در این تحقیق، پرسشنامه­ های تحلیل رفتگی ورزشکاران و مقیاس انگیزۀ ورزشی بود. به­ علاوه، برای بررسی عملکرد تیمی بازیکنان از نتایج بازی رو در رو و همچنین، جدول امتیازی انتهای فصل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تحلیل رفتگی ورزشکاران با انگیزۀ بیرونی و همچنین بی­انگیز­گی آنان ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین، بین سه متغیر کلیدی تحلیل رفتگی (کاهش ارزش ورزش، کاهش عملکرد، و خستگی روانی – جسمی) با بی­ انگیزگی رابطۀ مثبت و معنی­ داری مشاهده شد. به­ علاوه بین انگیزه با عملکرد تیمی بازیکنان ارتباط معنی­ داری مشاهده نشده است. نتایج این تحقیق می­ تواند برای گروه­ های متعددی از جمله روانشناسان ورزشی، مدیران، مربیان و حتی خود ورزشکاران مورد استفاده قرار گیرد تا از جنبه­ های مختلف تحلیل رفتگی که باعث ترک ورزش از سوی ورزشکاران و بالعکس عوامل انگیزشی که باعث تعهد بیشتر ورزشکاران می­ شود، آشنا شده و آنان را به سمت ارائه بهترین عملکرد هدایت کنند. 

کلیدواژه‌ها