رابطۀ میزان کایفوز سینه ای با برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی در جامعۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون، دربارۀ میزان طبیعی کایفوز سینه­ ای افراد و نیز عوامل اثرگذار در آن توافق عمومی وجود ندارد. در میان عوامل تأثیرگذار بر کایفوز، سن، جنس و BMI که ترکیبی از قد و وزن است، می­ تواند با این متغیر رابطه داشته باشد. با این وجود، تاکنون تحقیق جامعی در این رابطه صورت نگرفته است. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطۀ برخی از فاکتورهای آنتروپومتریکی از قبیل سن، BMI با در نظر گرفتن جنست با میزان کایفوز افراد مورد مطالعه می­ باشد.در این تحقیق مقطعی، تعداد 2549 نفر مرد و زن (1312 زن) و (1237 مرد) به­ صورت نمونه­ گیری خوشه­ ای از بین افراد سنین 7 تا 100 ساله از 5 استان بزرگ کشور انتخاب شدند. برای اندازه­ گیری کایفوز سینه­ ای در تحقیق از خط­کش منعطف 50 سانتی­متری استفاده شد. در این تحقیق، فاصلۀ بین مهره­ های T2  تا T12 به­ عنوان زاویۀ کایفوز در نظر گرفته و اندازه­ گیری شد. در این تحقیق جامع، برای جمع­آوری اطلاعات و انجام اندازه­ گیری­ ها از 10 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی (5 مرد و 5 زن) استفاده شد. کارشناسان (ارزیابان) مورد استفاده برای کاهش میزان خطا در اندازه­ گیری­ ها و یکسانی ارزیابی­ ها هم در شناسایی لندمارک­ های بدنی (مهره ها) و هم در نحوۀ اندازه­ گیری با خط­کش منعطف آموزش دیدند و پایایی اندازه­ گیری کایفوز آنان مطلوب به­ دست آمد (0.087ICC=).این تحقیق نشان داد که بین سن و کایفوز در بین مجموع نمونه­ ها (کل نمونه­ های زن و مرد) رابطۀ مثبت معنی­ دار (0.001p= :0.045=r) وجود دارد. بررسی رابطۀ بین این دو متغیر در جنس­ های مختلف بصورت جداگانه نیز نشان داد که به ترتیب در مردان و زنان بین سن و کایفوز رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (0.001p= ؛ 0.055r= ؛ 0.001p= ؛ 0.036=r). همچنین، بین کایفوز و BMI کل نمونه­ ها رابطه مثبت معنی­ دار به­ دست آمد (0.001p=0.027: r=) این رابطه همچنین در گروه­ های جنسی مختلف به­ صورت مجزا نیز به ترتیب در مردان و زنان معنی­ دار بود (0.001p= ؛ 0.032r= ؛ 0.001p= ؛ 0.022r=). با این وجود، وقتی رابطۀ کایفوز در افراد دارای BMI برابر با 25 و بیشتر بررسی شد، رابطه معنی­ دار نبود (0.09p=).در مجموع می­توان عنوان کرد که برخی فاکتورهای آنتروپومتریک از قبیل سن، BMI و حتی جنس با درجات مختلفی از شدت می­ توانند با افزایش کایفوز ارتباط داشته باشند که در نتیجه، برای تقسیم بندی افراد به افراد دارای کایفوز نرمال یا غیر نرمال باید این فاکتورها را نیز مد نظر قرار داد.  

کلیدواژه‌ها