‌ مقایسه ارتباط بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و مقایسۀ این ارتباط در دانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بوده که حجم نمونۀ آن بر اساس جدول مورگان، 293 نفر (78 نفر تربیت بدنی، 215 غیر تربیت بدنی) تعیین شد. پرسشنامۀ استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا[1] با پایایی (85%) و نمرات کارنامۀ دانشجویان به عنوان پیشرفت تحصیلی برای جمع آوری داد­­­ه­ ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان مهارت­ های تفکر انتقادی بیشتر دانشجویان (7/72%) ضعیف بود. نتایج آزمون t تنها تفاوت معناداری را در مؤلفۀ استدلال استقرایی در بین گروه­ ها نشان داد (05/0p<). همچنین، ارتباط معناداری بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی بین دو گروه وجود نداشت(r=0.103, p=0.47) (r=0.070, p =0. 30). بر اساس این یافته­ ها، می­توان گفت که روش‌های آموزش فعلی دانشگاه بوعلی قادر به افزایش سطح تفکر انتقادی دانشجویان غیر تربیت بدنی نبوده و این نتایج در مورد دانشجویان رشته­ های تربیت بدنی نیز صادق می‌باشد .به ‌کارگیری روش‌های آموزش نوین و راهکارهای یادگیری فعال لازم می­ باشد.